Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Bohdan Lisowski BIŚ Computers, ul.Smoleńsk 25, 31-108 Kraków kraj/woj. małopolskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przeprowadzenie kursów komputerowych AUTO-CAD w ramach realizacji projektu pn. Bioinżynier chemiczny (BINC)

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
22-03-2012
Numer ogłoszenia
58685/2012
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-03-2012

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-155 Kraków
Ulica
ul. Warszawska 24
Email
zampub@pk.edu.pl

Szczegóły

Kraków: Przeprowadzenie kursów komputerowych AUTO-CAD w ramach realizacji projektu pn. Bioinżynier chemiczny (BINC)
Numer ogłoszenia: 58685 - 2012; data zamieszczenia: 14.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych , ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 628 26 56; 628 22 20, faks 12 6282072.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kursów komputerowych AUTO-CAD w ramach realizacji projektu pn. Bioinżynier chemiczny (BINC).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie kursów komputerowych AUTO-CAD w ramach realizacji projektu pn. Bioinżynier chemiczny (BINC). Kurs przeznaczony dla osób
z podstawową umiejętnością obsługi komputera oraz elementarną znajomością geometrii wykreślnej. Wykonawca zapewni przeprowadzenie kursu przez wykwalifikowanych wykładowców (posiadających certyfikaty Autodesk AutoCAD Certified Professional, oraz certfikat ECDL CAD). Wykonawca musi posiadać zaplecze techniczne umożliwiające realizację szkolenia i przeprowadzenie egzaminów ECDL i ATC, ACC. Kursy będą prowadzone w 2 grupach maksymalnie 12-to osobowych, z każdą grupą odrębnie.Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) przeprowadził minimum dwa kursy w grupach minimum 10-osobowych w zakresie AutoCAD ATC

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia nie spełnia na podstawie wykazu zrealizowanych zamówień i dokumentów potwierdzających że usługi zostały wykonane należycie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien dysponować trenerami posiadającymi certyfikaty Autodesk AutoCAD Certified Professional, oraz certyfikaty ECDL CAD.
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu osób - załącznik nr 8 do SIWZ, metodą spełnia nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobamiIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaIII.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ
Pisemne zobowiązanie podmiotu(ów) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów - Załącznik nr 6 do SIWZ (jeśli dotyczy)
Opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik - pełnomocnictwo (w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii) dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną.
Materiały szkoleniowe (należy przedłożyć 1 stronę i spis treści materiałów dydaktycznych oraz zrzut ekranowy z widocznym adresem materiałów e-learningowych)
Oświadczenie Wykonawcy, że zajęcia zostaną przeprowadzone przez podmiot posiadający aktualny status Autodesk Authorized Training Center (ATC) i Authorized Certification Center (ACC)- na formularzu ofertowym
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach zmiany:
1) Terminu realizacji zamówienia w przypadku zmian w harmonogramie projektu.
2) Osób (trenerów) wyznaczonych w ofercie do realizacji zamówienia z powodów zdarzeń losowych, jeżeli osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ.
3) konieczność wprowadzenia zmian wskutek zmian w wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pk.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego, budynek 10-24(W-9), pok.110.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2012 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego, budynek 10-24(W-9), pok.110.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Bioinżynier Chemiczny (BINC) , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne