Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa w formie najmu 2 (dwóch) lokomotyw elektrycznych dla Kolei Śląskich sp. z o.o. Sygnatura sprawy KS/ZP/29/2011

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
341369/2011
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-12-2011

Ogłaszający

Województwo
Miasto
40-040 Katowice
Ulica
Ul. Wita Stwosza 7
Email
mborowski@kolejeslaskie.com

Szczegóły

Katowice: Dostawa w formie najmu 2 (dwóch) lokomotyw elektrycznych dla Kolei Śląskich sp. z o.o. Sygnatura sprawy KS/ZP/29/2011
Numer ogłoszenia: 341369 - 2011; data zamieszczenia: 21.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 277513 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w formie najmu 2 (dwóch) lokomotyw elektrycznych dla Kolei Śląskich sp. z o.o. Sygnatura sprawy KS/ZP/29/2011.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest najem 2 (dwóch) lokomotyw elektrycznych, zwanych dalej lokomotywami lub pojazdami, wraz z wykonaniem usług dodatkowych, bezpośrednio związanych z przekazaniem Pojazdów, w tym szkolenie przedstawicieli Zamawiającego oraz świadczenie usługi utrzymania Pojazdów w okresie najmu..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.61.10.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Lotos Kolej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Michałki 25, 80-716 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1990000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2419000,00
Oferta z najniższą ceną: 2419000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2419000,00
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie