Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Misiewicz, Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych, ul. Stągiewna 12/2, 80-750 Gdańsk kraj/woj. pomorskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Obsługa prawna ANR GNiAZ WRSP w Skarszewach w 2012 r.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
01-12-2011
Numer ogłoszenia
306343/2011
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-11-2011

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Powstańców Warszawy 28
Email
Gdansk@anr.gov.pl

Szczegóły

Pruszcz Gdański: Obsługa prawna ANR GNiAZ WRSP w Skarszewach w 2012 r.
Numer ogłoszenia: 306343 - 2011; data zamieszczenia: 23.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku , ul. Powstańców Warszawy 28, 83-000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 3004841, 3023817, faks 058 3004843.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa prawna ANR GNiAZ WRSP w Skarszewach w 2012 r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 4.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych Gospodarstwa Nadzoru i Administrowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa w Skarszewach (ANR GNiAZ WRSP w Skarszewach) pomocy prawnej, w tym:
1) bieżące doradztwo prawne,
2) sporządzanie opinii prawnych,
3) przygotowanie projektów umów i projektów aktów normatywnych wydawanych przez Administratora ANR GNiAZ WRSP w Skarszewach,
4) uczestniczenie w negocjacjach,
5) reprezentowanie przed sądami i organami administracji publicznej na podstawie zawiadomień, wezwań do sądu i na podstawie pisemnych zleceń - poza czasem przeznaczonym na obsługę w siedzibie ANR GNiAZ WRSP w Skarszewach;
6) reprezentacja zamawiającego w postępowaniach egzekucyjnych w sprawach zleconych indywidualnie,
7) świadczenie usług prawnych polegających na windykacji należności pieniężnych i niepieniężnych,
a) pieniężnych:parafowanie dokumentów związanych z należnościami, sporządzanie opinii w tym zakresie, umarzanie należności, prowadzenie postępowań sądowych, prowadzenie postępowań egzekucyjnych, wykonywanie innych czynności w tym zakresie: przed sądami, organami administracji publicznej,
b) niepieniężnych: parafowanie dokumentów związanych z nieruchomościami - sprzedażą, dzierżawą i najmem, sporządzanie opinii prawnych w tym zakresie, sporządzanie i przygotowanie dokumentacji dotyczącej sprzedaży, dzierżawy i najmu nieruchomości, prowadzenie postępowań sądowych przed sądami administracyjnymi, powszechnymi i polubownymi (od wniesienia pozwu do uzyskania prawomocnego orzeczenia), prowadzenie postępowań egzekucyjnych (od złożenia wniosku do zakończenia postępowania),
8) wykonywanie innych czynności prawnych zależnych od aktualnych potrzeb.
4.2 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 5 do siwz.
4.3 Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia następującego minimalnego standardu świadczonych usług:
1) zapewnienie do obsługi prawnej ANR GNiAZ WRSP w Skarszewach co najmniej trzech osób z uprawnieniami do wykonywania zawodu radcy prawnego - zgodnie z ustawą o radcach prawnych z dnia 06 lipca 1982 r. (t.j. Dz.U. 2002.123.1059 z późn. zm.) oraz wyznaczenie koordynatora zespołu - radcy prawnego z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w wykonywaniu zawodu;
2) zapewnienie świadczenia obsługi prawnej przez co najmniej jednego radcę prawnego w wymiarze 8 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy jednostki, w tym 4 dni w tygodniu w siedzibie ANR GNiAZ WRSP w Skarszewach;
3) wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 3.000.000,00 zł.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.11.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia, zgodnego w treści z załącznikiem nr 2 do SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia, zgodnego w treści z załącznikiem nr 2 do SIWZ
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia, zgodnego w treści z załącznikiem nr 2 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej trzema osobami które będą brały udział w wykonaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego - zgodnie z ustawą o radcach prawnych z dnia 06 lipca 1982 r. (t.j. Dz.U. 2002.123.1059 z późn. zm.), w tym co najmniej jedną osobą z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w wykonywaniu zawodu radcy prawnego
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia, zgodnego w treści z załącznikiem nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieńIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Wypełniony i podpisany druk Formularz ofertowy, zgodny w treści z załącznikiem nr 1 do siwz.
2) W przypadku składania przez wykonawców oferty wspólnej w ofercie musi być zamieszczone pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowa, jeżeli takie pełnomocnictwo wynika z umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej.
3) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana osób biorących udział w wykonaniu zamówienia, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w SIWZ, Wykonawca może dokonać jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
Zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i muszą być zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 28.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2011 godzina 10:00, miejsce: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 28, sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Usługa realizowana będzie w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne