Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Diesel Air Jarosław Kumorek, ul. Dworcowa 11, Żywiec kraj/woj. Polska

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawę i montaż silnika stacjonarnego na jachcie s/y Dar Szczecina

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
10-04-2013
Numer ogłoszenia
129362/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
03-04-2013

Ogłaszający

Województwo
Miasto
70-800 Szczecin
Ulica
ul. Przestrzenna 21
Email
biuro@centrumzeglarskie.pl

Szczegóły

Szczecin: Dostawę i montaż silnika stacjonarnego na jachcie s/y Dar Szczecina
Numer ogłoszenia: 129362 - 2013; data zamieszczenia: 03.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej , ul. Przestrzenna 21, 70-800 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. (091) 46 00 319, faks (091) 46 00 319.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrumzeglarskie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna placówka oświatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę i montaż silnika stacjonarnego na jachcie s/y Dar Szczecina.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje
1 demontaż obecnej jednostki napędowej wraz ze zbędnymi instalacjami,
2 dostawę i montaż /wraz z uruchomieniem/ na jednostkę pływającą s/y Dar Szczecina Lc 18,01m, Bc 4,67m, T 3m, BRT 25 t, kadłub wykonany z drewna, poszycie diagonalne) fabrycznie nowego silnika głównego, napędowego z dobraną do niego przekładnią redukcyjną oraz pochwą wału, wałem, ułożyskowaniem, dławicą, składaną śrubą typu /feathering propeller/ - składana w chorągiewkę i poduszkami, wykonanie instalacji elektrycznej silnika wraz z instalacją ładowania akumulatorów. Zamawiający bierze pod uwagę dostawę i zamontowanie przegubu homokinetycznego z łożyskiem oporowym jak również wykonanie odpowietrzenia komory silnika z uwzględnieniem gabarytów komory silnika.
3 Wykonanie miski ściekowej na oleje pod silnikiem.
4 Wykonanie poboru paliwa do jednostki napędowej, zaakceptowanego przez PRS SA
Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie niezbędne materiały i prace do prawidłowego zamontowania i uruchomienia jednostki roboczej a także ponowny montaż zabudowy wnętrza lub innych elementów zdemontowanych na czas prowadzenia prac. Wykonawca powinien przewidzieć ewentualną przebudowę komory silnika jeśli gabaryty jednostki napędowej nie będą pozwalały na jej zamontowanie w istniejącej przestrzeni oraz wykonanie wzmocnienia wyjścia wału z tylnicy jachtu wraz z /kielichem/ wzmacniającym ze stali nierdzewnej. Wykonawca powinien uwzględnić usługi zewnętrzne niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
Specyfikacja techniczna silnika
Typ silnika : Silnik Diesla, średnio obrotowy, bez systemu common rail.
Cały układ powinien zapewniać prędkość marszową 7-8 węzłów w zwykłych warunkach żeglugowych, przy obrotach silnika mniejszych niż 2/3 maksymalnych, oraz prędkość maksymalną nie mniejszą niż 9,5 węzła. Układ napędowy powinien zapewnić możliwość manewrowania jachtem w zakresie maksymalnego momentu obrotowego.
PARAMETRY
Moc silnika min. 95 KM
Obroty maksymalne: do 3000 obr / min
4 - suwowy z podwójnym układem chłodzenia, diesel
Maksymalny moment obrotowy powinien być uzyskiwany już w miarę przy jak najniższych obrotach silnika. Maksymalny moment obrotowy powinien przyjmować wartość nie mniejszą niż 290 Nm
STEROWANIE / REGULACJA
Zamawiający dopuszcza sterowanie mechaniczne lub elektroniczne na jachcie znajduje się manetka wraz z cięgnami
GABARYTY
Gabaryty silnika należy dobrać do istniejącego miejsca. W innym przypadku należy uwzględnić przebudowę wnętrza w sposób zachowujący standard wykonania stolarki już istniejącej. W załączniku nr 6 ogólny plan komory silnika.
FUNDAMENT
Przekładnia zamontowana na silniku, silnik zamontowany na poduszkach na istniejącym fundamencie
PALIWO
Paliwo olej napędowy do samochodów osobowych.
Należy przewidzieć system awaryjnego odcięcia paliwa,
INSTALACJA ELEKTRYCZNA i ROZRUCH
Instalacja elektryczna dwu przewodowa z izolowaną masą
Rozruch elektryczny; uwzględnić możliwość skutecznego rozruchu awaryjnego /sprężynowy, hydrauliczny, mechaniczny, pnaumatyczny/
Napięcie 12 V
Alternator 12 V w wersji morskiej, min 100 A z izolowaną masą,
Instalacja ładowania podłączona do dwóch separatorów /na jachcie są dwa separatory uszkodzone/
SYSTEM OLEJOWY
Miska olejowa, wymuszony system smarowania przez pompę. Silnik wyposażony w pompkę ręczną do wymiany oleju.
SYSTEM CHŁODZENIA
Chłodzenie wodą zaburtową czynnika właściwego poprzez wymiennik, wymuszony system chłodzenia przez pompę.
FILTRY
Filtr paliwa typu Duplex - podwieszone, z możliwością wymiany podczas pracy silnika
i podłączenie istniejącego separatora
Filtr wody zaburtowej istniejący
Filtr powietrza
PRZEKŁADANIA
Przekładnia redukcyjno-nawrotna połączona z SG. Dobrana przekładnia powinna być kompatybilna z wybranym silnikiem, tak aby uzyskać optymalne obroty wału śrubowego dająca maksymalnie duży moment obrotowy na wale śruby napędowej,
ŚRUBA NAPĘDOWA I WAŁ NAPĘDOWY
Śruba napędowa minimum trzypłatowa, składana typu /feathering propeller/ - składana w chorągiewkę dobrana do jachtu i proponowanego silnika z przekładnią. Wał dobrany do proponowanej mocy silnika /na jachcie obecnie jest wał średnicy 35 mm i pochwa wału o średnicy wewnętrznej około 39mm/,
PANEL KONTROLNY / TABLICE PRZYRZĄDÓW
Dwie tablice przyrządów silnika / panele sterowania
- tablica/panel zamontowana w pomieszczeniu nawigacyjnym wraz z okablowaniem na 12 V jako główna tablica. Uwzględnić wykorzystanie istniejącej tablicy.
- tablica/ panel w okolicach sternika /odporna na działanie wody-możliwość zalewania/ wraz z okablowaniem na 12 V. umożliwiająca rozruch silnika z kokpitu z możliwością odłączenia podczas postoju w porcie w celu braku możliwości uruchomienia silnika przez osoby niepowołane,
Tablice/panel powinny umożliwiać rozruch i gaszenie silnika poprzez przycisk lub
stacyjkę, wskazywać podstawowe parametry, dane, liczniki i kontrolki silnika oraz
posiadać sygnalizację dźwiękową i świetlną. Należy przewidzieć możliwość wyprowadzenia ręcznego, awaryjnego gaszenia silnika.
Odległość tablicy / panelu przy kole sterowym od silnika głównego - tor kablowy o długości ok. 10 m -15 m.
Odległość tablicy / panelu w pomieszczeniu nawigacyjnym od silnika głównego - tor kablowy o długości ok. 8 m -10m
WARUNKI I CZAS PRACY
Warunki silnik główny przystosowany do eksploatacji głównie w strefie klimatu umiarkowanego przy zachowaniu temperatury w siłowni od 5 do 70°C.
Czas pracy Przewidywany czas pracy do 1000mth rocznie, silnik powinien być przystosowany zarówno do pracy ciągłej jak i przerywanej.
GWARANCJA
Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące lub 3000 godzin od zamontowania i
uruchomienia silnika na statku potwierdzonym serwisem technicznym serwisu.
WYMAGANE DOKUMENTY, NARZĘDZIA
Silnik powinien być dostarczony z dokumentacją w języku polskim /instrukcja obsługi,
instrukcją serwisową, katalogiem części / oraz z kompletem niezbędnych narzędzi.
Wykonawca powinien podać częstotliwość i zakres przeglądów
dla zaproponowanego silnika, które wynikną podczas eksploatacji / maintenance /
w okresie gwarancyjnym i późniejszym.
Wykonawca przedstawi przed montażem zespołu analizę doboru minimalnej średnicy wału, doboru śruby napędowej, pochwy wału i rodzaju dławicy wraz z akceptacją PRS-u
Wykonawca po dokonaniu ustawienia silnika poda wyniki pomiarów ustawienia linii wałów oraz wykaz zastosowanych przyrządów pomiarowych
KLASYFIKATOR , ŚWIADECTWA UZNANIA
Po dokonaniu montażu silnika, podzespołów, jego uruchomieniu oraz dokonania prób na wodzie wykonawca dostarczy dokumenty odbioru wystawione przez PRS dopuszczające bez uwag w/w układ napędowy do żeglugi..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.11.10.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty
1Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
2Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

2W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek także złożyć:
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum jedną główną dostawę. Za dostawę główną zamawiający uzna dostarczenie z montażem nowego silnika o mocy od 95 KM o wartości nie mniejszej niż 80 tys. zł brutto.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.centrumzeglarskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskie
ul.Przestrzenna 21 , 70-800 Szczecin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.04.2013 godzina 12:00, miejsce: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskie
ul.Przestrzenna 21 , 70-800 Szczecin.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne