Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Ossa , Kolonia Ossa 40, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 48 671 60 11.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
475002/2012
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
27-11-2012

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-425 Odrzywół
Ulica
Kolonia Ossa 40
Email
mow68_kolonia.ossa@op.pl

Szczegóły

Odrzywół: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Ossa , Kolonia Ossa 40, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 48 671 60 11.
Numer ogłoszenia: 475002 - 2012; data zamieszczenia: 27.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 456748 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Ossa, Kolonia Ossa 40, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 48 671 60 11, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Ossa , Kolonia Ossa 40, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 48 671 60 11..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa oleju opałowego do kotłowni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kolonii Ossa na rok 2013r.oleju opałowego o parametrach odpowiadającego normom:Temperatura zapłonu, min. 56°C , Gęstość- nie wyższa niż. 860 kg/m3, Zawartość siarki, max. % m/m 0,10.Planowana ilość zakupu na podst. 2011 r. 40 000 l. z możliwością zmniejszenia.Dostawa oleju według zadysponowanych ilości, o jakości potwierdzonej stosownym certyfikatem wystawionym przez producenta lub uprawnioną jednostkę dołączonym do każdej dostawy.Zabezpieczenie przez dostawcę ciągłości dostaw oleju, bez względu na warunki atmosferyczne i rynkowe, itp. utrzymywanie przez Dostawcę 30 dniowych zapasów paliwa dla Zamawiającego przewidzianych przepisami prawa dla przedsiębiorstw energetycznych w magazynie własnym.Dostawa objęta przedmiotem zamówienia musi być zgodna z obowiązującymi przepisami załadunku, transportu paliw oraz warunkami zawartymi w niniejszych warunkach. Dostawa sukcesywna wg telefonicznych dyspozycji Zamawiającego składanych na 3 dni przed wymaganym terminem dostawy, samochodem loco do kotłowni MOW w Kolonii Ossa 40 , 26-425 Odrzywół. Warunki płatności za dostawę - przelew 30 dni od daty otrzymania faktury. Dostawca musi posiadać koncesje wymagane na podjęcie działalności w zakresie objęty zamówieniem. Ceny za produkty pobrane przez zamawiającego będą naliczane wg cen obowiązujących w dniu zakupu u producenta PKN ORLEN pomniejszone o upust cenowy udzielony zamawiającemu w przetargu. Kupujący nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Podana wartość oferty, musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów pierwotnej legalizacji, kosztów opakowania oraz ewentualnych upustów i rabatów. Ceny należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej słownej. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym a dostawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent, czy pochodzenie - należy przyjąć, że Kupujący podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno eksploatacyjno użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Dostawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Kupującego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Kupującego...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PETROLIS sp. z.o.o, ul. Władysława Jagiełły 10A/204, 26-700 Zwoleń, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 124400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 147600,00
Oferta z najniższą ceną: 147200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 147600,00
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne