Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa chodnika w ciągu ul. Hallera w Toruniu wraz ze zjazdami na posesje

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
115379/2012
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
24-05-2012

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
87-100 Toruń
Ulica
ul. Grudziądzka 159
Email
marzena_kwiatkowska@mzd.torun.pl

Szczegóły

Toruń: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa chodnika w ciągu ul. Hallera w Toruniu wraz ze zjazdami na posesje
Numer ogłoszenia: 115379 - 2012; data zamieszczenia: 24.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 87395 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg, ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6693100, faks 056 6612109.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa chodnika w ciągu ul. Hallera w Toruniu wraz ze zjazdami na posesje.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa chodnika w ciągu ul. Hallera w Toruniu wraz ze zjazdami na posesje. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało również wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.24.52-5, 71.32.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Marek Dąbrowski, Emilia Żórańska
Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane - HEMABUD, ul. Parkowa 27, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 157630,06 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 41916,06
Oferta z najniższą ceną: 41916,06 / Oferta z najwyższą ceną: 158916,00
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne