Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
PRODUS S.A., ul. Bystrzycka 69C, 54-215 Wrocław kraj/woj. dolnośląskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

KONSERWACJA I PRZEGLĄD TECHNICZNY SYSTEMU ALARMOWEGO (SA), SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU (SKD), TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU (CCTV) RAZ NA KWARTAŁ...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
05-07-2012
Numer ogłoszenia
216736/2012
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-06-2012

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
50-984 Wrocław
Ulica
ul. Obornicka 100/102

Szczegóły

Wrocław: KONSERWACJA I PRZEGLĄD TECHNICZNY SYSTEMU ALARMOWEGO (SA), SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU (SKD), TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU (CCTV) RAZ NA KWARTAŁ ORAZ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO WCHODZĄCEGO W SKŁAD SYSTEMU OCHRONY TECHNICZNEJ - DWA RAZY DO ROKU ORAZ USŁUGA POGOTOWIA TECHNICZNEGO (SERWISU) WW. SYSTEMÓW. Nr sprawy: POIN/174/2012
Numer ogłoszenia: 216736 - 2012; data zamieszczenia: 22.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 4213 , ul. Obornicka 100/102, 50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 0-71 7656 202, faks 0-71 7652 228.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.army.mil.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka wojskowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KONSERWACJA I PRZEGLĄD TECHNICZNY SYSTEMU ALARMOWEGO (SA), SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU (SKD), TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU (CCTV) RAZ NA KWARTAŁ ORAZ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO WCHODZĄCEGO W SKŁAD SYSTEMU OCHRONY TECHNICZNEJ - DWA RAZY DO ROKU ORAZ USŁUGA POGOTOWIA TECHNICZNEGO (SERWISU) WW. SYSTEMÓW. Nr sprawy: POIN/174/2012.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 130 000 euro.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.32.41.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie przebiegać na podstawie listy dokumentów, jakie Wykonawca ma obowiązek przedłożyć w swojej ofercie. Spełnianie warunków Zamawiający będzie oceniał według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie przebiegać na podstawie listy dokumentów, jakie Wykonawca ma obowiązek przedłożyć w swojej ofercie. Spełnianie warunków Zamawiający będzie oceniał według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie przebiegać na podstawie listy dokumentów, jakie Wykonawca ma obowiązek przedłożyć w swojej ofercie. Spełnianie warunków Zamawiający będzie oceniał według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniaIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyIII.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertIII.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określone w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru zawartego w załączniku nr 2 do SIWZ);
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp tj. że nie zachodzi w stosunku do nich przesłanka wykluczenia określona w tym artykule (zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego) - wg wzoru zawartego w załączniku nr 3 do SIWZ;
3. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu zdolność do wytwarzania dokumentacji niejawnej o klauzuli (ZASTRZEŻONE) w systemach teleinformatycznych spełniających wymogi Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).- wg wzoru zawartego w załączniku nr 4 do SIWZ;
4. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu zorganizowanego Pionu Ochrony Informacji Niejawnych tj. pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, który posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego i zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia dla kandydatów na pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez SKW lub ABW i oświadczenie o posiadaniu kancelarii do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE. - wg wzoru zawartego w załączniku nr 5 do SIWZ;
5. Oświadczenie o dysponowaniu instalatorami systemów alarmowych przewidzianych do realizacji zamówienia (minimum 4), którzy posiadają licencję pracownika zabezpieczenia technicznego I lub II stopnia, świadectwa ukończenia kursów (autoryzację) w zakresie instalowania systemów alarmowych w klasie SA-4, poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE - wg wzoru zawartego w załączniku nr 6 do SIWZ;
6. Wykaz wykonanych (zakończonych), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych różnych usług w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. Należy wykazać co najmniej 3 (trzy) różne usługi o minimalnej wartości 7 300,00 zł brutto każde lub co najmniej jedno zamówienie o minimalnej wartości 21 900,00 zł brutto.
7. Ważną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)
Podstawa prawna żądania ww. dokumentów:
ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228,
ustawa o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221 z późn. zm.),
instrukcja o ochronie obiektów wojskowych sygn. OIN 5/2011.
8. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia opiewający na kwotę nie mniejszą niż cena brutto składanej oferty.
9. Pełnomocnictwo - w przypadku podmiotów występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 70
2 - cena brutto za 1 roboczogodzinę obsługi awaryjnej - 30

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.army.mil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W-w, ul.Obornicka 100-102,bud.2,pok. 101 lub pocztą po dokonaniu przelewu. Opł. 12,58 zł, prośby na fax: 71/7656228, przelew: 51 1010 1674 0001 2713 9120 0000, tyt. POIN/174/2012..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Wrocław, ul. Obornicka 100-102, bud. nr 2, I piętro, pok. 121 Kancelaria Jawna.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne