Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont dróg woj. na terenie RDW w Kożuchowie: Zadanie nr 1 - droga woj. nr 287 km 40+400÷41+100 m. Drożków Zadanie nr 2 - droga woj. nr 297 km...

lubuskie, Kożuchów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
123795/2011
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-04-2011

Ogłaszający

Województwo
Miasto
67-120 Kożuchów
Ulica
ul. Szprotawska 30
Email
S.Abramczyk@zdw.zgora.pl

Szczegóły

Kożuchów: Remont dróg woj. na terenie RDW w Kożuchowie:
Zadanie nr 1 - droga woj. nr 287 km 40+400÷41+100 m. Drożków
Zadanie nr 2 - droga woj. nr 297 km 36+250 ÷ 37+350
na odc. Leszno Dolne - Leszno Górne
Numer ogłoszenia: 123795 - 2011; data zamieszczenia: 26.04.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 102133 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie, ul. Szprotawska 30, 67-120 Kożuchów, woj. lubuskie, tel. 068 3552614, faks 068 3552615.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg woj. na terenie RDW w Kożuchowie:
Zadanie nr 1 - droga woj. nr 287 km 40+400÷41+100 m. Drożków
Zadanie nr 2 - droga woj. nr 297 km 36+250 ÷ 37+350
na odc. Leszno Dolne - Leszno Górne.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje:
Remont drogi woj. nr 287 km 40+400÷41+100 m.Drożków będzie polegał na:
Frezowaniu istniejącej nawierzchni na głębokość 4 cm, na powierzchni 4200,00 m2,
Oczyszczeniu i skropieniu warstw bitumicznych nawierzchni na powierzchni 4200,00 m2,
Wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11, grubość warstwy 4 cm na powierzchni 4200,00 m2.

Remont drogi woj. nr 297 km 36+250÷37+350 odc.Leszno Dolne-Leszno Górne będzie polegał na:
- Frezowaniu istniejącej nawierzchni na głębokość 4 cm, na powierzchni 6600,00 m2,
- Oczyszczeniu i skropieniu warstw bitumicznych nawierzchni na powierzchni 6600,00 m2,
- Wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11, grubość warstwy 4 cm na powierzchni 6600,00 m2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania określone zostały w Rozdziale III SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Remont dróg woj. na terenie RDW w Kożuchowie:
Zadanie nr 1 - droga woj. nr 287 km 40+400÷41+100 m.Drożków
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 144102,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 105000,00
Oferta z najniższą ceną: 105000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 179340,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Remont dróg woj. na terenie RDW w Kożuchowie:
Zadanie nr 2 - droga woj. nr 297 km 36+250 ÷ 37+350 na odc. Leszno Dolne - Leszno Górne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 226446,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 158400,00
Oferta z najniższą ceną: 158400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 250800,00
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne