Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Realizacja programu wieloletniego: Pomoc państwa w zakresie dożywiania na rok 2013 - przygotowanie ciepłych jednodaniowych lub dwudaniowych...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
5728/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
04-01-2013

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
33-340 Stary Sącz
Ulica
ul. Stefana Batorego 25
Email
apierzga@um.stary.sacz.pl

Szczegóły

Stary Sącz: Realizacja programu wieloletniego: Pomoc państwa w zakresie dożywiania na rok 2013 - przygotowanie ciepłych jednodaniowych lub dwudaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Stary Sącz
Numer ogłoszenia: 5728 - 2013; data zamieszczenia: 04.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 512136 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stary Sącz, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz, woj. małopolskie, tel. 18 446 02 70, faks 18 446 02 73.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja programu wieloletniego: Pomoc państwa w zakresie dożywiania na rok 2013 - przygotowanie ciepłych jednodaniowych lub dwudaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Stary Sącz.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Realizacja programu wieloletniego: Pomoc państwa w zakresie dożywiania na rok 2013 - przygotowanie ciepłych jednodaniowych lub dwudaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Stary Sącz.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

COLLOSSUS Jabłońska Joanna, Nawojowa 676, 33-395 Nawojowa, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 118311,10 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 120806,40
Oferta z najniższą ceną: 120806,40 / Oferta z najwyższą ceną: 122200,32
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Andrzej Gorczowski Firma Gastronomiczna GORCZOWSKI, Szkoła Podstawowa w Barcicach, 33-342 Barcice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43134,26 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 46585,00
Oferta z najniższą ceną: 46585,00 / Oferta z najwyższą ceną: 46585,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Stanisława Chojnacka STOŁÓWKA DZIECIĘCA, ul. Barska 8/9, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 120775,93 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 130438,00
Oferta z najniższą ceną: 130438,00 / Oferta z najwyższą ceną: 130438,00
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne