Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup i dostawa cewników, worków do zbiórki moczu oraz worków stomijnych dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
18-05-2011
Numer ogłoszenia
105508/2011
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-05-2011

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-610 Radom
Ulica
ul. Tochtermana 1
Email
zampubl@rszs.regiony.pl

Szczegóły

Radom: Zakup i dostawa cewników, worków do zbiórki moczu oraz worków stomijnych
dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
Numer ogłoszenia: 105508 - 2011; data zamieszczenia: 09.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego , ul. Tochtermana 1, 26-610 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3615285, 3615284, faks 048 3615213.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.radom.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa cewników, worków do zbiórki moczu oraz worków stomijnych
dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część nr 1 - Cewniki pęcherzowe
Lp. Nazwa asortymentu Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata
Ilość/ szt.
1. Cewniki pęcherzowe Foleya
Cewniki sterylne, jednorazowego użytku, pakowane oddzielnie, wykonane ze 100 proc. silikonu lub lateksu silikonowego. Długość cewników 40 cm, cewniki w różnych rozmiarach, pojemność balonu od 5 do 15 ml.
Rozmiary:
a) od 6F - 10F (co 2,0)


-300 szt.
b) od 12F - 24F (co 2,0) -22.700 szt
2. Cewniki pęcherzowe typu Couvelaire
Sterylne, jednorazowego użytku, pakowane oddzielnie, dł. 40 cm, cewniki w różnych rozmiarach, zaopatrzone w dwa oczka
Rozmiary:
a) od 8F - 18F (co 2,0)

-500 szt.
b) od 20F - 24F (co 2,0) -500 szt.
3. Cewniki pęcherzowe z końcówką Nelatona
Cewniki sterylne, jednorazowego użytku, pakowane oddzielnie, dł. 40 cm, cewniki w różnych rozmiarach, zaopatrzone w dwa oczka
Rozmiary:
a) od 6F - 20F (co 2,0)

- 1.500 szt.
b) 22F -100 szt.
4. Cewniki pęcherzowe z końcówką Tiemanna
Cewniki sterylne, jednorazowego użytku, pakowane oddzielnie, dł. 40 cm, cewniki w różnych rozmiarach, zaopatrzone w dwa oczka
Rozmiary:
a) od 6F - 18F (co 2,0)

-3.000 szt.
b) od 20F - 24F (co 2,0) -1.000 szt.
5. Cewniki - Dreny Pezzera
Cewniki lateksowe, dł. min. 35 cm, zaopatrzone w min. dwa oczka boczne.
Rozmiary od CH 20 do CH 32 -1.600 szt.
6. Zatyczki do cewników -4.000 szt.
7. Łącznik uniwersalny do cewnika z końcówką Luer Lock -1.000 szt.

Część nr 2 - Cewniki czasowe do hemodializy z zestawem
Lp. Nazwa asortymentu Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata
Ilość/ kpl.
1. Zestaw cewnika do hemodializy dwukanałowej, gotowy do użycia, implantowany metodą Seldingera. Skład zestawu:
1. cewnik poliuretanowy:
- z oznaczeniem długości o unikalnym przekroju, tzw. podwójne D
- średnica zewnętrzna z zaokrąglonym czubkiem, 13.5 Fr
- kontrastujący w Rtg
- 2 wprowadzenia: proste (tzw. cewnik podobojczykowy) i wprowadzenia zagięte (tzw. cewnik szyjny) - z oznacznikami objętości wypełnienia, klamerkami zaciskowymi i zakręcanymi 360 st., portami do iniekcji, obrotowe skrzydełka mocujące
- długość (samego cewnika od skrzydełek do końca) - 19.5 cm
2. przepływ 444 ml/min przy 250 mmHg
3. igła wprowadzająca grubości 18G
4. pilot naprowadzający w prowadnicy 0.96 mm (guide wire)
5. rozszerzacz 8Fr i 10Fr
6. nakrętki na porty (korki iniekcyjne) - 2 szt.
7. samoprzylepny opatrunek + jałowe gaziki.
-240 szt.

Część nr 3 - Przewód do cystoskopu i rektoskopu
Lp. Nazwa asortymentu Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata
Ilość/ szt.
1. Przewód do cystoskopu i rektoskopu pojedynczy lub podwójny -2.200 szt.

Część nr 4 - Worki do zbiórki moczu
Lp. Nazwa asortymentu Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata
Ilość/ szt.
1. Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, z możliwością stosowania przez kilka dni.
O wzmocnionej wytrzymałości (podwójny zgrzew). Całość wraz z drenem łączącym zabezpieczającym przed cofaniem się moczu. Zestaw powinien być wyposażony w łącznik do cewnika Foleya z bezigłowym portem bocznym do pobierania próbek moczu, drenu łączącego z odpowietrznikiem o dł. co najmniej 110 cm, komory pomiarowej 500 ml worka na mocz z podwieszanym kranikiem o poj. 2000 ml, co najmniej 2 zastawki antyzwrotne, dwa filtry hydrofobowe, zerowanie pomiaru bez konieczności manewrowania komorą.

-5.600 szt.
2. Worki do dobowej zbiórki moczu
System zamknięty, niesterylny worek o pojemności 2000 ml z podziałką z zaworem typu T z drenem zakończonym łącznikiem schodkowym, zastawką bezzwrotną. Długość drenu ok. 90 cm
-34.000 szt.
3. Woreczki jałowe na mocz dla noworodków i niemowląt
(dla chłopców i dziewczynek) - 3.000 szt.
4. Wieszaki do worków na mocz -4.000 szt.

Część nr 5 - Worki stomijne
Lp. Nazwa asortymentu Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata
Ilość/ szt.
1. Worki stomijne jednoczęściowe
Powinny zawierać:

- niealergizujący przylepiec
- możliwość przycięcia otworu
- skuteczny filtr
- przeźroczystą osłonkę
- możliwość opróżniana
- rozmiar do 90 mm
-2.400 szt.
2. Worki stomijne dwuczęściowe otwarte
Powinny zawierać:

a) Samoprzylepną, hipoalergiczną płytkę, mającą właściwości gojące i absorbujące wilgoć ze skóry.

-120 szt.
b) Worek:
- bezpieczny zatrzask
- skuteczny filtr
- przeźroczystą osłonkę
- możliwość opróżniana
- rozmiar do 60 mm
-500 szt.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.12.00-2, 33.14.12.40-4, 33.14.16.20-2, 33.19.00.00-8, 33.14.16.15-4, 33.14.16.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, jeżeli wykaże, że w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał dostawy oferowanego towaru:
dla części nr 1 na kwotę min. 50.000,00 PLN,
dla części nr 2 na kwotę min. 22.000,00 PLN,
dla części nr 3 na kwotę min. 14.000,00 PLN,
dla części nr 4 na kwotę min. 123.000,00 PLN,
dla części nr 5 na kwotę min. 19.000,00 PLN.
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycieIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie

zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Pełnomocnictwo do reprezentowania jeżeli ofertę składa pełnomocnik.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
a) Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przepisami prawa - mogą się zmienić od dnia wejścia w życie danego aktu prawnego, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto.
b) Ceny jednostkowe brutto mogą również ulec zmianie po upływie roku obowiązywania umowy
o wskaźnik inflacji ogłoszony przez prezesa GUS za ostatni kwartał przed upływem roku obowiązywania umowy.
c) Przedmiotem zmian treści umowy mogą być również zmiany adresowe lub rejestrowe stron umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.radom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Radomski Szpital Specjalistyczny przy ul. Lekarskiej 4 w Radomiu (III piętro pok. 313, 309 - Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.05.2011 godzina 11:00, miejsce: Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu przy ul. Lekarskiej 4 w pokoju nr 313, 308 (III piętro - Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Cewniki pęcherzowe.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lp. Nazwa asortymentu Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata
Ilość/ szt.
1. Cewniki pęcherzowe Foleya
Cewniki sterylne, jednorazowego użytku, pakowane oddzielnie, wykonane ze 100% silikonu lub lateksu silikonowego. Długość cewników 40 cm, cewniki w różnych rozmiarach, pojemność balonu od 5 do 15 ml.
Rozmiary:
a) od 6F - 10F (co 2,0)


-300 szt.
b) od 12F - 24F (co 2,0) -22.700 szt.
2. Cewniki pęcherzowe typu Couvelaire
Sterylne, jednorazowego użytku, pakowane oddzielnie, dł. 40 cm, cewniki w różnych rozmiarach, zaopatrzone w dwa oczka
Rozmiary:
a) od 8F - 18F (co 2,0)

-500 szt.
b) od 20F - 24F (co 2,0) -500 szt.
3. Cewniki pęcherzowe z końcówką Nelatona
Cewniki sterylne, jednorazowego użytku, pakowane oddzielnie, dł. 40 cm, cewniki w różnych rozmiarach, zaopatrzone w dwa oczka
Rozmiary:
a) od 6F - 20F (co 2,0)

-1.500 szt.
b) 22F -100 szt.
4. Cewniki pęcherzowe z końcówką Tiemanna
Cewniki sterylne, jednorazowego użytku, pakowane oddzielnie, dł. 40 cm, cewniki w różnych rozmiarach, zaopatrzone w dwa oczka
Rozmiary:
a) od 6F - 18F (co 2,0)

-3.000 szt.
b) od 20F - 24F (co 2,0) -1.000 szt.
5. Cewniki - Dreny Pezzera
Cewniki lateksowe, dł. min. 35 cm, zaopatrzone w min. dwa oczka boczne.
Rozmiary od CH 20 do CH 32 -1.600 szt.
6. Zatyczki do cewników -4.000szt.
7. Łącznik uniwersalny do cewnika z końcówką Luer Lock - 1.000 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.12.00-2, 33.14.12.40-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Cewniki czasowe do hemodializy z zestawem.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lp. Nazwa asortymentu Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata
Ilość/ kpl.
1. Zestaw cewnika do hemodializy dwukanałowej, gotowy do użycia, implantowany metodą Seldingera. Skład zestawu:
1. cewnik poliuretanowy:
- z oznaczeniem długości o unikalnym przekroju, tzw. podwójne D
- średnica zewnętrzna z zaokrąglonym czubkiem, 13.5 Fr
- kontrastujący w Rtg
- 2 wprowadzenia: proste (tzw. cewnik podobojczykowy) i wprowadzenia zagięte (tzw. cewnik szyjny) - z oznacznikami objętości wypełnienia, klamerkami zaciskowymi i zakręcanymi 360 st., portami do iniekcji, obrotowe skrzydełka mocujące
- długość (samego cewnika od skrzydełek do końca) - 19.5 cm
2. przepływ 444 ml/min przy 250 mmHg
3. igła wprowadzająca grubości 18G
4. pilot naprowadzający w prowadnicy 0.96 mm (guide wire)
5. rozszerzacz 8Fr i 10Fr
6. nakrętki na porty (korki iniekcyjne) - 2 szt.
7. samoprzylepny opatrunek + jałowe gaziki.
-240 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.12.00-2, 33.14.12.40-4, 33.14.16.20-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przewód do cystoskopu i rektoskopu.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lp. Nazwa asortymentu Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata
Ilość/ szt.
1. Przewód do cystoskopu i rektoskopu pojedynczy lub podwójny -2.200 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Worki do zbiórki moczu.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lp. Nazwa asortymentu Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata
Ilość/ szt.
1. Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, z możliwością stosowania przez kilka dni.
O wzmocnionej wytrzymałości (podwójny zgrzew). Całość wraz z drenem łączącym zabezpieczającym przed cofaniem się moczu. Zestaw powinien być wyposażony w łącznik do cewnika Foleya z bezigłowym portem bocznym do pobierania próbek moczu, drenu łączącego z odpowietrznikiem o dł. co najmniej 110 cm, komory pomiarowej 500 ml worka na mocz z podwieszanym kranikiem o poj. 2000 ml, co najmniej 2 zastawki antyzwrotne, dwa filtry hydrofobowe, zerowanie pomiaru bez konieczności manewrowania komorą.

-5.600 szt.
2. Worki do dobowej zbiórki moczu
System zamknięty, niesterylny worek o pojemności 2000 ml z podziałką z zaworem typu T z drenem zakończonym łącznikiem schodkowym, zastawką bezzwrotną. Długość drenu ok. 90 cm
-34.000 szt.
3. Woreczki jałowe na mocz dla noworodków i niemowląt
(dla chłopców i dziewczynek) - 3.000 szt.
4. Wieszaki do worków na mocz -4.000 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.15-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Worki stomijne.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lp. Nazwa asortymentu Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata
Ilość/ szt.
1. Worki stomijne jednoczęściowe
Powinny zawierać:

- niealergizujący przylepiec
- możliwość przycięcia otworu
- skuteczny filtr
- przeźroczystą osłonkę
- możliwość opróżniana
- rozmiar do 90 mm
-2.400 szt.
2. Worki stomijne dwuczęściowe otwarte
Powinny zawierać:

a) Samoprzylepną, hipoalergiczną płytkę, mającą właściwości gojące i absorbujące wilgoć ze skóry.

-120 szt.
b) Worek:
- bezpieczny zatrzask
- skuteczny filtr
- przeźroczystą osłonkę
- możliwość opróżniana
- rozmiar do 60 mm
-500 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne