Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
REMONDIS Sp. z o.o. 02-981 Warszawa Zawodzie 16 Oddział w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 11, 41-203 Sosnowiec kraj/woj. śląskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Porąbka

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
09-05-2013
Numer ogłoszenia
66213/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
30-04-2013

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
43-353 Porąbka
Ulica
ul. Krakowska 3
Email
ors@porabka.pl

Szczegóły

Porąbka: Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Porąbka
Numer ogłoszenia: 66213 - 2013; data zamieszczenia: 30.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Porąbka , ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka, woj. śląskie, tel. 033 8272802, 8272815, 8272810, faks 033 8272802.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.porabka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Porąbka.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne, a także nieruchomości mieszanych - zlokalizowanych na terenie Gminy Porąbka.
2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
2.1.Odbiór zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach i kontenerach usytuowanych w szczególności przy budynkach mieszkalnych, domkach letniskowych, w zakładach pracy, punktach handlowych i usługowych, szkołach, instytucjach i innych podmiotach oraz przy cmentarzach, ulicach, placach, parkingach i przystankach.
2.2. Odbiór segregowanych odpadów komunalnych (gromadzonych w sposób selektywny) następujących rodzajów odpadów:
2.2.1.Suche (odpady surowcowe: papier, metale żelazne i nieżelazne, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz torebki i worki foliowe, szkło ozdobne, odzież, tkaniny , tekstylia, naczynia żaroodporne, porcelana, fajans, guma, skóra, itp )
2.2.2.Mokre (odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, pozostałe odpady biodegradowalne np. odpady kuchenne, odpady tytoniowe, rośliny i ziemia kwiatowa, zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki papierowe, mokre i zatłuszczone: papier i karton oraz worki i torebki papierowe; pieluchy jednorazowe, pozostałości po domowej hodowli zwierząt, trociny, skoszona trawa, liście, pocięte gałęzie).
2.2.3.Szkło: butelki i słoiki po napojach i żywności; szklane opakowania po kosmetykach,
2.2.4.Popiół,
gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach usytuowanych w szczególności przy budynkach mieszkalnych, domkach letniskowych, w zakładach pracy, punktach handlowych i usługowych, szkołach, instytucjach i innych podmiotach, a także przy cmentarzach,
2.2.5.Odpady budowlane i rozbiórkowe
2.2.6.Zużyte baterie i akumulatory
2.2.7.Meble i inne odpady wielkogabarytowe
2.2.8.Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( w tym np. zużyte świetlówki, żarówki)
2.2.9.Przeterminowane chemikalia ( w tym opakowania po nich np. puszki po farbach, lakierach i aerolozach, zużytych smarach)
2.2.10.Zużyte opony,
gromadzonych odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości mieszkalnych i mieszanych.
2.2.11.Przeterminowane leki,
gromadzone w pojemnikach umieszczonych we wszystkich aptekach na terenie Gminy.
3.Rodzaje nieruchomości, z których będą odbierane odpady:
3.1.nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy - nieruchomość, o której mowa w art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w nin. SIWZ zdefiniowana jako mieszkalna);
3.2.nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - nieruchomość, o której mowa w art. 6j ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w nin. SIWZ zdefiniowana jako mieszana);
3.3.nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - nieruchomość, o której mowa w art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w nin. SIWZ zdefiniowana jako niezamieszkała).
4.Typy pojemników z których będą odbierane odpady z terenu Gminy Porąbka:
4.1.pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 0,055 m3 (55 litrów),
4.2.pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 0,06 m3 (60 litrów),
4.3.pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 0,08 m3 (80 litrów),
4.4.pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 0,11 m3 (110 litrów),
4.5.pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 0,12 m3 (120 litrów),
4.6.pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 0,24 m3 (240 litrów),
4.7.pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 1,1 m3 (1100 litrów),
4.8.kontener o pojemności 1,5 m3,
4.9.kontener o pojemności 5,0 m3,
4.10.kontener o pojemności 7,0 m3,
4.11.kontener o pojemności 10,0 m3,
4.12.kosze uliczne o pojemności od 0,01 m3 do 0,07 m3 (od 10 do 70 litrów).
4.13.worki na odpady segregowane o poj. 120L i 60L
Zamawiający nie dysponuje szczegółową informacją o rodzaju i ilości pojemników, w które właściciele poszczególnych nieruchomości wyposażyli nieruchomości.
5.Sposób oraz częstotliwość odbioru odpadów:
5.1.Bezpośrednio z nieruchomości:
a)MOKRE - odpady ulegające biodegradacji - gromadzone w pojemnikach lub w dostarczanych przez Wykonawcę workach. Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę - 2 razy w miesiącu kalendarzowym, zgodnie z ustalonym między Zamawiającym i Wykonawcą harmonogramem.
b)SUCHE gromadzone w pojemnikach lub w dostarczonych przez Wykonawcę workach. Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę - 2 razy w miesiącu kalendarzowym, zgodnie z ustalonym między Zamawiającym i Wykonawcą harmonogramem.
c)SZKŁO gromadzone w pojemnikach lub w dostarczonych przez Wykonawcę workach. Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę - 1 raz w miesiącu kalendarzowym, zgodnie z ustalonym między Zamawiającym i Wykonawcą harmonogramem.
d)ZMIESZANE (niesegregowane) - gromadzone w pojemnikach. Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę - 2 razy w miesiącu kalendarzowym, zgodnie z ustalonym między Zamawiającym i Wykonawcą harmonogramem.
5.2.Popiół - gromadzony w pojemnikach. Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę -1 raz w okresie od 1 lipca do 30 września; 2 razy w miesiącu kalendarzowym w okresie od 1 października do 31 grudnia (łącznie 7 razy w trakcie trwania umowy) - zgodnie z ustalonym między Zamawiającym i Wykonawcą harmonogramem;
5.3.Dodatkowo Wykonawca w terminie 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego (potwierdzonego na piśmie np. faksem lub e-mailem) będzie zobowiązany do opróżniania kontenerów zlokalizowanych przy cmentarzach komunalnych, obiektach sportowych, obiektach komunalnych oraz w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego (tzw. dzikie wysypiska - łącznie ok. 5 ton odpadów zmieszanych), a także do opróżniania koszy zlokalizowanych przy drogach i na przystankach.
UWAGA: należy założyć, że kosze uliczne i kosze na przystankach autobusowych będzie trzeba opróżniać 2 razy w tygodniu (poniedziałek i piątek).
5.4.Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania objazdowej zbiórki z nieruchomości zamieszkałych i zamieszkałych częściowo według następujących zasad:
a)odpady komunalne wielkogabarytowe i meble odbierane będą co najmniej jeden razy w trakcie realizacji umowy zgodnie z ustalonym między Zamawiającym i Wykonawcą harmonogramem.
b)przeterminowane chemikalia odbierane będą co najmniej raz na kwartał w trakcie realizacji umowy zgodnie z ustalonym między Zamawiającym i Wykonawcą harmonogramem.
c)zużyte baterie i akumulatory odbierane będą co najmniej jeden razy w trakcie realizacji umowy zgodnie z ustalonym między Zamawiającym i Wykonawcą harmonogramem.
d)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie co najmniej jeden raz w trakcie realizacji umowy zgodnie z ustalonym między Zamawiającym i Wykonawcą harmonogramem.
e)zużyte opony będą odbierane co najmniej jeden raz w trakcie realizacji umowy zgodnie z ustalonym między Zamawiającym i Wykonawcą harmonogramem.
f)budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji, odbierane będą na indywidualne zamówienie złożone przez właściciela nieruchomości zamieszkałej i zamieszkałej w części - Wykonawcy. Termin podstawienia przez Wykonawcę na teren danej nieruchomości pojemnika (kontenera) lub dostarczenia worków typu big-bag: do 3 dni od zgłoszenia takiej potrzeby przez właściciela nieruchomości. Termin wywozu zgromadzonych odpadów: do 7 dni od zgłoszenia przez właściciela nieruchomości gotowości do odbioru zgromadzonych odpadów.
5.5.Przeterminowane leki będą odbierane ze wszystkich aptek na terenie Gminy Porąbka, na zgłoszenie złożone przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Porąbka.
6.Regionalna Instalacja do przetwarzania odpadów:
Wykonawca, na podstawie Porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Bielsko-Biała a Gminą Porąbka dotyczącego powierzenia przez Gminę Porąbka Gminie Bielsko-Biała realizacji swojego zadania własnego w zakresie zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych; ma obowiązek przekazania całego strumienia odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Porąbka do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. do RIPOK w Bielsku-Białej przy ul. Krakowska 315d. Po dokonaniu wyboru wykonawcy pomiędzy UG Porąbka a Zakładem Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej (prowadzącym instalację) zostanie zawarta umowa, w której to umowie wykonawca zostanie wskazany jako obierający odpady komunalne z terenu Gminy Porąbka i dostarczający je do instalacji ZGO S.A. w Bielsku-Białej.
7.Harmonogram oraz terminy wywozu odpadów komunalnych:
7.1.odbiór odpadów z terenu Gminy Porąbka Wykonawca prowadzić będzie od poniedziałku do piątku w godzinach nieuciążliwych dla właścicieli nieruchomości tj. 7oo-18oo.
7.2.dodatkowo Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru odpadów powstałych na nieruchomościach niezamieszkałych, na których zlokalizowane są domki letniskowe lub wykorzystywane jako letniskowe, w każdą niedzielę miesiąca w godzinach od 12oo 16oo.
7.3.planowany szczegółowy harmonogram odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości z poszczególnych sołectw Gminy Porąbka, z zachowaniem podziału na frakcje, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji nie później niż do 31 maja 2013r.
7.4.Uwaga: harmonogram odbioru należy tak skonstruować, aby właściciele nieruchomości wystawiali odpady do odbioru dwa razy w miesiącu (np. jeden dzień: suche, mokre, zmieszane (popiół - sezonowo); drugi dzień: suche, mokre, szkło, zmieszane (popiół - sezonowo). Harmonogram musi zapewniać regularność i powtarzalność odbierania, by mieszkańcy mogli w łatwy sposób zaplanować przygotowanie odpadów do odebrania.
7.5.Wykonawca dostarczy wszystkim właścicielom nieruchomości mieszkalnych, niezamieszkałych oraz mieszanych zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych do dnia 28 czerwca 2013r. oraz niezwłocznie każdorazowo w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w harmonogramie (uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym).
8.Obowiązki Wykonawcy w zakresie wyposażenia nieruchomości w worki:
8.1.Do dnia 28 czerwca 2013r. Wykonawca wyposaży wskazane przez Zamawiającego nieruchomości mieszkalne oraz w części zamieszkałe (dotyczy nieruchomości mieszanych), na których gromadzone są odpady w sposób selektywny w kolorowe, przeźroczyste worki, z taśmą ściągającą lub uszami umożliwiającymi wiązanie worka:
a)niebieskie o pojemności 120 l - na odpady suche,
b)białe o pojemności 60 l - na szkło,
c)brązowe o pojemności 120 l - na odpady mokre,
d)worki muszą być wykonane z folii polietylenowej LDPE przeźroczystej i grubości zapewniającej wytrzymałość worków, tj. co najmniej 60 mikronów. Worki muszą być oznakowane w sposób czytelny w nazwę Wykonawcy i jego numer telefony oraz nazwę Zamawiającego, a także informacje o rodzaju odpadu jaki należy w nich umieścić. Na workach mogą znajdować się także inne dane informacyjne Wykonawcy np. adres strony internetowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgodnienia szaty graficznej worków przeznaczonych do segregacji odpadów.
e)Wykonawca ma obowiązek wyposażenia właścicieli wszystkich nieruchomości mieszkalnych i mieszanych ( w części zamieszkałej), którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów w zestaw worków: 2 niebieskie, 2 białe, 2 brązowe. Worki przekazywane do realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek spiąć np. gumką i zawiesić w miejscu widocznym dla mieszkańców np. na ogrodzeniu posesji. Na potwierdzenie dostarczenia pierwszego kompletu worków Wykonawca winien posiadać pisemne potwierdzenie ich odbioru przez właściciela nieruchomości. Dopuszczalne jest np. potwierdzenie otrzymania worków na przekazanym przez Zamawiającego wykazie nieruchomości. Kolejne worki będą dostarczane w systemie: za każdy odebrany worek Wykonawca pozostawia na posesji worek pusty.
8.2.Do 28 czerwca 2013r. Wykonawca wyposaży Urząd Gminy Porąbka w 500 worków niebieskich, 300 zielonych, 300 brązowych - które będą wydawane mieszkańcom w sytuacjach awaryjnych, gdy zabraknie im worków dostarczonych przez Wykonawcę. Po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kolejną partię worków.
8.3.Maksymalnie zakładana liczba worków dostarczanych do nieruchomości mieszkalnych i mieszanych:
a)niebieskie o pojemności 120 l - na odpady suche - 8500/1 m-c,
b)białe o pojemności 60 l - na szkło - 8500 / 1 m-c
c)brązowe o pojemności 120 l - na odpady mokre - 8500/1 m-c
9.Pozostałe obowiązki Wykonawcy:
9.1.wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
9.2.odbiór odpadów z wszystkich bez wyjątku nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Porąbka, w tym z wszystkich miejsc trudnodostępnych, górskich, do których prowadzą tylko wąskie drogi z małym polem manewru. W przypadku trudnych warunków atmosferycznych lub braku możliwości dojazdu pracownicy Wykonawcy będą zobowiązani do podejścia do nieruchomości położonej w trudnodostępnym miejscu w celu opróżnienia pojemników lub odbioru worków z odpadami,
9.3.Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji umowy do objęcia systemem odbioru odpadów komunalnych wszystkich nowych nieruchomości, zgłaszanych przez Zamawiającego - zarówno mieszkalnych jak i niezamieszkałych (przewiduje się możliwość zgłoszenia ok.40 nowych budynków w okresie realizacji umowy). W takim przypadku Wykonawca będzie odbierał odpady z tych nieruchomości począwszy od pierwszego, określonego w harmonogramie terminu odbioru odpadów, przypadającego po zgłoszeniu. W przypadku nieruchomości zamieszkałych i mieszanych Wykonawca wyposaży daną nieruchomość w worki do gromadzenia odpadów.
9.4.przeprowadzenie, co najmniej jednej akcji informacyjno-edukacyjnej na terenie gminy w przedmiocie szczegółowego sposobu segregacji odpadów na terenie gminy Porąbka (opracowanie i dostawa ulotek do mieszkańców; umieszczenie informacji na temat sposobu prowadzenia segregacji na stronie internetowej Wykonawcy),
9.5.w przypadku stwierdzenia, że dana nieruchomość jest zamieszkała, a nie jest objęta odbiorem odpadów komunalnych, Wykonawca zgłosi ten fakt zamawiającemu w terminie do dwóch dni roboczych, podając dane umożliwiające zlokalizowanie danej nieruchomości,
9.6.w przypadku odbioru odpadów segregowanych oraz zmieszanych z nieruchomości niezamieszkałych lub mieszanych w części dotyczącej np. prowadzonej działalności ( czyli zakłady pracy, obiekty użyteczności publicznej, punkty usługowe, domki letniskowe itp.). Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowej kontroli zgodności liczby i pojemności pojemników opróżnianych z liczbą i pojemnością pojemników zadeklarowanych przez właścicieli nieruchomości. Każda rozbieżność winna być zgłaszana Zamawiającemu w formie miesięcznego raportu.
9.7.Sprawozdawczość:
a)Przez cały okres trwania Umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu raporty miesięczne w formie papierowej i elektronicznej, stanowiące część miesięcznego protokołu odbioru odpadów (załączanego do faktury), w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym zawierające informacje o:
-ilości odebranych odpadów mokrych, suchych, szkła, popiołu i zmieszanych - w tonach (Mg),
-ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z poszczególnych nieruchomości i łącznie w tonach (Mg),
-ilości i rodzaju odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych oraz chemikaliów, opon, baterii oraz akumulatorów (Mg z podziałem na frakcje) odebranych podczas objazdowej zbiórki,
-ilości przeterminowanych leków (Mg),
b)miesięczny raport z rozbieżności stwierdzonych podczas kontroli zgodności liczby i pojemności pojemników opróżnianych z liczbą i pojemnością pojemników zadeklarowanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych lub mieszanych, w części nie dotyczącej mieszkań ( o którym mowa w pkt.12.6.). Raport powinien zawierać wskazanie adresu nieruchomości i opis rozbieżności.
c)miesięczny raport z kontroli prawidłowości segregowania odpadów, z uwzględnieniem zapisów pkt.12.8. Raport powinien zawierać wskazanie adresu nieruchomości oraz dokumentację związana z naruszeniem obowiązków w zakresie segregacji,
d)przez cały okres trwania Umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sprawozdania kwartalne zgodne z art. 9n ust. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 630) w sprawie wzoru sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. Dodatkowo Wykonawca przekaże takie sprawozdanie w formie elektronicznej.
9.8.Kontrola rzetelności segregacji:
a)Wykonawca powiadamia Gminę w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
b)Wykonawca odbierający odpady komunalne które są zmieszane od właściciela nieruchomości który zadeklarowała selektywną zbiórkę odpadów ma obowiązek:
-pozostawić źle wysegregowane odpady na nieruchomości z informacją dla właściciela nieruchomości o konieczności ich posegregowania,
-jeśli upomnienie nie przyniesie skutku i sytuacja taka powtórzy się dwukrotnie wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji na poziomie umożliwiającym wydanie przez zamawiającego decyzji administracyjnej naliczającej zmianę wysokości opłaty (dokumentacja fotograficzna z datownikiem wykonana w sposób niebudzący wątpliwości w zakresie przypisania pojemników lub worków do konkretnej nieruchomości oraz oświadczenie pracownika który stwierdził niezgodność wraz z jego podpisem) oraz do powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym fakcie w formie raportu miesięcznego o którym mowa w pkt.12.7 lit. c).
9.9.wykonanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz niedogodności dla mieszkańców gminy Porąbka, niezależnie od warunków atmosferycznych, utrudnień z powodów prowadzonych remontów dróg, objazdów, itp.
9.10.zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy, dostatecznej liczby środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w liczbie co najmniej takiej, jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie,
9.11.porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami wysypanymi z pojemników i kontenerów w trakcie realizacji usługi odbioru; oraz porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami wokół koszy zlokalizowanych na przystankach autobusowych i na ulicach,
9.12.realizacja reklamacji (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niepozostawienie worków do segregacji itp.) w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem lub faksem od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić Zamawiającemu e-mailem lub faksem,
9.13.wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież ochronną z widocznym logo firmy,
9.14.wyposażenie pojazdów do odbierania odpadów (w tym odpadów segregowanych), w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów,
9.15.zapisywanie w sposób umożliwiający odczyt oraz przechowywanie w siedzibie Wykonawcy, przez okres obowiązywania umowy i rok po jej zakończeniu danych pochodzących z systemu monitoringu i systemu czujników. Wykonawca powinien posiadać odpowiedni program umożliwiający odczyt, prezentację oraz analizę przechowywanych danych,
9.16.Wykonawca wyposaży Zamawiającego na czas trwania umowy w oprogramowanie zainstalowane na co najmniej jednym stanowisku komputerowym będącym własnością Zamawiającego. Oprogramowanie to umożliwi bieżącą kontrolę pracy sprzętu wykorzystywanego przez Wykonawcę do wykonania usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych, odwzorowanie na monitorze, na aktualnej cyfrowej mapie Gminy Porąbka z możliwością jednoznacznego określenia miejsca (adresu) prowadzenia przedmiotowych prac, poprzez odczyt i analizę danych bezpośrednio z urządzeń monitorujących zamontowanych na sprzęcie za pośrednictwem sieci internetowej z komputera bazowego (serwera),
9.17.Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego w liczbie niewiększej niż 3 osoby w zakresie obsługi oprogramowania. Szkolenie musi odbywać się w siedzibie Zamawiającego w terminie i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym
9.18.okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa,
9.19.ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy z winy Wykonawcy,
9.20.naprawa lub ponoszenie kosztów naprawy szkód wyrządzonych z winy Wykonawcy podczas wykonywania usługi odbioru odpadów komunalnych w gminie (uszkodzenia chodników i innych urządzeń),
9.21.naprawa lub wymiana uszkodzonych w trakcie realizacji umowy kontenerów i pojemników na odpady na własny koszt, jeśli powstały z winy Wykonawcy, w terminie do 7 dni od zgłoszenia w formie telefonicznej lub e-mail przez zamawiającego,
9.22.umożliwienie wstępu na teren bazy magazynowo-transportowej przedstawicielom Zamawiającego lub pracownikom państwowych instytucji upoważnionych do kontroli realizacji ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z przepisami wykonawczymi,
9.23.uczestnictwo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w naradach (posiedzeniach komisji Rady Gminy, innych naradach) prowadzonych przez Zamawiającego, na których omawiane będą zadania związane z realizacją przedmiotu umowy. Pisemne zaproszenia na narady będą przekazywane Wykonawcy z wyprzedzeniem nie mniej niż 3 dni przed tymi naradami,
9.24.udostępnienie co najmniej jednej linii telefonicznej w celu szybkiej komunikacji, tak, aby był możliwy stały kontakt przedstawiciela Zamawiającego z Wykonawcą,
9.25.obowiązkiem wykonawcy będzie posiadanie własnej strony internetowej ze wszystkimi danymi kontaktowymi dla Zamawiającego oraz mieszkańców Gminy Porąbka, na której Wykonawca zamieści m.in. harmonogram odbioru odpadów oraz informacje o gospodarce odpadami komunalnymi w Gminie Porąbka,
9.26.zapewnienie gotowości zaoferowania pojemników na odpady komunalne oraz dostarczania ich na wniosek właściciela nieruchomości w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, odpłatnie na podstawie indywidualnej umowy z właścicielem nieruchomości. Proponowane mieszkańcom pojemniki muszą być zgodne z normą PN-EN 840 i innymi odpowiednimi normami, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.
9.27.Ewentualne koszty udostępnienia pojemników nie mogą być wliczone w cenę zamówienia.
9.28.zapewnienie możliwości mycia i czyszczenia pojemników na odpady komunalne na wniosek właściciela nieruchomości w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, odpłatnie na podstawie indywidualnej umowy z właścicielem nieruchomości. Ewentualne koszty usługi nie mogą być wliczone w cenę zamówienia.
10.Pozostałe informacje:
10.1.Charakterystyka Gminy Porąbka:
a)Gmina Porąbka zajmuje obszar 6459 ha.
b)Gmina obejmuje cztery sołectwa: Porąbka, Czaniec, Kobiernice i Bujaków.
c)Liczba mieszkańców, którzy będą objęci usługą odbierania odpadów komunalnych - około 15 329 (zameldowanych na stałe według stanu na 31.12.2013r.).
- w tym liczba mieszkańców w zabudowie zbiorowej (2 bloki): około 159.
d)Liczba nieruchomości mieszkalnych, które będą objęte usługą wywozu odpadów komunalnych:
-liczba nieruchomości, w których znajduje się co najmniej jeden lokal mieszkalny według sprawozdania SG01 za 2012r. (stan na 31.12.2012r.): 4258.
-liczba nieruchomości wielorodzinnych: 2.
e) Liczba nieruchomości niezamieszkałych:
-domki rekreacyjno-wypoczynkowe lub użytkowane jako rekreacyjno-wypoczynkowe (letniskowe): około 200
-obiekty użyteczności publicznej: 41 (szkoły, przedszkola, domy kultury, cmentarze, ośrodki zdrowia, itp.)
-nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej: około 333, w tym
-liczba nieruchomości mieszanych (mieszkania + działalność gospodarcza): około 300
f)UWAGA: Powyższe dane mogą ulec zmianie na skutek ruchu ludności, oddania do użytkowania nowych budynków mieszkalnych, powstawania nowych lub likwidacji istniejących działalności gospodarczych itp. Liczba nieruchomości zamieszkałych może wzrosnąć w wyniku oddania do użytkowania nowych budynków ( około 80 budynków rocznie/ 40 budynków w ciągu 6 miesięcy) - zakładane zmiany należy także wkalkulować w koszty świadczenia usług.
g)Łączna długość wszystkich dróg - 201 km; szerokość dróg - od 2,5 - 6 m.
h)Łączna ilość aptek na terenie Gminy: 5.
11.Szacunkowa - maksymalnie zakładana ilość wszystkich odpadów w okresie realizacji zamówienia: 2300,00 Mg, w tym:
a)segregowane z podziałem na:
- suche i szkło - 1050 Mg (900 suche, 150 szkło)
- mokre - 480 Mg
b)zmieszane 430 Mg
c)popiół 230 Mg
d)inne, w tym niebezpieczne 30 Mg
e)meble i odpady wielkogabarytowe 50 Mg
f)opony 20 Mg
g)budowlane i rozbiórkowe 10 Mg.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7, 90.51.20.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych).
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
a)wpis do działalności regulowanej prowadzonej na podstawie art.9b ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 11 kwietnia 2012r. poz.391) w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Porąbka,
b)zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art.28 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) udzielone przez właściwego starostę;
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. polegającej na odbieraniu zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbieraniu odpadów segregowanych o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł. brutto.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a)dysponuje pojazdami specjalistycznymi, spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi, w ilości:
-co najmniej jeden hakowiec do przewozu kontenerów o pojemności od 10m3 do 30 m3
- co najmniej jeden bramowiec do przewozu odpadów w małych kontenerach o pojemności od 1,5 m3 do 10m3,
-co najmniej dwa pojazdy specjalne do wywozu śmieci z pojemników o pojemności od 0,55 m3 do 1,1m3,
- co najmniej jeden samochód wyposażonym w HDS - o ładowności min. 3 tony,
- co najmniej dwa samochody skrzyniowe (z plandeką) lub o zabudowie kontenerowej o ładowności min. 1 tona,
- co najmniej dwie sztuki samochodów umożliwiającym odbiór odpadów komunalnych z trudno dostępnych górzystych terenów (mogą to być samochody wskazane powyżej jeśli nadają się do terenów górzystych)

b)posiada odpowiednią do realizacji przedmiotu zamówienia bazę magazynowo-transportową usytuowaną i wyposażoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za spełnienie tego warunku uzna złożenie stosownego oświadczenia (według załącznika do SIWZ).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 złotych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:


opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. formularz oferty,
2. dokument potwierdzający wniesienie wadium,
3. pełnomocnictwo ( jeżeli nie wynika z przedstawionych dokumentów),
4. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów + dokumenty (jeżeli dotyczy),
5. informacja o zakresie usług realizowanych przez podwykonawców (jeżeli dotyczy),

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy. Zmiany umowy w szczególności mogą dotyczyć:
1.częstotliwości odbierania odpadów,
2.zmian Harmonogramu odbioru odpadów komunalnych,
3.opóźnienia w rozpoczęciu i zakończeniu wykonywania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
4.zmiany uwarunkowań prawnych lub administracyjnych wykonywanej umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
5.wystąpienia siły wyższej,
6.urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.porabka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Porabka, Porabka ul. Krakowska 3 w pok. nr 2.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Porabka, Porabka ul. Krakowska 3 w pok. nr 9 ( sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne