Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Ułożenie gresu, zabudowa z płyt gipsowych, montaż pochwytów, okienka w ramach inwestycji : Budowa budynku administracyjnego Centrum Gminy.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
20-07-2012
Numer ogłoszenia
235928/2012
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
05-07-2012

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
21-550 Terespol
Ulica
ul. Wojska Polskiego 47
Email
j.pankowski@terespol.ug.gov.pl

Szczegóły

Terespol: Ułożenie gresu, zabudowa z płyt gipsowych, montaż pochwytów, okienka w ramach inwestycji : Budowa budynku administracyjnego Centrum Gminy.
Numer ogłoszenia: 235928 - 2012; data zamieszczenia: 05.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Terespol , ul. Wojska Polskiego 47, 21-550 Terespol, woj. lubelskie, tel. 83 3761220, faks 83 3761229.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.terespol.ug.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ułożenie gresu, zabudowa z płyt gipsowych, montaż pochwytów, okienka w ramach inwestycji : Budowa budynku administracyjnego Centrum Gminy..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie: ułożenie gresu w pomieszczeniach o numerach 020,021,022,031,032, 115,116,117,126,209,210,211, zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych w pomieszczeniach nr 020,021,022,031,032,115,116,117,209,210, 211, zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych na korytarzach, montaż pochwytów stalowych ze stali kwasoodpornej nierdzewnej na wspornikach, na ścianach klatek schodowych, zabezpieczenie okien wykuszy poziomymi rurami ze stali kwasoodpornej nierdzewnej, montaż okienka w pomieszczeniu nr -123 ( kolor dąb, jak stolarka istniejąca), montaż obudowy złącza ZK1 w elewacji z piaskowca.
4.Wymagania jakościowe i materiałowe:
Ściany i podłogi - gres, grubość min. 8 mm, półpolerowane, odporność na ścieranie kl. 4, antypoślizgowość R-9, rektyfikowane, fuga minimalna, kamienna. Wymiary płytek na ściany 30x60 cm (tolerancja dla płytek rektyfikowanych). Wymiar płytek na podłogi 60x60 cm, 45x45 cm, 40x40 cm (tolerancja dla płytek rektyfikowanych). Na podłogi dopuszczalny gres szkliwiony. Kolory szary, jasno szary, beżowy, jasny beżowy. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych. Pochwyty ze stali kwasoodpornej nierdzewnej montowanej na wspornikach montowanych na ścianach klatek schodowych. Poziome zabezpieczenia okien wykuszy ze stali kwasoodpornej nierdzewnej. Okienko z PCV 800x800 mm (szkło refleksyjne jak już zainstalowane okna na budynku). Obudowa złącza ZK1 w elewacji z piaskowca o wymiarach zgodnych z rysunkiem zamiennym.
5.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w:
- przedmiarze robót załącznik nr 1a do SIWZ,
- specyfikacjach technicznych załącznik nr 1b do SIWZ,
- projekcie budowlanym załącznik nr 1c do SIWZ.
Harmonogram realizacji robót należy uzgodnić z wykonawcą realizującym budynek administracyjny w Kobylanach.
UWAGA! Realizacja wymaga wizji lokalnej na trenie budowy.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających łącznie do 50% wartości zamówienia podstawowego w zakresie robót - ułożenie gresu, zabudowa z płyt gipsowych, montaż pochwytów, okienka w ramach inwestycji: Budowa budynku administracyjnego centrum gminy, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.43.10.00-7, 45.42.11.46-9, 45.22.32.10-1, 45.42.11.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający odstepuje od żądania wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
2)posiadania wiedzy i doświadczenia;
Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum: - dwie roboty tj. ułożenia glazury, gresu, wykonania zabudowy z płyt gipsowych w ilości min. 100,00 m2 każda,
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
4)sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieńIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie:
1)zmiany podwykonawcy,
2)skrócenia terminu umownego przez Wykonawcę, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego i zmianie harmonogramu rzeczowo-finansowego,
3)przedłużenia terminu umownego, jeżeli jego niedotrzymanie wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć lub z przyczyn niezależnych od zamawiającego, w tym:
a)działania siły wyższej ( np.: klęski żywiołowe, strajki, długotrwałe opady
atmosferyczne);
b) legislacyjnych skutków zmian połączonych z nakładaniem obowiązków do
wykonania;
c) zlecenia przez Zamawiającego robót, które nie zostały ujęte w projekcie wykonawczym lub przedmiarze robót, a konieczność ich wykonania wynika z projektu budowlanego, oraz robót zamiennych i uzupełniających, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;
d) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej i realizacji tych zmian w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie pierwotnego terminu umownego wykonania robót;
e) konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów.
4) zlecenie robót zamiennych związanych z:
a)przyjęciem rozwiązań zamiennych koniecznych w tym wynikających z błędów projektowych lub korzystniejszych z punktu widzenia poprawienia parametrów technicznych sprawności i wydajności oraz sposobu prawidłowego wykonania umowy, eksploatacji i użytkowania, w tym rezygnacji z części robót;
b)zaprzestania produkcji towarów, materiałów, urządzeń przewidzianych w projekcie lub z innych powodów niedostępnych;
c)wprowadzeniem nowych norm, nowych technologii, nowych towarów i urządzeń o lepszych parametrach z punktu widzenia celu umowy;
5)zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy na skutek:
a)ustawowej zmiany stawki podatku VAT;
b)ostatecznego rozliczenia ilości wykonanych robót kosztorysem powykonawczym zgodnie z § 6 umowy;
c)przyjęcie rozwiązań zamiennych.
6)dostosowanie dokumentacji projektowej do zgodności z zasadami wiedzy technicznej, jako istotne lub nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego.
2.Warunki dokonywania zmian:
- z inicjatywy Zamawiającego, Wykonawcy, Kierownika robót lub Inspektora nadzoru;
- w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminaterespol.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Terespol
ul. Wojska Polskiego 47, 21-550 Terespol.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Terespol ul. Wojska Polskiego 47, 21-550 Terespol,
w sekretariacie.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie nie jest finsnsowane ze środków Unii Europejskiej..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne