Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
PPHU FORMAT s.c., ul. Przemysłowa 6, 97-400 Bełchatów kraj/woj. łódzkie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa, termomodernizacja i remont budynku OSP w Oleśniku wraz z zagospodarowaniem placu

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
06-03-2013
Numer ogłoszenia
25693/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-02-2013

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
97-400 Bełchatów
Ulica
ul. Kościuszki 13
Email
zpbelchatow@op.pl

Szczegóły

Bełchatów: Przebudowa, termomodernizacja i remont budynku OSP w Oleśniku wraz z zagospodarowaniem placu
Numer ogłoszenia: 25693 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bełchatów , ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów, woj. łódzkie, tel. 44 6325211 w. 34, faks 44 6326854.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmbelchatow.neostrada.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa, termomodernizacja i remont budynku OSP w Oleśniku wraz z zagospodarowaniem placu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na przebudowie, termomodernizacji i remoncie budynku OSP w Oleśniku poprzez:
docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 14 cm, metodą lekką mokrą,
docieplenie sufitu podwieszonego wełną mineralną, gr. 20 cm w części sali głównej,
wzmocnienie konstrukcji sufitu podwieszonego poprzez podwojenie wieszaków systemowych, wykonanie wokół budynku opaski betonowej o szer. 40 cm i gr 10 cm wzdłuż ścian zewnętrznych, przedłużenie okapów budynku, demontaż i montaż rynien PCV i rur spustowych, wymiana parapetów zewnętrznych, przebudowa części holu wewnętrznego, kotłowni, magazynu i wc, obejmująca:
wyburzenie ścianek działowych i nowe podzielenie uzyskanej powierzchni, montaż nowej stolarki drzwiowej, skucie warstw posadzkowych i wyrównanie do poziomów zgodnych z projektem, wykonanie tynków i malowanie ścian,
montaż rozdzielni elektrycznej,
montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych,
montaż ochrony odgromowej,
montaż wewnętrznej instalacji wod-kan i co,
wymiana kotła na kocioł o mocy 44 kW na pellet,
mechaniczna wentylacja nawiewno - wywiewna z rekuperacją.
wykonanie placu zabaw na podłożu piaszczystym,
wyposażenie placu zabaw (huśtawka czterostanowiskowa, huśtawki typu bujak, wieża ze ślizgami i ścianką wspinaczkową, karuzela czteroramienna, ławki).
utwardzenie terenu i stanowisk postojowych kostką brukową betonową grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
wykonanie odwodnienia terenu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót, SST.


37.53.52.00-9 - wyposażenie placów zabaw.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót, SST i umowa, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.
Przedmiar robót załączony jest pomocniczo, natomiast wykonawcy sporządzają wycenę prac na podstawie własnej kalkulacji przedmiarowej i oględzin budynku w zakresie objętym niniejsza specyfikacją.
Jeśli w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako propozycje projektanta.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, w tym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru oraz przedmiarach robót. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów /nie gorszych/ niż określone w dokumentacji projektowej
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.32.10.00-3, 45.31.51.00-9, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.33.11.10-0, 45.33.12.10-1, 45.11.12.91-4, 37.53.52.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w zakresie warunku, o którym mowa Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w zakresie warunku, o którym mowa Zamawiający wymaga wykonania zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowego ukończenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
1. jednego zamówienia, którego przedmiotem była robota budowlana polegająca na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej,
2. jednego zamówienia, którego przedmiotem była robota instalacyjna, polegająca na montażu wentylacji mechanicznej w budynku użyteczności publicznej.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w zakresie warunku, o którym mowa Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w zakresie warunku, o którym mowa Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w celu realizacji niniejszego zamówienia następującą osobą lub osobami:
1. kierownik robót budowlanych:
Osoba posiadająca uprawienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i należąca do właściwej Izby Samorządu Zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z dnia 16.05.2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm., przepisami ustawy Prawo Budowlane i ustawy z 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.

2. kierownik robót sanitarnych:
Osoba posiadająca uprawienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i należący do właściwej Izby Samorządu Zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [Dz. U. z dnia 16.5.2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm., przepisami ustawy Prawo Budowlane i ustawy z 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.

3. kierownik robót elektrycznych:
Osoba posiadająca uprawienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i należąca do właściwej Izby Samorządu Zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm., przepisami ustawy Prawo Budowlane i ustawy z 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.,
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w zakresie warunku, o którym mowa Zamawiający wymaga posiadają aktualnego w dacie złożenia oferty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną 200.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniaIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertIII.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertIII.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu:
1. Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający wymaga przedstawienia zobowiązania, o którym mowa powyżej w formie oryginału.
2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 9, dotyczącej tych podmiotów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz. U. Nr. 226, poz. 1817 z późn. zm./.

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia /w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych/.

W przypadku, o którym mowa powyżej wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa powyżej została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od zasady prowadzenia postępowania w języku polskim, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
1. Wypełniony /Druk Oferta/, wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji;
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zgodnie z załączonym projektem umowy, Zamawiający wymaga gwarancji minimalnej 5 lat od dnia odbioru końcowego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający na podstawie art. 144 przewiduje zmianę umowy w następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT, co nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia netto,
2) zmiana terminów zakończenia robót w przypadku:
a) gdy wykonanie danej części zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,
b) wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,
c) wystąpi przedłużenie, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia a niewynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
d) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie,
e) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanej wyjątkowo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi /odbiegającymi od naturalnie występujących w danej porze roku/ uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w szczególności mogących spowodować zniszczenie robót lub powodujących konieczność ich wstrzymania ze względu na konieczność zachowania wymogów stosowanych technologii, np.: temperatura, wilgotność powietrza (fakt ten musi być potwierdzony pisemnie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/ Przedstawiciela inwestora),
f) błędów w dokumentacji projektowej, w oparciu o którą wykonywane jest zamówienie i konieczności naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie, które mają wpływ na termin realizacji zamówienia,
g) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,
h) jeżeli zostaną ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, dotychczas niezinwentaryzowanej w zasobach Zamawiającego, będące przyczyną kolizji, których usunięcie będzie powodowało prace dotychczas nieprzewidziane,
i) wystąpienia robót zamiennych jeśli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie i spowoduje to konieczność zmiany terminu wykonania danej części przedmiotu zamówienia,
j) wydanie decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, w szczególności organ nadzoru budowlanego, ochrony środowiska o wstrzymaniu robót z powodów za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
k) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy.
3) jeżeli wprowadzone zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, w szczególności w sytuacji złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyśpieszą ukończenie robót, zmniejszając koszty, poprawią sprawność lub jakość robót lub w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku.
4. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. W takim przypadku §10 ust.4 umowy stosuje się odpowiednio.
5. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien jest poinformować zamawiającego pisemnie. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższego zapisu jest nieważna.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugbelchatow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Bełchatów
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
Zespół Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
pok. 44 - II piętro.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Bełchatów
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
Zespół Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
pok. 44 - II piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne