Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

PEŁNIENIE FUNKCJI ASYSTENTA RODZINY NA TERENIE MIASTA I GMINY BARCZEWO W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-08-2012
Numer ogłoszenia
295488/2012
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
10-08-2012

Ogłaszający

Województwo
Miasto
11-010 Barczewo
Ulica
ul. Słowackiego 5
Email
kis@barczewo.pl

Szczegóły

Barczewo: PEŁNIENIE FUNKCJI ASYSTENTA RODZINY NA TERENIE MIASTA I GMINY BARCZEWO W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2012 ASYSTENT RODZINY 2012
Numer ogłoszenia: 295488 - 2012; data zamieszczenia: 10.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie , ul. Słowackiego 5, 11-010 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-89 5149798, faks 0-89 5149799.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PEŁNIENIE FUNKCJI ASYSTENTA RODZINY NA TERENIE MIASTA I GMINY BARCZEWO W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2012 ASYSTENT RODZINY 2012.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający podzielił zamówienie na V cześć. Wykonawcy, którzy zamierzają złożyć ofertę w przetargu składają tylko jedną ofertę na części od I do V.

Część I
Świadczenie usługi asystenta rodziny na terenie miasta i gminy Barczewo dla 10 rodzin przez 160 godzin w miesiącu od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2012 r.
Część II
Świadczenie usługi asystenta rodziny na terenie miasta i gminy Barczewo dla 10 rodzin przez 160 godzin w miesiącu od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2012 r.
Część III
Świadczenie usługi asystenta rodziny na terenie miasta i gminy Barczewo dla 10 rodzin przez 160 godzin w miesiącu od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2012 r.
Część IV
Świadczenie usługi asystenta rodziny na terenie miasta i gminy Barczewo dla 10 rodzin przez 160 godzin w miesiącu od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2012 r.
Część V
Świadczenie usługi asystenta rodziny na terenie miasta i gminy Barczewo dla 10 rodzin przez 160 godzin w miesiącu od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2012 r.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji asystenta rodziny na terenie Miasta Barczewo w ramach realizacji RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2012 ASYSTENT RODZINY 2012 współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Polityki Rodzinnej. Jeden Asystent rodziny może pracować maksymalnie z 10 rodzinami (zadania I - VI).

Asystent rodziny jest zobowiązany do świadczenia usługi w miejscu zamieszkania rodzin oraz na terenie miasta i gminy Barczewo w związku z wykonywaniem czynności związanych z pomocą rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych.

Świadczenie usługi w miejscu zamieszkania rodzin objętych pomocą asystenta może odbywać się w godzinach pomiędzy 7.00 a 20.00.

Zakres wykonywanych działań Wykonawcy
A) Asystent rodzinny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami
niezaradnymi życiowo, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich
zadań. W tym celu asystent rodzinny m.in. będzie:
- wspierał rodzinę w prawidłowym zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dzieci,
- udzielał pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
- wspierał karierę szkolną dziecka,
- wspierał rodziców naturalnych w wypełnianiu ról społecznych,
- udział pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
- prowadził indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców i dzieci,
- prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną,
- współpracował z instytucjami, organizacjami, specjalistami na rzecz dziecka i rodziny,
- realizował zadania określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) oraz zadania określone w innych przepisach prawa.

B) Asystent rodzinny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny miedzy godziną
7:00, a 20:00, może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania.
Koszt dojazdu do rodziny pokrywa wykonawca.

C) Asystent rodziny nie może przy wykonywaniu usług wyręczać rodziny w jej codziennych obowiązkach oraz załatwiać spraw za rodzinę, za wyjątkiem działań stanowiących instruktaż.

D) Przy realizacji usługi asystent obowiązany jest współpracować z koordynatorem oraz z pracownikiem socjalnym w MOPS- konsultując z nimi główne kierunki pracy z rodziną (w tym celu powinni się spotykać przynajmniej raz w miesiącu)

E) Asystent zobowiązany jest dokumentować realizację swoich usług - załącznik od 1 - 5 do wzoru umowy

F) Asystent rodzinny musi spełniać warunki określone w art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), posiadać wiedzę na temat metod i technik pracy socjalnej oraz umiejętność jej wykorzystania w praktyce w szczególności posiadać wykształcenie zgodne z w/w ustawą

G) Za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do:

1.Uczestniczenia w spotkaniu informacyjnym niezwłocznie po podpisaniu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w celu przekazania listy rodzin wytypowanych do współpracy ze szczegółowymi danymi teleadresowymi oraz listą pracowników socjalnych.
2.Ścisłej współpracy z pracownikiem socjalnym w zakresie:
a) zapoznania się z sytuacją wytypowanych do współpracy rodzin na wstępie realizacji zadania,
b) informowania pracownika socjalnego o podejmowanych działaniach i pojawiających się problemach,
c) ustalenia pierwszorazowego wspólnego wyjścia z pracownikiem socjalnym do wytypowanych do współpracy rodzin niezwłocznie po podpisaniu umowy.
3.Powiadamiania na piśmie lub telefonicznie Zamawiającego o rezygnacji lub braku współpracy wskazanej rodziny z asystentem rodziny.
4.Wykonawca powinien działać zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002, Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)

Zamawiający jest uprawniony do:

1.Przekazania wykazu rodzin, z którymi Wykonawca zobowiązany będzie pracować jako asystent rodziny.
2.Kontroli wykonywanych usług m.in. poprzez zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia na żądanie Zamawiającego karty opisu czynności podejmowanych w trakcie pracy z rodziną lub dokonanie wywiadu z rodzinami objętymi wsparciem Wykonawcy jako asystenta rodziny.
3.Rozwiązania umowy w przypadkach naruszenia zasad wykonywania usługi..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.30.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: W prowadzonym postępowaniu nie wymaga się wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia w tym:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany, co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określone na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie maja ograniczonej władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie została im zawieszona, (jeśli dotyczy)
d) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
e) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca oświadcza, że posiada dostęp do komputera, który umożliwi mu swobodne wykonywanie obowiązków związanych z wykonywaniem usługi asystenta rodziny oraz spełnia szczegółowe warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca oświadcza, że posiada dostęp do komputera, który umożliwi mu swobodne wykonywanie obowiązków związanych z wykonywaniem usługi asystenta rodziny oraz spełnia szczegółowe warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) Formularz ofertowy - według wzoru załącznik nr 1 do SIWZ,
b) Zaakceptowany (podpisany wzór umowy) wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ,
c) W przypadku gdy wykonawca wnosi o objecie ubezpieczeniem społecznym - należy wypełnić załącznik nr 3 do SIWZ (w przypadku gdy osiągane przez Zleceniobiorcę zarobki nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia miesięcznego).
d) Koszty związane z obsługa biurową tj. drukowanie kart pracy z rodziną oraz wszelkiej dokumentacji związanej z wykonywaniem usługi asystenta rodziny pozostają po stronie w wykonawcy. Oświadczenie wg wzoru załącznik nr 4 do SIWZ
e) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - należy wypełnić załącznik nr 5 do SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w zakresie terminu(ów) zapłaty rachunków wystawionych Zamawiającemu przez Wykonawcę z tytułu realizacji umowy.
Warunki dokonania zmian:
a) terminu(ów) płatności ulega(ją) zmianie na nowy(e) termin(y) ustalony(e) przez strony,
b) terminu(ów) płatności może nastąpić wyłącznie z przyczyn lezących po stronie Zamawiającego.
2. Wprowadzenie zmian, o których mowa w pkt. 1 wymaga uzasadnienia konieczności zmian
i porozumienia stron oraz sporządzenia w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.barczewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
ul. Słowackiego 5,
11-010 Barczewo.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2012 godzina 09:30, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
ul. Słowackiego 5,
11-010 Barczewo
Sekretariat pokój nr 8.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: PROJEKT JEST REALIZOWANY W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2012 ASYSTENT RODZINY 2012.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Asystent rodziny.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi asystenta rodziny na terenie miasta i gminy Barczewo dla 10 rodzin przez 160 godzin w miesiącu od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2012 r..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.30.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Asystent rodziny.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi asystenta rodziny na terenie miasta i gminy Barczewo dla 10 rodzin przez 160 godzin w miesiącu od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2012 r..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.30.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Asystent rodziny.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi asystenta rodziny na terenie miasta i gminy Barczewo dla 10 rodzin przez 160 godzin w miesiącu od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2012 r..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.30.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Asystent rodziny.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi asystenta rodziny na terenie miasta i gminy Barczewo dla 10 rodzin przez 160 godzin w miesiącu od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2012 r..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.30.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Asystent rodziny.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi asystenta rodziny na terenie miasta i gminy Barczewo dla 10 rodzin przez 160 godzin w miesiącu od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2012 r..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.30.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne