Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lubień - etap II

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
72975/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
10-05-2013

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-433 Lubień
Ulica
Lubień 50
Email
gzos@lubien.pl

Szczegóły

Lubień: Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III
szkół podstawowych w Gminie Lubień - etap II
Numer ogłoszenia: 72975 - 2013; data zamieszczenia: 10.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 132432 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Obsługi Szkół w Lubniu, Lubień 50, 32-433 Lubień, woj. małopolskie, tel. 018 2683050, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III
szkół podstawowych w Gminie Lubień - etap II.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego uczniów klas I-III w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubień. Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych
w Gminie Lubień etap II współfinansowanego ze środków europejskiego Wyrównanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Numer projektu WND-POKL.09.01.02-12-010 11.
2. Zajęcia realizowane będą w następujących placówkach:
Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lubniu, 33-433 Lubień 513
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie, 32-433 Lubień, Tenczyn 171 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Krzeczowie,
32-433 Lubień Krzeczów 174 Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Skomielnej Białej, 32-434 Skomielna Biała 1
3. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 24 części.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu
i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych za szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia korygujące dysfunkcje i dysharmonie rozwojowe - wady postawy i zaburzenia koordynacji ruchowej. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 5 do niniejszej siwz.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich niezbędnych informacji do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania materiałów przetargowych oraz niezwłocznego poinformowania zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty.
7. Zajęcia będą realizowane w dni powszednie (po lub przed zajęciami obowiązkowymi), jak również mogą być realizowane w weekendy oraz w inne dni wolne od obowiązkowych zajęć dydaktycznych.
8. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami § 13.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach szkołach i placówkach Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno - wychowawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych - 60 minut..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją - Szkoła Podstawowa w Krzeczowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Joanna Stankiewicz, 32-444 Głogoczów 183, Głogoczów, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1660,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 900,00
Oferta z najniższą ceną: 900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 956,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - Szkoła Podstawowa w Krzeczowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Elżbieta Gura, 32-433 Lubień, Krzeczów 224, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 830,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 450,00
Oferta z najniższą ceną: 450,00 / Oferta z najwyższą ceną: 478,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Zajęcia rozwijające zainteresowania dla dzieci szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych - Szkoła Podstawowa w Krzeczowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Teresa Chlebek, 32-433 Lubień, Lrzeczów 224, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1660,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 900,00
Oferta z najniższą ceną: 900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 856,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - Szkoła Podstawowa w Krzeczowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Gabinet Logopedyczny Entliczek - Pentliczek Iwona Bzdek, 32-431 Stróża 630, Stróża, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1660,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1400,00
Oferta z najniższą ceną: 956,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1400,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Zajęcia korygujące dysfunkcje i dysharmonie rozwojowe - wady postawy i zaburzenia koordynacji ruchowe - Szkoła Podstawowa w Krzeczowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Teresa Chlebek, 32-433 Lubień, Krzeczów 224, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4980,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2700,00
Oferta z najniższą ceną: 2700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2864,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją - Szkoła Podstawowa w Tenczynie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Publicite, Os. Centrum E 10/3, 31-934 Kraków, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3160,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1592,00
Oferta z najniższą ceną: 1592,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1912,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - Szkoła Podstawowa w Tenczynie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Publicite
31-934 Kraków,, Os. Centrum E 10/3, Kraków, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3160,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1592,00
Oferta z najniższą ceną: 1592,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1912,00
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Zajęcia rozwijające zainteresowania dla dzieci szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych - Szkoła Podstawowa w Tenczynie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Publicity, Os. Centrum E 10/3, 31-934 Kraków,, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3950,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1990,00
Oferta z najniższą ceną: 1990,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2390,00
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Zajęcia korygujące dysfunkcje i dysharmonie rozwojowe - wady postawy i zaburzenia koordynacji ruchowej - Szkoła Podstawowa w Tenczynie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Publicity, 31-934 Kraków,, Os. Centrum E 10/3, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 790,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 398,00
Oferta z najniższą ceną: 398,00 / Oferta z najwyższą ceną: 478,00
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - Szkoła Podstawowa w Tenczynie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Publicite, Os. Centrum E 10/3, 31-934 Kraków,, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4740,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2388,00
Oferta z najniższą ceną: 2388,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2868,00
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne- Szkoła Podstawowa w Tenczynie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Publicity, Os. Centrum E 10/3, 31-934 Kraków,, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2370,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1194,00
Oferta z najniższą ceną: 1194,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1194,00
Waluta: PLN.Część NR: 12   Nazwa: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją - Szkoła Podstawowa w Skomielnej Białej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Publicity, Os. Centrum E 10/3, 31-934 Kraków,, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4860,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2388,00
Oferta z najniższą ceną: 2388,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2868,00
Waluta: PLN.Część NR: 13   Nazwa: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - Szkoła Podstawowa w Skomielnej Białej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Publicity, Os. Centrum E 10/3, 31-934 Kraków,, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2430,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1194,00
Oferta z najniższą ceną: 1194,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1434,00
Waluta: PLN.Część NR: 14   Nazwa: Zajęcia rozwijające zainteresowania dla dzieci szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych - Szkoła Podstawowa w Skomielnej Białej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Publicite, Os. Centrum E 10/3, 31-934 Kraków,, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 810,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 398,00
Oferta z najniższą ceną: 398,00 / Oferta z najwyższą ceną: 478,00
Waluta: PLN.Część NR: 15   Nazwa: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - Szkoła Podstawowa w Skomielnej Białej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Publicite, Os. Centrum E 10/3, 31-934 Kraków,, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2430,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1194,00
Oferta z najniższą ceną: 1194,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1434,00
Waluta: PLN.Część NR: 16   Nazwa: Zajęcia korygujące dysfunkcje i dysharmonie rozwojowe - wady postawy i zaburzenia koordynacji ruchowej - Szkoła Podstawowa w Skomielnej Białej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Publicite, Os. Centrum E 10/3, 31-934 Kraków,, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3240,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1592,00
Oferta z najniższą ceną: 1592,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1912,00
Waluta: PLN.Część NR: 17   Nazwa: Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej (zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne) - Szkoła Podstawowa w Skomielnej Białej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Publicite, 31-934 Kraków,, Os. Centrum E 10/3, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1640,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 796,00
Oferta z najniższą ceną: 796,00 / Oferta z najwyższą ceną: 796,00
Waluta: PLN.Część NR: 18   Nazwa: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją - Szkoła Podstawowa w Lubniu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Anna Rapacz, Lubień 722, 32-433 Lubień, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2416,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1320,00
Oferta z najniższą ceną: 1320,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1434,00
Waluta: PLN.Część NR: 19   Nazwa: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - Szkoła Podstawowa w Lubniu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Elżbieta Szczepaniec, 32-733 Lubień 730, Lubień, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1611,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 880,00
Oferta z najniższą ceną: 880,00 / Oferta z najwyższą ceną: 956,00
Waluta: PLN.Część NR: 20   Nazwa: Zajęcia rozwijające zainteresowania dla dzieci szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych - Szkoła Podstawowa w Lubniu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Justyna Nowak, ul. Krakowska 78, 34-730 Mszana Dolna, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2416,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1350,00
Oferta z najniższą ceną: 1350,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1434,00
Waluta: PLN.Część NR: 21   Nazwa: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - Szkoła Podstawowa w Lubniu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Małgorzata Pandyra, 32-433 Lubień 30, Lubień, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1611,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 880,00
Oferta z najniższą ceną: 880,00 / Oferta z najwyższą ceną: 956,00
Waluta: PLN.Część NR: 22   Nazwa: Zajęcia korygujące dysfunkcje i dysharmonie rozwojowe - wady postawy i zaburzenia koordynacji ruchowej - Szkoła Podstawowa w Lubniu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Akredu Sp. zo.o., ul. Garbary 95a/131,, 61-758 Poznań, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2416,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1410,00
Oferta z najniższą ceną: 1410,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1434,00
Waluta: PLN.Część NR: 23   Nazwa: Zajęcia korygujące dysfunkcje i dysharmonie rozwojowe - wady postawy i zaburzenia koordynacji ruchowej - Szkoła Podstawowa w Lubniu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Akredu sp. zo.o., Ul. Garbary 95a/131,, 61-758 Poznań, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4833,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2820,00
Oferta z najniższą ceną: 2820,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2868,00
Waluta: PLN.Część NR: 24   Nazwa: Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej (zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne) - Szkoła Podstawowa w Lubniu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Grażyna Wojtan, 32-433 Lubień 31, Lubień, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 805,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 700,00
Oferta z najniższą ceną: 700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 700,00
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne