Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Hanseatik Coal, Al. Niepodległosci 606/610, 81-879 Sopot kraj/woj. pomorskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO KOSTKI DO BUDYNKU URZĘDU GMINY ŚLIWICE

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
18-12-2012
Numer ogłoszenia
503290/2012
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-12-2012

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
89-530 Śliwice
Ulica
ul. Ks. Dr St. Sychowskiego 30
Email
inwesycje@sliwice.pl

Szczegóły

Śliwice: DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO KOSTKI DO BUDYNKU URZĘDU GMINY ŚLIWICE
Numer ogłoszenia: 503290 - 2012; data zamieszczenia: 11.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śliwice , ul. Ks. Dr St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3340710, faks 052 3340725.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.sliwice.plAdres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://bip.sliwice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO KOSTKI DO BUDYNKU URZĘDU GMINY ŚLIWICE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dostawy węgla kamiennego kostki do budynku Urzędu Gminy w Śliwicach w ilości - 15 ton
1. Węgiel Kostka - parametry: Sortyment: 120-80 (60) mm
2. wartość opałowa min. 25 MJ/kg
3. Zawartość popiołu nie więcej niż 8 %
4. Wilgotność nie więcej niż 12 %
5. Zawartość siarki nie więcej niż 0,6 %.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.01.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: brak
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencjęIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.sliwice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Śliwice
Ks. dra St. Sychowskiego 30
89-530 Śliwice
www.sliwice.bip.pl
sliwice@las.pl
tel. 52 33 40 710
fax. 52 33 40 725.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2012 godzina 09:30, miejsce: Gmina Śliwice
Ks. dra St. Sychowskiego 30
89-530 Śliwice.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne