Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
TERMOPIAN sp. z o.o., ul. Dworcowa 15a, 43-502 Czechowice Dziedzice kraj/woj. śląskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie wymiany pokrycia dachowego i ocieplenie dachu części niskiej budynku Centrum Kultury Śląskiej przy ul. Krauzego 1 w Świętochłowicach

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
26-07-2011
Numer ogłoszenia
189520/2011
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-07-2011

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Katowicka 54
Email
zp@swietochlowice.pl

Szczegóły

Świętochłowice: Wykonanie wymiany pokrycia dachowego i ocieplenie dachu części niskiej budynku Centrum Kultury Śląskiej przy ul. Krauzego 1 w Świętochłowicach
Numer ogłoszenia: 189520 - 2011; data zamieszczenia: 07.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice , ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice, woj. śląskie, tel. 32 3491 800, faks 32 349 18 12.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietochlowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie wymiany pokrycia dachowego i ocieplenie dachu części niskiej budynku Centrum Kultury Śląskiej przy ul. Krauzego 1 w Świętochłowicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu pokrycia dachowego z poliuretanowej pianki natryskowej, wymianie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, przemurowaniu/remoncie kominów, ułożeniu przewodów grzewczych w rynnach i rurach spustowych, naprawie uszkodzonych tynków na ścianach powyżej poziomu dachu, naprawie uszkodzonych gzymsów..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
7.000zł (słownie siedemtysięcyzłotych )
Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11. 2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r.
Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
Wykonawca sam wybiera sobie formę wniesienia wadium.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach ING Bank Śląski S.A. Katowice O Świętochłowice : 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 z dopiskiem :
Wykonanie dachu Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach
Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 26.07.2011 r. do godz. 10:00.
Kserokopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty.
Wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii plecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę.
Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, w kasie parter pok. 123, a kserokopię wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy dołączyć do oferty.
Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
Zamawiający dokona zwrotu wadium w przypadkach określonych w art. 46 ustawy
Zamawiający na pisemny wniosek wykonawcy zwróci wadium w przypadku wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert,
Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego wyłącznie wtedy gdy:
-odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
-wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
-zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia musi wykazać, iż w okresie 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu pokrycia dachowego z poliuretanowej pianki natryskowej wraz z robotami obejmującymi wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto każda robota.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.
- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń zgodnie z prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającym minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieńIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertIII.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się możliwość istotnych zmian postanowień niniejszej umowy pod następującymi warunkami:
a) konieczność przedłużenia (zmiany) terminu umownego wykonania przedmiotu umowy z powodu:
- działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności;
- wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych;
- nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie
mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- decyzji nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót, takich jak
wstrzymanie budowy;
- wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy;
- zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
- zamian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem
umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe
wykonanie przedmiotu umowy;
b) rezygnacji z wykonania części robót- ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian
istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, które
wyniknęły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu
umowy;
c) zmiana zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę lub zmiana podwykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie- na wniosek zamawiającego lub wykonawcy;
e) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas trwania przeszkody
Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swietochlowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Świętochłowice ul. Katowicka 54,
Wydział Administracyjny - pok. 121.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Świętochłowice ul. Katowicka 54, Wydział
Administracyjny - pok. 121.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne