Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla przedsięwzięcia Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej- etap IIIC

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
37911/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-03-2013

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-803 Gdańsk
Ulica
ul. Nowe Ogrody 8/12
Email
bzp@gdansk.gda.pl

Szczegóły

Gdańsk: Opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla przedsięwzięcia Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej- etap IIIC
Numer ogłoszenia: 37911 - 2013; data zamieszczenia: 13.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 49956 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3236129, faks 58 3236529.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla przedsięwzięcia Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej- etap IIIC.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla przedsięwzięcia: Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C, w zakres którego wchodzą następujące zadania:
Zadanie 1. Infrastruktura towarzysząca Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM),
Zadanie 1.1. Dojazd do przystanku Jasień oraz Budowa węzła integracyjnego przystanku PKM Jasień
Zadanie 1.2. Dojazd do przystanku Kiełpinek oraz Budowa węzła integracyjnego Kiełpinek
Zadanie 1.3. Budowa węzła integracyjnego przystanku PKM Brętowo oraz Budowa węzła integracyjnego przystanku PKM Banino.
Zadanie 2. Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Siennickiej i ul. Lenartowicza od ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale 1 SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.10.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie ma na celu umożliwienie wystąpienia o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, oś priorytetowa 3 Funkcje miejskie i metropolitalne, Działanie 3.1. Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

International Management Services Sp. z o.o., ul. Felicjanek 4/10, 31-104 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 200000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 97170,00
Oferta z najniższą ceną: 97170,00 / Oferta z najwyższą ceną: 239850,00
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne