Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przegląd i konserwacja systemów

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
91737/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
28-05-2013

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
98-100 Łask
Ulica
ul. 9 Maja
Email
przetargi32blott@sp.mil.pl

Szczegóły

Łask: Przegląd i konserwacja systemów
Numer ogłoszenia: 91737 - 2013; data zamieszczenia: 28.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 71225 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 1158, ul. 9 Maja, 98-100 Łask, woj. łódzkie, tel. 043 6770900, faks 043 6770709.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Skarb Państwa - Jednostka Wojskowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przegląd i konserwacja systemów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądu i konserwacji systemów transmisji danych.
2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
2.1. Konserwacja winna być wykonana przy spełnieniu normy:
PKN-CEN/TS 54-14, Systemy sygnalizacji pożarowej, Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
2.2. Szczegółowy zakres konserwacji zawiera załącznik nr 8 do SIWZ.
2.3. Ilość i typ urządzeń podlegających konserwacji zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.
2.4. Terminy przeglądów i konserwacji zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ -Harmonogram prac.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić utylizację wymienionych uszkodzonych elementów.
4. Wszelkie usterki, wadliwe działanie oraz prace serwisowe spowodowane zaniedbaniami konserwacyjnymi będą usuwane na koszt Wykonawcy.
5. Wszystkie koszty związane z usługą przeglądu i konserwacji systemów, wchodzą w zakres przedmiotowego zamówienia.
6. Naprawy jako roboty dodatkowe wykraczające poza zakres umowy, zlecane będą za dodatkowym wynagrodzeniem.
7. Roboty o których mowa w pkt. 3.6. rozliczane będą na podstawie średnich stawek i cen wydawnictwa SEKOCENBUD.
8. Przed przystąpieniem do wykonania robót dodatkowych, wykonawca musi bezwzględnie uzyskać zgodę zamawiającego (Dowódca JW 1158 Łask) i przedstawić na te roboty protokół przeglądu, stwierdzający zły stan techniczny urządzenia, instalacji oraz kosztorys (kalkulację), który będzie podlegał negocjacjom.
9. Wykonawca udzieli dwuletniej gwarancji na wymienione urządzenia i elementy wspomagające ochronę.
10. Po każdej konserwacji Wykonawca obciąży Zamawiającego fakturą po uprzednim protokólarnym odbiorze wykonanej usługi.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia.
12. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
13. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia podejmowane będą przez zamawiającego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.61.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AGAT IT S.A., Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20325,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 20300,00
Oferta z najniższą ceną: 20300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 20300,00
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne