Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zamówienie publiczne na usługi emisji programów Radia Zachód S.A. w zakresie UKF

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
28-05-2012
Numer ogłoszenia
156454/2012
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
15-05-2012

Ogłaszający

Województwo
Miasto
64-472 Zielona Góra
Ulica
ul. Kukułcza 1
Email
j.wilczek@zachod.pl

Szczegóły

Zielona Góra: Zamówienie publiczne na usługi emisji programów Radia Zachód S.A. w zakresie UKF
Numer ogłoszenia: 156454 - 2012; data zamieszczenia: 15.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód" S.A. , ul. Kukułcza 1, 64-472 Zielona Góra, woj. lubuskie, faks 068 4555594.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.radiozachod.akcessnet.net/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie publiczne na usługi emisji programów Radia Zachód S.A. w zakresie UKF.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem , zamówienia jest wykonywanie usług całodobowej emisji programów radiowych Zamawiającego od dnia 01.07.2012r do 30.06.2013r Zamówienie zostało podzielone na 3 części:
Część nr 1 - Usługa emisji programu na częstotliwości 103,0 MHz;
Część nr 2 - Usługa emisji programu na częstotliwości 106,0 MHz;
Część nr 3 - Usługa emisji programu na częstotliwości 95,6 MHz;.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.22.82.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że posiadają aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych - wydane na podstawie art. 11 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171 poz. 1800 z późn. zm.)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych w wykonywaniu - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze będącej przedmiotem niniejszego zamówienia ( dla części 1 - nie mniej jak 160.000,00zł, dla części 2 - nie mniej jak 80.000,00zł, dla części 3 - nie mniej jak 50 000,00zł - podane wartości są kwotami brutto) z podaniem przedmiotu, daty wykonania i odbiorców (wykonawca zobowiązany jest zawrzeć ww. informacje w zał. nr 5 do SIWZ) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie;
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycieIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zgodnie z art. 144 pzp, przewiduje możliwość zmiany w umowie w sytuacji:
a. -zmian wynikających z rozwoju technologicznego, np. sposobu dosyłu sygnałów programów radiowych. W takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w umowie w postaci Aneksu uzgodnionego z Wykonawcą. Zmiany te nie mogą stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;
b. zmian obowiązującej stawki VAT -. jeśli w okresie obowiązywania umowy zmianie ulegnie stawka VAT dotycząca świadczonych usług, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy pomiędzy podatkiem VAT naliczonym według nowej stawki VAT a podatkiem naliczonym według starej stawki.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.radiozachod.akcessnet.net/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
65-472 Zielona Góra
ul. Kukułcza 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2012 godzina 12:30, miejsce: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
65-472 Zielona Góra
ul. Kukułcza 1
Sekretariat Ip pok.1.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część nr 1 - Usługa emisji programu na częstotliwości 103,0 MHz;.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Emisja sygnału 103,0 MHZ programu Radio Zachód- stacja nadawcza- RTCN Zielona Góra / Jemiołów,Moc koncesyjna stacji nadawczej (ERPkonc)- 120,0[kW],Moc wyjściowa nadajnika 10,0[kW].
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.22.82.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.07.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część 2 Usługa emisji programu na częstotliwości 106,0 MHz.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Emisja sygnału 106,0 MHZ programu Radio Zachód- stacja nadawcza- RTCN Żagań/Wichów,Moc koncesyjna stacji nadawczej (ERPkonc)- 30,0[kW],Moc wyjściowa nadajnika 2,0[kW].
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.22.82.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.07.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część nr 3 Usługa emisji programu na częstotliwości 95,6 MHz.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa emisji programu Radio Gorzów na częstotliwości 95,6 MHz,stacja nadawcza RON Gorzów Wielkopolski /ul. Podmiejska ,Moc koncesyjna stacji nadawczej (ERPkonc) 1,0[kW], Moc wyjściowa nadajnika 0,62[kW].
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.22.82.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.07.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

drukuj ogłoszenie