Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Całodobowe pogotowie awaryjne oraz konserwacja wewnętrznych instalacji wod-kan., c.o., c.w.u. oraz kanalizacji deszczowej w zasobach zarządzanych...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
307556/2012
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-08-2012

Ogłaszający

Województwo
Miasto
99-300 Kutno
Ulica
ul. Oporowska 5
Email
znmkutno@wp.pl

Szczegóły

Kutno: Całodobowe pogotowie awaryjne oraz konserwacja wewnętrznych instalacji wod-kan., c.o., c.w.u. oraz kanalizacji deszczowej w zasobach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Kutnie
Numer ogłoszenia: 307556 - 2012; data zamieszczenia: 21.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 269122 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Nieruchomości Miejskich, ul. Oporowska 5, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, tel. 024 252 81 00, faks 024 252 81 00.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zarządzanie nieruchomościami miejskimi.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Całodobowe pogotowie awaryjne oraz konserwacja wewnętrznych instalacji wod-kan., c.o., c.w.u. oraz kanalizacji deszczowej w zasobach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Kutnie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest całodobowe pogotowie awaryjne oraz konserwacja wewnętrznych instalacji wod. - kan., c.o., c.w.u. oraz kanalizacji deszczowej w zasobach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Kutnie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
- załącznik Nr 4 do siwz (Zakres całodobowego pogotowia awaryjnego oraz obsługi konserwacyjnej) ,
- załącznik Nr 5 do siwz (Wykaz lokali podlegających obsłudze całodobowego pogotowia awaryjnego oraz konserwacji wewnętrznej instalacji wod. - kan., c.o., c.w.u. oraz kanalizacji deszczowej),.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.70.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Hydrauliczne i Ogólnobudowlane Paweł Wojtalik, Gołębiew Nowy 79, 99-300 Kutno, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 170262,90 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 167947,20
Oferta z najniższą ceną: 167947,20 / Oferta z najwyższą ceną: 167947,20
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne