Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Zakład Stolarsko Tapicerski Jumar Józef Jachowicz, Strażów 320, 36-073 Strażów kraj/woj. podkarpackie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa mebli dla PRz

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
14-03-2012
Numer ogłoszenia
51331/2012
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
05-03-2012

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
ul. Powstańców Warszawy 12
Email
rraparat@prz.rzeszow.pl

Szczegóły

Rzeszów: Dostawa mebli dla PRz
Numer ogłoszenia: 51331 - 2012; data zamieszczenia: 05.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza , ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, faks 17 8651075, 865383.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.prz.rzeszow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli dla PRz.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: krzesła tapicerowane 10 szt.;
szafka z drzwiami uchylnymi szt. 1
dostawka półokrągła szt. 2
dostawka półokragła szt. 1
stół konferencyjny szt. 1
szafa z drzwiami uchylnymi szt. 8
nadstawka szt. 17
regał szt. 9
biurko prostokątne szt. 1
kontener mobilny szt. 1
regał otwarty szt. 1
panel dolny 2 szt.
szafka na papier szt. 1
szafka pod drukarkę 1 szt.
stolik pod drukarkę szt. 1.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyIII.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wzór oferty na dostawy;
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Strony przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy,
w okolicznościach określonych poniżej:
a) zmiana terminu umowy - w przypadku :
- niedotrzymania pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.).
- niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest konsekwencją opóźnienia przez Zamawiającego w realizacji prac koniecznych do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy.
W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu
o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.
b) zmiana terminu płatności- w przypadku:
- ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych
c) zmiana w sposobie realizacji zamówienia polegająca na: zmianie osób, podwykonawców, partnerów konsorcjum i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić
z przyczyn organizacyjnych.
d) zmiana wynagrodzenia:
- zmiana urzędowej stawki podatku VAT
Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/prz
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2012 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 424-1 bud. V ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa krzeseł tapicerowanych.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: krzesła tapicerowane 10 szt.
Gwarancja minimum 24 miesiące.
Szczegółowy opis w zał. nr 5 do SIWZ
krzesła tapicerowane 10 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Doposażenie pomieszczeń w budynku V.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: szafka z drzwiami uchylnymi szt. 1
dostawka półokrągła szt. 2
dostawka półokragła szt. 1
stół konferencyjny szt. 1
szafa z drzwiami uchylnymi szt. 8
nadstawka szt. 17
regał szt. 9
biurko prostokątne szt. 1
kontener mobilny szt. 1
regał otwarty szt. 1
panel dolny 2 szt.
szafka na papier szt. 1
szafka pod drukarkę 1 szt.
stolik pod drukarkę szt. 1
szafka z drzwiami uchylnymi szt. 1
dostawka półokrągła szt. 2
dostawka półokragła szt. 1
stół konferencyjny szt. 1
szafa z drzwiami uchylnymi szt. 8
nadstawka szt. 17
regał szt. 9
biurko prostokątne szt. 1
kontener mobilny szt. 1
regał otwarty szt. 1
panel dolny 2 szt.
szafka na papier szt. 1
szafka pod drukarkę 1 szt.
stolik pod drukarkę szt. 1 Szczególowy opis w zał. nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne