Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup miejsc na studiach podyplomowych w ramach projektu pn. Modernizacja zarządzania w Powiecie Krasnostawskim oraz Gminach Fajsławice, Łopiennik...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
148644/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-04-2013

Ogłaszający

Województwo
Miasto
22-300 Krasnystaw
Ulica
ul. Sobieskiego 3
Email
organizacyjny@krasnystaw-powiat.pl

Szczegóły

Krasnystaw: Zakup miejsc na studiach podyplomowych w ramach projektu pn. Modernizacja zarządzania w Powiecie Krasnostawskim oraz Gminach Fajsławice, Łopiennik Górny, Piaski i Zakrzew współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
Numer ogłoszenia: 148644 - 2013; data zamieszczenia: 16.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 103450 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie, tel. 082 5765211...13, 5767278, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup miejsc na studiach podyplomowych w ramach projektu pn. Modernizacja zarządzania w Powiecie Krasnostawskim oraz Gminach Fajsławice, Łopiennik Górny, Piaski i Zakrzew współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup miejsc na studiach podyplomowych na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - 2 miejsca dla pracowników Gminy Fajsławice i Piaski w ramach projektu pn. Modernizacja zarządzania w Powiecie Krasnostawskim oraz Gminach Fajsławice, Łopiennik Górny, Piaski i Zakrzew współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Absolwenci studiów powinni otrzymać świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z polskim prawem i wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy:
1. Miejsce odbywania zajęć: Nie dalej niż 60 km od siedziby zamawiającego.
2. Studia powinny trwać dwa semestry, rozpoczęcie studiów wiosna 2013 roku, zakończenie najpóźniej do końca marca 2014r.
3. Zajęcia powinny odbywać się w soboty i niedziele, a także obejmować co najmniej 180 godzin realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.
4. Studia mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Studia mają przygotować uczestników do podjęcia pracy w służbie BHP oraz umożliwić zdobycie kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla osób pracujących w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 246, poz. 2468)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.43.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projektu pn. Modernizacja zarządzania w Powiecie Krasnostawskim oraz Gminach Fajsławice, Łopiennik Górny, Piaski i Zakrzew współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6600,00
Oferta z najniższą ceną: 6600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6600,00
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne