Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG Sp. z o.o., Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 87, 34-600 Limanowa kraj/woj. małopolskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont dróg gminnych w Gminie ŁUKOWICA : Siekierczyna k/Czaji nr 340536K w m. ROZTOKA, Młyńczyska-Roztoka nr 340521K w m. MŁYŃCZYSKA, Markówka...

małopolskie, Łukowica

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
21-03-2013
Numer ogłoszenia
88354/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
05-03-2013

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
34-606 Łukowica
Ulica
Łukowica 334
Email
gmina@lukowica.iap.pl

Szczegóły

Łukowica: Remont dróg gminnych w Gminie ŁUKOWICA :
Siekierczyna k/Czaji nr 340536K w m. ROZTOKA, Młyńczyska-Roztoka nr 340521K w m. MŁYŃCZYSKA, Markówka nr 340515K w m. JASTRZĘBIE, Zawada nr 340516K w m. ŁUKOWICA, Kierków nr 340528K w m.PRZYSZOWA
Numer ogłoszenia: 88354 - 2013; data zamieszczenia: 05.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Łukowica , Łukowica 334, 34-606 Łukowica, woj. małopolskie, tel. 018 3301521, faks 018 3335411.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych w Gminie ŁUKOWICA :
Siekierczyna k/Czaji nr 340536K w m. ROZTOKA, Młyńczyska-Roztoka nr 340521K w m. MŁYŃCZYSKA, Markówka nr 340515K w m. JASTRZĘBIE, Zawada nr 340516K w m. ŁUKOWICA, Kierków nr 340528K w m.PRZYSZOWA.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest :
Remont dróg gminnych w Gminie ŁUKOWICA :
1.Remont drogi gminnej Siekierczyna k/Czaji nr 340536K w miejscowości ROZTOKA w km 0+000-1+240,
2.Remont drogi gminnej Młyńczyska-Roztoka nr 340521K w miejscowości MŁYŃCZYSKA w km 0+000-0+300,
3.Remont drogi gminnej Markówka nr 340515K w miejscowości
JASTRZĘBIE w km 0+600-2+050,
4.Remont drogi gminnej Zawada nr 340516K w miejscowości
ŁUKOWICA w km 1+500-2+150,
5.Remont drogi gminnej Kierków nr 340528K w miejscowości
PRZYSZOWA w km 1+200-1+760.
1. Zadanie dotyczy remontu 5 odcinków dróg gminnych o różnej długości-
razem 4 200 mb w miejscowościach:
ROZTOKA Siekierczyna k/Czaji nr dr 340536K dł. 1240 mb,
MŁYŃCZYSKA Młyńczyska -Roztoka nr dr 340521K dł. 300 mb
JASTRZĘBIE Markówka nr dr 340515 K dł.1450 mb
ŁUKOWICA Zawada nr dr 340516K dł. 650mb
PRZYSZOWA Kierków nr dr 340528K dł. 560mb
2. W ramach zadania należy wykonać:
1/ korytowanie, profilowanie, likwidacja kolein , wyrównanie nawierzchnią z
mieszanek mineralno-bitumicznych , nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych, ścinanie i uzupełnienie poboczy, czyszczenie rowów,
częściowa wymiana podbudowy,
2/ umocnienienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi, wymiana przepustów betonowych.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających tj. wykonanie remontu dróg na długości ok. 2100mb
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.20-6, 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7, 45.23.32.51-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedłoży oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy Pzp,
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 2 roboty budowlane w zakresie budowy, remontu dróg i wartości odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. min. 100 000 PLN każda.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, ze ma do dyspozycji osoby posiadające kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca wykaże że dysponuje min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane tj. co najmniej kierownika budowy z uprawnieniami do samodzielnego kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej - która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami w w/w specjalności
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedłoży opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniaIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Kosztorysy ofertowe uproszczone - dla każdego zadania odrębny - na podstawie przedmiarów robót
2.Akceptację istotnych postanowień umowy- poprzez złączenie podpisanego projektu umowy z zaparafowaną każdą stroną.
3.Potwierdzenie wniesienia wadium.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:
a/ gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa /np. w zakresie zmiany ustawowej wysokości stawki podatku VAT/;
b/ konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:
- koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub
- z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub
- działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub
- nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub
- wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub
- opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub
- innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub
- koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukowica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łukowica 334, 34-606 Łukowica.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Łukowica 334, 34-606 Łukowica, pokój nr 6 (piętro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne