Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
WPRD GRAVEL, ul. Żaglowa 2, 80-180 Gdańsk kraj/woj. pomorskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa dojścia do peronu SKM Gdańsk - Stadion Expo

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
01-03-2012
Numer ogłoszenia
45278/2012
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
15-02-2012

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-254 Gdańsk
Ulica
ul. Partyzantów 36
Email
info@zdiz.gda.pl

Szczegóły

Gdańsk: Budowa dojścia do peronu SKM Gdańsk - Stadion Expo
Numer ogłoszenia: 45278 - 2012; data zamieszczenia: 15.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku , ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3412041, faks 058 3416758.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdiz.gda.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa dojścia do peronu SKM Gdańsk - Stadion Expo.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Nazwa przedmiotu zamówienia:
Budowa dojścia do peronu SKM Gdańsk - Stadion Expo.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dojścia do peronu SKM Gdańsk - Stadion Expo na działce nr 132/2 przy ul. Pokoleń Lechii Gdańsk , w rejonie siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich i parkingu przy Stadionie PGE Arena. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych, budowę oświetlenia oraz dostawę i montaż ogrodzenia stalowego.
Podstawowy zakres zamówienia:
- Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej - 221 m2,
- przygotowanie terenu i budowa nawierzchni z płyt chodnikowych 815 m2,
- budowa oświetlenia - 3 punkty świetlne,
- dostawa i montaż ogrodzenia - 48 m ogrodzenia..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.32.00-1, 45.16.10.00-6, 45.11.13.00-1, 45.23.14.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4.000,00 zł
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na dowód posiadanego doświadczenia Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 5 lat (licząc od dnia upływu terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), wykonał nawierzchnie z płyt chodnikowych o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 400 m2.
Spełnienie warunku poprzez: wypełnienie zał. nr 1b SIWZ, wskazanie informacji dot. lokalizacji i daty wykonania, wartości wykonywanych robót, zleceniodawcy, potwierdzenia realizacji zamówień dokumentami świadczącymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący: minimum jeden z wykonawców musi spełnić warunek.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Ocena spełniania warunków przez wykonawców dokonana zostanie na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń systemem - spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoneIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyIII.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić m.in. w następujących przypadkach:
I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:
a) w przypadku podjętej przez Zamawiającego decyzji o:
- zmianie rodzajów materiałów budowlanych,
- rezygnacji z wykonania niektórych elementów robót,
b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego,
c) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, a zakres tych robót ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy,
d) z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych,
e) z powodu siły wyższej,
f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót,
g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót.
h) w przypadku opóźnienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych i uzgodnień z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
II. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
a) w przypadku podjętej przez Zamawiającego decyzji o:
- zmianie: rodzajów materiałów budowlanych, technologii wykonania robót,
- w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót - zmniejszenie wynagrodzenia o wartość nie wykonywanego zakresu robót,
b) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosowanie do stawki ustalonej przez ustawodawcę.
III. Inne zmiany
a) w zakresie kluczowego personelu wykonawcy na osobę o równoważnych uprawnieniach, jak określone w SIWZ,
b) wprowadzenie i zmiana podwykonawców na etapie realizacji robót,
c) zmiana przez Wykonawcę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdiz.gda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na pisemny wniosek można odebrać w siedzibie Zamawiającego - kancelaria bud. A pok.2, lub pobrać ze strony internetowej www.zdiz.gda.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.03.2012 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat ZDiZ, Gdańsk, ul. Partyzantów 36, pok.25, bud. B.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne