Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Usługi Budowlane Romex Zawitkowski Roman, Dojazdowa 33, 37-500 Jarosław kraj/woj. podkarpackie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Adaptacja mieszkania na salę dydaktyczną w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
14-11-2012
Numer ogłoszenia
425894/2012
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
30-10-2012

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-500 Jarosław
Ulica
ul. Żeromskiego 4
Email
sp4jarosław@interia.pl

Szczegóły

Jarosław: Adaptacja mieszkania na salę dydaktyczną w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu
Numer ogłoszenia: 425894 - 2012; data zamieszczenia: 30.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu , ul. Żeromskiego 4, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie, tel. 016 6211248, faks 016 6211248.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja mieszkania na salę dydaktyczną w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Adaptacja mieszkania na salę dydaktyczną w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu
Zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:
Roboty demontażowe budowlane: wykucie z muru drzwi wewnętrznych, rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły, demontaż mebli kuchennych i pawlaczy, zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej, rozebranie wykładziny ściennej z płytek, skucie tynków wewnętrznych na ścianach - przyjęto 50 %, skucie tynków wewnętrznych na sufitach - przyjęto 20 %, rozebranie ścian, z cegieł, - dla otworu drzwiowego, poszerzenie otworu drzwiowego, skucie podłoża betonowego gr. 5 cm,
Roboty remontowe budowlane: zamurowanie otworu drzwiowego, wykucie bruzd dla belek- dla wyk. Nadproża, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, I NP 140 mm, umocowanie siatek tynkarskich, siatka Rabitza na stopkach belek, uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, otynkowanie ościeży, oczyszczenie ścian ( w narożach) zagrzybionych przy pomocy szczotek stalowych, odgrzybianie konstrukcji murowych metodą smarowania, uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III na ścianach, uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, na stropach, przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na ścianach - pozostałe 50 %, przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na stropach,- pozostałe 80 %, obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych, gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt- sufity, gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt- ściany,
szpachlowanie sufitów i ścian, malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne, wykonanie lamperii w systemie DUNE ( płatkowych) h=1,60m, malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne- ponad lamperiami, dostawa i montaż drzwi aluminiowych o wym. 1.10 x 2,10 kolor brązowy
ułożenie nowej izolacji z folii budowlanej 0,5 - 0,7 mm, warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro, zbrojenie posadzki siatką stalową gr. 4 mm, posadzki z deszczułek parkietowych dębowych kl. I gr. 22 mm, listwy przyścienne - odbój szer.0,15 m, lakierowanie posadzek z parkietu + odbój, dostawa i montaż listew progowych- na łączeniach posadzek, przygotowanie podłoża pod uzupełnienie płytek gress na kl. Schodowej, okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30 cm, dostawa i montaż nawietrzaków okiennych w istniejących oknach, obłożenie parapetów lastrikowych płytkami
Roboty demontażowe sanitarne: demontaż grzejników, demontaż baterii zmywakowej, demontaż baterii wannowej, demontaż zlewu kuchennego, demontaż wanny, demontaż ustępu
demontaż kuchni gazowej, demontaż zaworów, demontaż rurociągu
Roboty sanitarne: dostawa i montaż grzejników 3 kpl. po 15 żeberek, zawory termostatyczne
Roboty demontażowe elektryczne: demontaż gniazd wtyczkowych, demontaż opraw oświetleniowych, demontaż łączników instalacyjnych, demontaż przewodów kabelkowych
Roboty elektryczne: wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej,
rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, przewody kabelkowe wciągane do rur,
przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych, montaż na gotowym podłożu łączników z podłączeniem, montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie o treści zgodnej z art. 22 ust. 1 ustawy pzp wraz z oświadczeniem, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ; Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykaz wykonanych robót remontowo-budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ; Informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ; Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia (przebieg kariery zawodowej) i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ;
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń (sprzętu), jakimi dysponuje wykonawca - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ; Informacja o podwykonawcach - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ;
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do SIWZ wraz z dowodami; Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia


Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.jaroslaw.um.gov.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Żeromskiego 4 37-500 Jarosław.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Żeromskiego 4 37-500 Jarosław.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne