Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

TABLICE REJESTRACYJNE

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
507714/2012
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-12-2012

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
ul. Św. Antoniego 41
Email
zamowienia@powiat-tomaszowski.pl

Szczegóły

Tomaszów Mazowiecki: TABLICE REJESTRACYJNE
Numer ogłoszenia: 507714 - 2012; data zamieszczenia: 13.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 435896 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Tomaszowski, ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. 44 7242127, faks 44 725 28 01.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: TABLICE REJESTRACYJNE.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje zakup i dostawę tablic rejestracyjnych na rok 2013 Lp. Rodzaje tablic wielkość zamówienia 1. Tablice jednorzędowe - samochodoweZamówienie obejmuje zakup i dostawę tablic rejestracyjnych na rok 2013 Lp. Rodzaje tablic wielkość zamówienia 1. Tablice jednorzędowe - samochodowe - indywidualne - zabytkowe - tymczasowe 7000 kpl. 12 kpl. 5 kpl. 30 kpl. 2. Tablice dwurzędowe - samochodowe - zabytkowe - indywidualne - tymczasowe 20 kpl. 3 kpl. 3 kpl. 5 kpl. 3. Tablice jednorzędowe - do przyczep - tymczasowe 550 szt. 30 szt. 4. Tablice dwurzędowe - do przyczep - tymczasowe 50 szt. 5 szt. 5. Tablice motocyklowo- ciągnikowe - zabytkowe - indywidualne - tymczasowe 600 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 6. Tablice motorowerowe - tymczasowe 500 szt. 5 szt. - indywidualne - zabytkowe - tymczasowe 7000 kpl. 12 kpl. 5 kpl. 30 kpl. 2. Tablice dwurzędowe - samochodowe - zabytkowe - indywidualne - tymczasowe 20 kpl. 3 kpl. 3 kpl. 5 kpl. 3. Tablice jednorzędowe - do przyczep - tymczasowe 550 szt. 30 szt. 4. Tablice dwurzędowe - do przyczep - tymczasowe 50 szt. 5 szt. 5. Tablice motocyklowo- ciągnikowe - zabytkowe - indywidualne - tymczasowe 600 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 6. Tablice motorowerowe - tymczasowe 500 szt. 5 szt...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.72.10.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.P.H.U. WIKU Janusz Wlaźlak, ul. Daniłowskiego 37, 97-300 Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 126259,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 92495,63
Oferta z najniższą ceną: 92495,63 / Oferta z najwyższą ceną: 165351,67
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne