Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 13, 06-400 Ciechanów kraj/woj. mazowieckie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Kompleksowy nadzór inwestorski projektu pn.: Przebudowa dworca Kolejowego Ciechanów

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
02-11-2011
Numer ogłoszenia
347804/2011
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
24-10-2011

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-246 Warszawa
Ulica
ul. Armatnia 14
Email
wwa.techn1@pkp.pl

Szczegóły

Warszawa: Kompleksowy nadzór inwestorski projektu pn.: Przebudowa dworca Kolejowego Ciechanów
Numer ogłoszenia: 347804 - 2011; data zamieszczenia: 24.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: PKP S.A. - Oddział Gospodarowania Nieruchomościami , ul. Armatnia 14, 01-246 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4745560, faks 022 4745117.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pkp-nieruchomosci.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Akcyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowy nadzór inwestorski projektu pn.: Przebudowa dworca Kolejowego Ciechanów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego projektu pn.: Przebudowa dworca kolejowego Ciechanów oraz sprawdzenie dokumentacji projektowej w etapach dla przedmiotowego zadania.
Część I. Zakres obowiązków Wykonawcy
Wykonawca musi zapewnić kompleksowy nadzór inwestorski przy realizacji ww. zadania, w ramach którego będzie sprawowany nadzór inwestorski nad robotami konstrukcyjno-budowlanymi, instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia jednego spośród inspektorów nadzoru posiadających uprawnienia budowlane w zakresie ww. specjalności, jako koordynatora ich czynności na budowie. Zakres obowiązków inspektorów nadzoru wynika z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zmianami).
1. Ogólne obowiązki Wykonawcy:
1) Koordynacja i Nadzór nad realizacją zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego (ustawa z dnia 07.07.1994 - teks jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010r. ze zmianami), przepisami polskiego prawa oraz zgodnie z postanowieniami odpowiednich decyzji, pozwoleń na prowadzenie budowy i umowy z Wykonawcą o roboty budowlane;
2) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego;
3) Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności
z wymaganiami Zamawiającego.
2. Obowiązki Wykonawcy w okresie poprzedzającym realizację budowy:
1) Dokonywanie bieżącego sprawdzenia poszczególnych części dokumentacji projektowo-kosztorysowej, łącznie z informacją dot. planu BIOZ, specyfikacjami technicznego wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, przedmiarami robót z kosztorysami nakładczymi w rozbiciu na poszczególne branże, kosztorysami inwestorskimi dla poszczególnych branż itp. dla zadania pn. Przebudowa dworca kolejowego w Ciechanowie na etapie jej opracowywania przez firmę projektową.
2) O terminach odbioru dokumentacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie za pośrednictwem faksu, lub e-mail, w terminie co najmniej 2 dni przed ustalonym przez Zamawiającego terminem odbioru. Dowodem przesłania powyższego zawiadomienia w przypadku wysłania faksu jest dowód prawidłowej transmisji danych.
3) Wykonawca dokona sprawdzenia przekazywanych części dokumentacji, o których mowa w części I pkt. 2.1 najpóźniej w terminie 10 dni kalendarzowych od daty przekazania powyższej dokumentacji przez Zamawiającego.
4) Wszystkie odbiory dokonywane będą w siedzibie Zamawiającego ul. Armatnia 14 w Warszawie.
5) W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedokładności albo też konieczności wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia późniejszych kosztów budowy, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek.
6) Zapoznanie się z umową o wykonanie robót budowlanych, warunkami pozwolenia na budowę jak również z terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami.
7) Sprawdzenie kosztorysów ofertowych pod względem merytorycznym i formalno - prawnym, na etapie prowadzenia postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót w terminie ustalonym z Zamawiającym, nie dłuższym jednak niż 7 dni od daty przesłania drogą e-mail bądź przekazania w siedzibie tut. Oddziału kosztorysów.
8) Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, schematu organizacyjnego zespołu Wykonawcy wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień jakie zamierza powierzyć poszczególnym członkom zespołu wraz z wskazaniem koordynatora zespołu nadzoru.
9) Dostarczenie przed dniem podpisania umowy oświadczeń inspektorów nadzoru wchodzących w skład zespołu stwierdzających przyjęcie obowiązków inspektorów nadzoru nad inwestycją;
10) Wykonawca zobowiązany jest dopilnować:
a. wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych przez służbę geodezyjną;
b. sprawdzenia przez służbę geodezyjną wytyczonych przez Wykonawcę obiektów budowlanych - w wypadkach określonych w przepisach technicznych o wykonaniu robót geodezyjnych.
11) Wykonawca weryfikuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
12) Zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robót przedstawionego przez Wykonawcę robót
3. Obowiązki Wykonawcy na etapie prowadzenia robót budowlanych:
1) Ścisła współpraca z projektantami pełniącymi nadzór autorski;
2) W ramach pełnienia nadzoru inwestorskiego, w okresie od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlano - montażowych do zakończenia robót, Wykonawca zobowiązuje się do wizytacji budowy i udziału w spotkaniach koordynacyjnych (minimum 1 raz z tygodniu inspektora nadzoru pełniącego funkcję koordynatora zespołu nadzoru, pozostali inspektorzy z częstotliwością zależną od rodzaju wykonywanych robót) oraz potrzeb Zamawiającego i Wykonawcy;
3) Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w spotkaniach koordynacyjnych w siedzibie tut. Oddziału
w Warszawie przy ul. Armatniej 14 zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego (nie rzadziej jednak niż
1 raz w miesiącu); Każdorazowo Zamawiający powiadomi o terminie spotkania z wyprzedzeniem 3 dni, przesyłając informację pocztą e-mail;
4) Nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wiedzą techniczną i praktyką inżynierską z częstotliwością zapewniającą skuteczny nadzór nad robotami (minimum 1 raz w tygodniu);
5) Dostosowanie czasu pracy do czasu pracy Wykonawcy robót i wymagań Zamawiającego;
6) Bieżąca współpraca z Zamawiającym polegająca m.in. na udzielaniu odpowiedzi na pytania stawiane przez Zamawiającego w wyznaczonym do tego terminie;
7) W razie pilnej konieczności Wykonawca zobowiązany jest stawić się na placu budowy najpóźniej w ciągu 24 godzin od przekazania informacji pocztą e-mail;
8) Poszczególni inspektorzy nadzoru mają prawo dokonywać zapisu w dzienniku wyłącznie w zakresie powierzonych im czynności nadzoru;
9) Organizacja nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót i prób technicznych, eliminując możliwość powstawania opóźnień w realizacji;
10) Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku;
11) Wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie
z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót i niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie;
12) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika robót;
13) W czasie każdorazowego pobytu na budowie Wykonawca ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytności i dokonywania czynności stosownym wpisem;
14) W razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca działając ściśle
w porozumieniu z Zamawiającym, spisuje z koordynatorem budowy i przedstawicielem Zamawiającego protokół konieczności, podając przybliżony koszt tych robót i występuje z wnioskiem do Zamawiającego
w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miarę potrzeby, dla tych robót niezbędnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej;
15) W razie potrzeby wykonania robót dodatkowych, wynikających z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczenia robót już wykonanych lub uniknięcia strat, Wykonawca jest obowiązany podjąć wiążącą Wykonawcę robót decyzję co do natychmiastowego wykonania takich robót dodatkowych. O powziętej decyzji Wykonawca zawiadamia niezwłocznie Zamawiającego;
16) Wykonawca ma obowiązek stwierdzenia i potwierdzenia wykonania określonych w umowie etapów inwestycji, obiektów lub ich części nie stanowiących odrębnych przedmiotów odbioru, w zakresie, w jakim zgodnie z umową mogą one być przedmiotem oddzielnego funkcjonowania;
17) Wykonawca ma obowiązek stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń
z inwestorem;
18) Wykonawca ma obowiązek sprawdzania kosztorysów ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych pod względem merytorycznym i formalno- prawnym oraz sprawdzenie zestawień ilości i wartości tych robót
w terminie 5 dni od przedłożenia stosownych dokumentów przez Wykonawcę robót;
19) Kontrola zabezpieczenia obiektów zabytkowych w wypadku ich odkrycia i niezwłoczne zawiadomienie właściwego konserwatora zabytków;
20) W porozumieniu z Zamawiającym każdorazowo zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska
a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych;
21) Reprezentowanie Zamawiającego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją inwestycji;
22) Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych nieskrępowanego dostępu do terenu budowy, wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, składowania i przygotowywania materiałów i urządzeń do wbudowania;
23) Zatwierdzanie wszelkich materiałów i urządzeń przewidzianych przez Wykonawcę robót do zastosowania;
24) Kontrola i przechowywanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie w Polsce. Ocena ich zgodności z dokumentacją projektową a w przypadku zastosowania przez Wykonawcę robót materiałów i urządzeń równoważnych, ocena ich równoważności
z przewidzianymi w dokumentacji technicznej w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorem;
25) Sprawdzanie autentyczności wymienionych powyżej dokumentów oraz certyfikatów, zabezpieczeń, gwarancji i własności urządzeń, za które zgodnie z umową odpowiedzialny jest Wykonawca robót;
26) Informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych;
27) Organizowanie i przewodniczenie cotygodniowym (a w przypadku wystąpienia potrzeby - częściej) spotkaniom koordynacyjnym, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych
w realizację zadania inwestycyjnego stron oraz sporządzanie protokołów z tych narad oraz przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy robót w terminie 3 dni od dnia narady;
28) Organizowanie narad technicznych oraz sporządzanie protokołów z tych narad oraz przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy robót w terminie 3 dni od dnia narady;
29) Bieżące egzekwowanie ustaleń z narad dotyczących postępu prac oraz narad technicznych;
30) Monitorowanie postępu robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym, sprawdzanie ich zaawansowania z obowiązującym harmonogramem rzeczowo -finansowym;
31) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń;
32) Nadzorowanie badań wbudowywanych materiałów i wyrobów (prefabrykatów) wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych;
33) Nakazywanie Wykonawcy robót budowlanych wykonanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości po uprzedniej akceptacji Zamawiającego;
34) Zatwierdzenie rysunków wykonawczych i warsztatowych sporządzonych przez Wykonawcę robót i ich archiwizowanie;
35) Zatwierdzanie rysunków powykonawczych sporządzonych przez Wykonawcę robót i ich archiwizowanie;
36) Sprawdzanie zestawień ilości i wartości wykonanych robót po zakończonym etapie robót, będących podstawą do rozliczeń finansowych Zamawiającego z Wykonawcą robót, na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie 5 dni od przedłożenia stosownych dokumentów przez Wykonawcę robót inspektorowi nadzoru;
37) Udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości z realizacji projektu
w całym okresie jego realizacji;
38) Wykonawca jest obowiązany wykazywać inicjatywę osiągania oszczędności i obniżki kosztów budowy oraz ujawniania występujących na nadzorowanej budowie nieprawidłowości i im przeciwdziałania, powiadamiając i współdziałając przy tym z Zamawiającym;
39) W wypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektów zabytkowych, ich zabezpieczenie i niezwłoczne zawiadomienie właściwego konserwatora zabytków;
40) Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe
i zabezpieczające zaproponowane przez Wykonawcę robót;
41) Nadzorowanie przeprowadzonych prób i rozruchów oraz weryfikacji i zatwierdzania opracowanych przez Wykonawcę robót budowlanych instrukcji eksploatacyjnych, w celu ułatwienia przekazania Zamawiającemu obiektów do eksploatacji;
42) Dokonywanie bez zbędnej zwłoki odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i dokumentowanie tych czynności;
43) Sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienia Wykonawcy robót o wykrytych wadach, określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
44) Sporządzanie pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez Wykonawcę robót;
45) Przeprowadzenie odbiorów częściowych, zanikających oraz odbioru warunkowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru;
46) Poświadczanie terminu zakończenia robót;
47) Sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów i innych dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę robót po zakończeniu robót;
48) Doradzania Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą robót oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych;
49) Powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy;
50) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy (w formie cyfrowej) i załączanie jej do sporządzanych przez Wykonawcę kwartalnych raportów z postępu robót składanych Zamawiającemu;
51) Przygotowywanie komunikatów i fotografii (w formie cyfrowej) dotyczących postępów robót i sytuacji na budowie przeznaczonych do publikacji na stronach internetowych Zamawiającego.
4. Obowiązki Wykonawcy związane z odbiorem obiektu lub robót i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie:
1) Przeprowadzenie końcowej inspekcji przed odbiorem końcowym oraz przygotowanie listy wad oraz innych brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umową przez Wykonawcą robót;
2) Po zakończeniu robót oraz wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób i sprawdzeń, Wykonawca potwierdza w dzienniku budowy zapis koordynatora budowy o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy;
3) Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną) w formie ustalonej z Zamawiającym;
4) Współdziałanie z Wykonawcą robót i Zamawiającym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;
5) Opiniowanie i wskazywanie sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania.
5. Obowiązki Wykonawcy związane z rozliczaniem inwestycji
1) Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakończenia lub w przypadku wypowiedzenia jej Wykonawcy robót;
2) Szacowanie i weryfikowanie robot dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawcę,
w zakresie rzeczowym i finansowych;
3) Kontrola prawidłowości zafakturowanych robót;
4) Każdorazowe sprawdzanie obmiarów stanowiących podstawę rozliczeń;
5) Sprawdzanie kosztorysów pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym (podstawę wystawienia faktur stanowią protokoły odbioru robót, obmiary oraz kosztorysy powykonawcze podpisane
i sprawdzone przez inspektorów nadzoru i przedstawicieli inwestora. Czynności te inspektor nadzoru winien wykonać w terminie 5 dni od zgłoszenia zapisem w dzienniku budowy przez Wykonawcę robót).
Część II. Lokalizacja projektu
Stacja Ciechanów znajduje się na linii kolejowej nr 9 relacji: Gdynia - Warszawa (linia stanowi odcinek międzynarodowego ciągu kolejowego E-65 Gdynia - Warszawa - Wiedeń - Rijeka).
Podstawowe dane dotyczące lokalizacji stacji Ciechanów
Nr linii kolejowej 9
Nazwa linii kolejowej Warszawa - Gdańsk
Położenie na linii kolejowej [km] 90,06
Kategoria dworca (wg liczby odprawianych pasażerów) Czynny ( przedział pomiędzy 0,3 a 1 mln odprawianych pasażerów )

Charakterystyka obiektu
Podstawowe dane dotyczące dworca kolejowego Ciechanów
Data budowy 1914 rok
Lokalizacja Ciechanów, ul. Sienkiewicza 73
Województwo mazowieckie
Ilość kondygnacji 2
Kubatura (w m3) 3 402
Powierzchnia zabudowy (w m2) 407,00
Powierzchnia użytkowa (w m2) 482,00
w tym :
powierzchnia realizująca funkcje publiczne 342,18
powierzchnia wykorzystywana komercyjnie, na działalność poza kolejową 139,82
Istniejący budynek dworca kolejowego Ciechanów wybudowano w 1914r. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, w wolnej zabudowie, o konstrukcji drewnianej, położonym w Ciechanowie przy
ul. Sienkiewicza 73. Obecnie budynek pełni funkcję dworca. W poziomie parteru znajdują się pomieszczenia związane z obsługą pasażerów, oraz lokale usługowe. Budynek posiada trzy przylegające do siebie bryły, centralną 2 kondygnacyjną i dwa jednokondygnacyjne skrzydła od strony północnej i południowej. Dach pokryty jest papą bitumiczną, ściany otynkowane i pomalowane. Budynek wyposażony jest w instalację, elektryczną, wodno-kanalizacyjną, teletechniczną oraz c.o. zasilaną z kotłowni węglowej. Tory i perony są obecnie przebudowywane.
Założenia projektowe
Obecny budynek dworca zostanie rozebrany do istniejących fundamentów.
W nowym obiekcie dla potrzeb osób niepełnosprawnych zaprojektowany zostanie podnośnik umożliwiający dostęp do piętra budynku. Zlikwidowane będą bariery architektoniczne - dostosowanie wejść i wyjść dla osób niepełnosprawnych, przystosowanie dostępu do kas. Zainstalowany zostanie system informacji wizualnej oraz głosowej. Zamieszczone zostaną tablice informacyjne zawierające rozkład jazdy pociągów oraz numerację peronów. Rozmieszczone zostaną piktogramy, ułatwiające pasażerom, w tym osobom niepełnosprawnym poruszanie się po obiekcie, toalety przeznaczone dla pasażerów, w tym toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz matek z dziećmi
Funkcje związane z potrzebami przewoźnika skupione będą w obecnej lokalizacji na parterze budynku. W skład tego zespołu wejdą dwie kasy biletowe, kasa dopłat, pomieszczenia kasjera liniowego i pomieszczenia socjalno - sanitarne.
Na poziomie I piętra skupione będą powierzchnie z przeznaczaniem na funkcje usługowo-biurowe. Piwnice budynku zostaną zasypane a pomieszczenia techniczne, pomocnicze i przestrzenie instalacyjne tj. węzeł ciepłowniczy będą znajdowały się w jednym ze skrzydeł budynku.
W budynku przewiduje się przebudowę następujących instalacji: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania wentylacji mechanicznej, elektryczną, odgromową, teletechniczną i multimedialną
Na czas przebudowy przewiduje się organizację dworca tymczasowego zapewniającego obsługę pasażerów w tym: kasy biletowe, sanitariaty, poczekalnie
Całkowita powierzchnia użytkowa dworca zmniejszy się o około 60,00 m2 ze względu na przywrócenie pierwotnej, przedwojennej bryły obiektu (rys. nr 1)
Poniżej podano oczekiwany sposób zagospodarowania powierzchni użytkowej dworca po przebudowie
Powierzchnia użytkowa w m2 422,00
powierzchnia realizująca funkcje publiczne (tzn pow. bezpośrednio związane z obsługą pasażera) 232,60
powierzchnia wykorzystywana komercyjne, na działalność poza kolejową (tzn. pow. biurowo - usługowe) 189,40.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na prowadzeniu zarządzania i nadzoru inwestorskiego lub nadzoru inwestycyjnego nad realizacją robót budowlano - montażowych na obiekcie użyteczności publicznej w rozumieniu §3 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 ze zmianami), o kubaturze nie mniejszej niż 3 000 m3 i wartości umowy co najmniej 3.000.000 zł netto (wartość robót budowlano - montażowych prowadzonych przez Wykonawcę)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że na czas realizacji niniejszego zamówienia będzie dysponował osobami personelu kierowniczego posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach:- konstrukcyjno-budowlanej,- telekomunikacyjnej- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych , cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi się wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość brutto umowy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniaIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana postanowień umowy możliwa jest wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności i na warunkach określonych poniżej:
1) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia (np. klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych i uniemożliwiające prowadzenie robót, strajk generalny lub lokalny),
2) zmian uzasadnionych okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego,
3) zaistnienia nowych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożnością wykonania lub należytego wykonania umowy.
4) zmiany osób, które będą brały udział w realizacji przedmiotu zamówienia (tylko w uzasadnionych sytuacjach i za zgodą Zamawiającego).

2. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia bądź zgody Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pkp-nieruchomosci.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie 01-246 Warszawa, ul. Armatnia 14 pok. 13 w godz. 8.00-14.00.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.11.2011 godzina 08:30, miejsce: PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, pok. 200 - Sekreatariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dotacje z Budżetu Państwa przyznane przez Ministerstwo Infrastruktury na lata 2011-2012.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie