Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa kominów na budynkach będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, a zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
242375/2012
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-11-2012

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Lipnicka 26
Email
jroclawska@zgm.eu

Szczegóły

Bielsko-Biała: Przebudowa kominów na budynkach będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, a zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej w podziale na 3 części
Numer ogłoszenia: 242375 - 2012; data zamieszczenia: 16.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 203835 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 33 499 06 02, faks 33 499 06 02; 499 06 11.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa kominów na budynkach będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, a zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej w podziale na 3 części.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa kominów na budynkach będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, a zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej w podziale na 3 części.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.25.00-6, 45.26.26.00-7, 45.33.12.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: część 1 zamówienia - Budynek przy ul. Listopadowej 12
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum Firm: ARBUD inż. Arkadiusz Jęczalik Lider Konsorcjum, BUD-MAX Paweł Jęczalik Członek Konsorcjum, PPUH ALMAR Marek Kański Członek Konsorcjum, ul. Staszica 8/1, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10871,33 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9073,64
Oferta z najniższą ceną: 9073,64 / Oferta z najwyższą ceną: 13254,12
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: część 2 zamówienia - Budynek przy ul. Św. Anny 28
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum Firm ARBUD Arkadiusz Jęczalik Lider Konsorcjum, BUD-MAX Paweł Jęczalik Członek Konsorcjum, ALMAR Marek kański Członek Konsorcjum, ul. Staszica 8/1, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17172,34 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14913,86
Oferta z najniższą ceną: 14913,86 / Oferta z najwyższą ceną: 17656,42
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: część 3 zamówienia - Budynek przy ul. Sobieskiego 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum Firm: ARBUD Arkadiusz Jęczalik Lider Konsorcjum, BUD-MAX Paweł Jęczalik Członek Konsorcjum, ALMAR Marek kański Członek Konsorcjum, ul. Staszica 8/1, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4305,23 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3251,25
Oferta z najniższą ceną: 3251,25 / Oferta z najwyższą ceną: 13072,29
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne