Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnyhc w ramach dyżurów kardiologii inwazyjnej.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
inne
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
20-05-2011
Numer ogłoszenia
30757744
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-05-2011

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółySzpital Uniwersytecki w Krakowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
ul. Kopernika 36
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U. nr 93, poz. 592).
OGŁASZA
KONKURS OFERT
1. Przedmiotem konkursu ofert jest kompleksowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów kardiologii inwazyjnej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.
2. Świadczenia wykonywane będą w Samodzielnej Pracowni Zakładu Hemodynamiki i Angiografii Oddziału Klinicznego II Kliniki Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, na zasadach określonych w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.
3. Ze Szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji Kontraktacji i Sprzedaży Świadczeń Medycznych Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Kopernika 19/6, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 13 maja 2011 r.
4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 20 maja 2011 r. do godz. 10.45 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 20 maja 2011 o godz. 11.00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36.
6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych warunkach konkursu ofert.
7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 23 maja 2011 r. o godz. 11.00. O wynikach konkursu oferenci zostaną zawiadomieni indywidualnie.
8. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć komisji konkursowej umotywowaną skargę.
10. Oferenci mogą również złożyć do udzielającego zamówienie umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
30757744
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne