Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

przebudowa kanalizacji burzowej i ściekowej wraz z przebudową drogi wewnętrznej etap I ozn.sprawy 21/I/2012

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
212518/2012
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
20-06-2012

Ogłaszający

Województwo
Miasto
41-200 Sosnowiec
Ulica
ul. gen. Wł. Andersa 81b
Email
dompomocyspolecznejnr1@interia.pl

Szczegóły

Sosnowiec: przebudowa kanalizacji burzowej i ściekowej wraz z przebudową drogi wewnętrznej etap I ozn.sprawy 21/I/2012
Numer ogłoszenia: 212518 - 2012; data zamieszczenia: 20.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 149666 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Nr 1, ul. gen. Wł. Andersa 81b, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 2665042, faks 32 2665042.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: pomoc społeczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przebudowa kanalizacji burzowej i ściekowej wraz z przebudową drogi wewnętrznej etap I ozn.sprawy 21/I/2012.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC.U.SNB.SDR34 o wydłużonym kielichu o
średnicach 315, 250 i 100 mm oraz wykonanie nawierzchni placu przed budynkiem i chodników z kostki brukowej
betonowej. Na kanalizacji deszczowej przewiduje się zabudowę studni kanalizacyjnych żelbetowych, z PVC oraz PE.
Studnie kanalizacyjne żelbetowe przewidziane są do pokrycia dwukrotnie środkiem izolacyjnym ekologicznym. Włączenie
kanalizacji deszczowej przewidziano do studni na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokum. W wyniku uzgodnienia
dokonanego ze spółdzielnią w zakresie robót ujęto remont odcinka kanalizacji od studni W 1 do D12. Przewidziano
wykonanie inspekcji telewizyjnej tego odcinka oraz jego remont metodą bezwykopową za pomocą tzw. rękawa
termokurczliwego o średnicy 300 mm SN8. Przejście pod narożem ogrodzenia przedszkola przewidziano przeciskiem
sterowanym o 450, rura przewodowa zostanie ułożona w rurze ochronnej o 400. Dla ułożenia kanalizacji deszczowej na
placu przed budynkiem przewiduje się rozebranie nawierzchni placu i chodników a po wykonaniu robót kanalizacyjnych
ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Przewiduje się również rozebranie części ogrodzenia z siatki a po
zakończeniu robót ponowne jej założenie. Na placu przed budynkiem przewiduje się wykonanie wpustów ulicznych
deszczowych z rusztem żeliwnym D 400 z zawiasami i zamknięciem zatrzaskowym. W celu odcięcia napływu wód
opadowych w rejonie głównej bramy wjazdowej przewidziano wykonanie czterech wpustów ulicznych i podłączenie ich do
kanalizacji deszczowej.Przewidziano likwidacje istniejącego osadnika tłuszczów który znajduje się na wyjściu kanalizacji na
zewnątrz budynku w rejonie wejścia i zastąpienie go studnią żelbetową. W zakresie robót ujęto wykonanie monitoringu
istniejącej kanalizacji ogólnospławnej betonowej o 150 ÷ 300 wraz z dokumentacją i wersją elektroniczna PDF. Po ułożeniu
nowej kanalizacji deszczowej zostanie wykonany monitoring telewizyjny, inwentaryzacja geodezyjna wraz z jej
wniesieniem do miejskich zasobów geodezyjnych. Przewidziano również wykonanie wodnej próby szczelności rur
kanalizacyjnych. Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą inwestycji w 3 egzemplarzach. Krzewy kolidujące z
trasą nowej kanalizacji deszczowej zostaną przesadzone. Przewiduje się zabezpieczenie istniejących kabli rurami
ochronnymi. Istniejące studnie kanalizacyjne oraz zasuwy należy wyregulować do poziomu nawierzchni brukowej placu i
chodników. Rynny zadaszenia nad wejściem głównym przewiduje się podłączyć do studni kanalizacji deszczowej.
Przewidziano odtworzenie terenów zielonych po zakończeniu robót poprzez wyrównanie , humusowanie i obsianie trawą.
Nadmiar ziemi przewidziany jest do utylizacji. Rejon prowadzenia robót wykonawca oznakuje i wygrodzi w sposób trwały.
Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona wytyczenia geodezyjnego trasy kanalizacji deszczowej
oraz dokona odkrywek miejsc skrzyżowań projektowanej kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym.
Wykonawca na własny koszt zorganizuje zaplecze socjalne i sanitarne dla swoich pracowników. Wykonawca w celu poboru
energii elektrycznej i wody zamontuje podliczniki. Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz harmonogram rzeczowo -
finansowy prowadzenia robot i uzyska akceptacje zamawiającego. Na okres wykonywania kanalizacji wykonawca uzgodni
ze spółdzielnią Lokum możliwość wjazdu na teren DPS od strony spółdzielni. Przed wejściem na teren spółdzielni
Lokum dla wykonania kanalizacji deszczowej wykonawca spisze protokół wejścia w teren z przedstawicielem spółdzielni
a po zakończeniu robót spisze protokół odbioru terenu po jego przywróceniu do stanu pierwotnego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.11.00-6, 45.11.12.00-0, 45.23.30.00-9, 45.23.30.00-2, 45.23.33.30-2, 45.23.33.10-0, 45.23.20.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: PRZEBUDOWA KANALIZACJI BURZOWEJ I ŚCIEKOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI WEWNĘTRZNEJ
ETAP I ozn.sprawy 21/I/2012
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe i Usług Różnych
WADMAR S.J.
W. Dzięcioł, H. Musiał, ul. Gwiezdna 1e, 41-218 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 421802,81 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 330388,18
Oferta z najniższą ceną: 330388,18 / Oferta z najwyższą ceną: 424901,79
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne