Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
EUROMEDICUS Sp. z o.o., ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia kraj/woj. pomorskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

SPECJALISTYCZNE KONSULTACJE LEKARSKIE, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA I OBRAZOWA NIEZBĘDNA DO OKREŚLENIA ZDOLNOŚCI BADANEGO DO PRACY NA DANYM...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
09-11-2011
Numer ogłoszenia
281921/2011
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
27-10-2011

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-660 Gdynia
Ulica
ul. Strażacka 2-8
Email
jowitasz@mw.mil.pl

Szczegóły

Gdynia: SPECJALISTYCZNE KONSULTACJE LEKARSKIE, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA I OBRAZOWA NIEZBĘDNA DO OKREŚLENIA ZDOLNOŚCI BADANEGO DO PRACY NA DANYM STANOWISKU PRACY sprawa nr 297/JW4024/2011
Numer ogłoszenia: 281921 - 2011; data zamieszczenia: 27.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 4024 , ul. Strażacka 2-8, 81-660 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 58 6265076, faks 58 6265076.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka wojskowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SPECJALISTYCZNE KONSULTACJE LEKARSKIE, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA I OBRAZOWA NIEZBĘDNA DO OKREŚLENIA ZDOLNOŚCI BADANEGO DO PRACY NA DANYM STANOWISKU PRACY sprawa nr 297/JW4024/2011.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie specjalistycznych konsultacji lekarskich, diagnostyki laboratoryjnej
i diagnostyki obrazowej w zakresie:
a) niezbędnym do określenia zdolności osoby badanej do pracy na zajmowanym stanowisku pracy na rzecz żołnierzy i pracowników Jednostki Wojskowej 4024 w Gdyni oraz jednostek pozostających na zaopatrzeniu tej jednostki, zgodnie z przepisami określonymi w Kodeksie Pracy, Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. nr 69, poz. 332 z późni. zmianami) i ustawie z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 96, poz. 593)
b) niezbędnym do prowadzenia programu dyspanseryzacji wśród żołnierzy zawodowych JW 4024 i jednostek pozostających na zaopatrzeniu tej jednostki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz. U. Nr 8, poz.36).
w szczególności przez:
-podstawową i rozszerzoną diagnostykę laboratoryjną;
-diagnostykę obrazową;
-badanie specjalistyczne okulistyczne - określające ostrość i pole widzenia, widzenie barwne. Badania wykonane zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS (Dz. U. nr 148 poz. 973 z 01.12.98 r.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe obejmujące podstawowa poradę okulistyczną
oraz wydanie orzeczenia lekarskiego uwzględniającego konieczność stosowania okularów ze szkłami ochronnymi
lub ocenę przezierności soczewek wg skali PS u osób pracujących w zasięgu promieniowania mikrofalowego wysokiej częstotliwości;
-specjalistyczne konsultacje lekarskie i psychologiczne - pozwalające ocenić możliwość wykonywania pracy
na stanowiskach będących pod wpływem warunków szkodliwych lub uciążliwych oraz uwzględniające stan zdrowia pracowników i zagrożenia występujące w miejscu pracy, a także pozwalające monitorować stan zdrowia żołnierzy objętych programem dyspanseryzacji;
wymienione w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 a SIWZ.
2. Zamawiający wymaga, aby Zakłady Opieki Zdrowotnej (przychodnie), wykonujące przedmiot umowy świadczyły przedmiotowe usługi na terenie Gdyni oraz aby czas od zgłoszenia kierowanej osoby do wykonawcy, do momentu otrzymania wyników wszystkich zleconych badań i konsultacji specjalistycznych nie przekroczył 10 dni roboczych.
3. Badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne będą przeprowadzane na podstawie skierowania wydanego przez służbę zdrowia Zamawiającego.
4. Zamawiający wymaga, aby osoby badane zgłaszały się tylko do jednego miejsca celem wykonania wszystkich zleconych badań i konsultacji.
5. Wykonawca zagwarantuje bezpośredni stały numer telefoniczny stacjonarny do kontaktów (w formularzu ofertowym
należy podać nr telefonu do rejestracji w zakresie badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej oraz konsultacji specjalistycznych).
6. Wykonawca zagwarantuje że badania laboratoryjne wykonywane będą zgodnie z:
- Ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej,
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03 marca 2003 roku w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne, a w szczególności, że w czasie trwania umowy, kierownikiem laboratorium będzie specjalista z dziedziny analityki klinicznej, w laboratorium funkcjonować będzie sprawnie działający system kontroli jakości z kontrolą zewnętrzną oraz walidacją wyników badań w systemie codziennym.
7. Faktury VAT za wykonane usługi będą wystawiane przez Wykonawcę co miesiąc, do 14-tego dnia następnego miesiąca
za miesiąc poprzedni. Za okres rozliczeniowy będzie przyjęty każdorazowo okres od pierwszego do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca. Płatność faktury VAT nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty jej otrzymania
przez zamawiającego. Do faktury będzie dołączany wykaz wykonanych usług zgodnie z wzorem określonym
przez zamawiającego - załącznik nr 3 do umowy.
8. Zamawiający wymaga, aby ceny jednostkowe poszczególnych badań i konsultacji, na podstawie których określona zostanie cena oferty, były niezmienne przez okres trwania umowy.
9. Zamawiający zastrzega, że podana w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 a SIWZ liczba badań i konsultacji jest wartością szacunkową i zarówno liczba poszczególnych badań jak i całkowita kwota zamówienia może się zmienić w zależności od potrzeb zamawiającego wynikających ze zmian organizacyjnych w jednostce zamawiającego oraz jednostek pozostających na zaopatrzeniu. Wykonawca nie będzie rościł pretensji z tytułu zmiany liczby badań i konsultacji.
10. Jeżeli w czasie obowiązywania umowy zmienione zostaną przepisy prawa określające wysokość stawki VAT, wykonawca będzie uprawniony przy wystawianiu faktury do naliczenia wynagrodzenia brutto z zastosowaniem stawki podatku od towaru i usług obowiązujących w dacie wystawienia faktury.
11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do umowy godziny przyjęć na badania i konsultacje. W przypadku zmiany godzin Wykonawca będzie informował każdorazowo Zamawiającego pisemnie..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.10.00.00-0, 85.12.12.00-5, 85.14.50.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykonawca wykaże, że lekarze wykonujący konsultacje specjalistyczne posiadają co najmniej pierwszy stopień specjalizacji w danej specjalności,
wykonawca wykaże, że lekarze orzekający o zdolności prowadzenia pojazdów posiadają odpowiednie uprawnienia w tym zakresie;
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykonawca wykaże, że posiada konieczną aparaturę EKG, RTG, USG w miejscu zgłaszania się osób skierowanych na badania;
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykaże, że posiada polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, suma ubezpieczenia nie niższa niż: 180 000,00 zł;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniaIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje między innymi możliwości dokonywania zmian w umowie tj. likwidacji lub rozwiązanie firmy, zmiana Zamawiającego/Płatnika lub innych danych podmiotowych stron.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mw.mil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 4024 - Sekcja zamówień publicznych
ul. Strażacka 2-8
81-660 Gdyni.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.11.2011 godzina 12:00, miejsce: JEDNOSTKA WOJSKOWA 4024 - Kancelaria (budynek sztabu JW 4024 - II piętro)
ul. Strażacka 2-8
81-660 Gdynia.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne