Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek, ul. Tykocińska 34, 03-545 Warszawa kraj/woj. mazowieckie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
06-05-2013
Numer ogłoszenia
61927/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-04-2013

Ogłaszający

Województwo
Miasto
03-291 Warszawa
Ulica
ul. Św. Wincentego 87
Email
zamowienia.publiczne@ops-targowek.waw.pl

Szczegóły

Warszawa: Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
Numer ogłoszenia: 61927 - 2013; data zamieszczenia: 23.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek miasta stołecznego Warszawy , ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 277 02 50, faks 22 6752810.

Adres strony internetowej zamawiającego: ops-targowek.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rehabilitacja dzieci klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, uczestników Projektu Aktywny Targówek, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedmiot zamówienia podzielono na 3 części :
Część nr 1 : Integracja sensoryczna dla 6 dzieci.
Część nr 2: Rehabilitacja ruchowa - kinezyterapia dla 8 dzieci.
Część nr 3: Ćwiczenia logopedyczne dla 2 dzieci.
Usługi rehabilitacji świadczone będą w lokalu zapewnionym przez Wykonawcę na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego w przypadku wzrostu zapotrzebowania na usługi będące przedmiotem zamówienia podstawowego i posiadania środków na realizację zamówienia uzupełniającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Ocena
spełnienia warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust.1
ustawy Pzp.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna ww warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże , że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , świadczył należycie przynajmniej 2 usługi w zakresie rehabilitacji dzieci o wartości co najmniej 5.000 ,00 zł brutto każde.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje odpowiednim lokalem w Warszawie na terenie Dzielnicy Targówek przystosowanym do świadczenia usług rehabilitacyjnych , wyposażonym odpowiednio do realizacji zamówienia . Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca zapewni do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia osoby o odpowiednich kwalifikacjach . Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy .
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 20.000,00 zł brutto.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje odpowiednim lokalem w Warszawie na Terenie dzielnicy Targówek przystosowanym do świadczenia usług rehabilitacyjnych , wyposażonym odpowiednio do realizacji zamówienia oraz zapewni do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
2. Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Oświadczenie należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć w szczególności
1.nazwy, adresu oraz osób reprezentujących Strony,
2.każdej zmiany, która jest korzystna lub neutralna dla Zamawiającego, lub zmiany, o której nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
3.z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
4.z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć .
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ops-targowek.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego , ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa, I piętro , pokój nr 43.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2013 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego , ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa, I piętro , sekretariat, pokój nr 24.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Aktywny Targówek, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Integracja sensoryczna.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Integracja sensoryczna dla 6 dzieci..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rehabilitacja ruchowa.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rehabilitacja ruchowa - kinezyterapia dla 8 dzieci..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Ćwiczenia logopedyczne.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ćwiczenia logopedyczne dla 2 dzieci..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne