Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słubice dla terenów...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
166184/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-04-2013

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
69-100 Słubice
Ulica
ul. Akademicka 1
Email
przetargi@slubice.pl

Szczegóły

Słubice: Przetarg nieograniczony na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słubice dla terenów położonych na północ od wsi Kunice oraz zlokalizowanych w południowej części miasta Słubice.
Numer ogłoszenia: 166184 - 2013; data zamieszczenia: 25.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 21535 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Słubice, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice, woj. lubuskie, tel. 095 7372000, faks 095 7582880.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słubice dla terenów położonych na północ od wsi Kunice oraz zlokalizowanych w południowej części miasta Słubice..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słubice, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach nr XI/84/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., w odniesieniu do terenów położonych na północ od wsi Kunice o powierzchni około 270 ha, jak i terenów w południowej części miasta Słubice o powierzchni około 8 ha, w zakresie wynikającym z uchwały Rady Miejskiej w Słubicach nr XXXIV/267/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
Ponadto zleca się wykonanie wszelkich dodatkowych opracowań, badań, monitoringów itp., które będą konieczne do sporządzenia na etapie procedury planistycznej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.40.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SURA SYSTEM
Miłosz Sura, Głogowska 115/22, 60-266 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40650,41 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 24598,77
Oferta z najniższą ceną: 24598,77 / Oferta z najwyższą ceną: 177981,00
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne