Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont świetlicy wiejskiej w Bychowie

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
12-06-2013
Numer ogłoszenia
205550/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
28-05-2013

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
55-140 Żmigród
Ulica
pl. Wojska Polskiego 2-3
Email
irl@zmigrod.com.pl

Szczegóły

Żmigród: Remont świetlicy wiejskiej w Bychowie
Numer ogłoszenia: 205550 - 2013; data zamieszczenia: 28.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żmigród , pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród, woj. dolnośląskie, tel. 71 3853057, faks 71 3853556.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmigrod.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlicy wiejskiej w Bychowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest Remont świetlicy wiejskiej w Bychowie (adres: Bychowo 26, 55-140 Żmigród, działka nr 233/3 AM-1)

Zakres przedmiotu zamówienia:

1.Roboty przygotowawcze: ustawienie rusztowania, zabezpieczenie okien, zadaszenie wejścia do obiektu.
2.Demontaż starej dachówki. Rozbiórkę prowadzić równolegle, na obu połaciach.
3.Usunięcie starych ugiętych łat.
4.Wmontowanie nowych wstawek i fleków zabezpieczonych uprzednio preparatami przeciwko owadom i grzybom.
5.Zabezpieczenie całego ustroju więźby preparatami przeciwko owadom i grzybom oraz środkiem p/pożarowym.
6.Po zdjęciu dachówki w przypadku zniszczenia belek i krokwi należy je wzmocnić (w ofercie należy przewidzieć do wzmocnienia 15 % belek i krokwi).
7.Założenie folii paroizolacyjnej.
8.Przybicie nowych łat zabezpieczonych uprzednio preparatami jak wyżej.
9.Ułożenie nowej dachówki karpiówki ceramicznej matowej w kolorze ceglastym podwójnie w koronkę, mocowanej wkrętami do łat - około 238 m2,
10.Usunięcie starej papy z dachu wiatrołapu.
11.Ułożenie nowego pokrycia papowego z papy termozgrzewalnej - około 16 m2.
12.Wykonanie nowych opierzeń blacharskich z blachy ocynkowanej.
13.Wykonanie nowych rynien (około 31,5 m) fi 150mm i rur spustowych (około 20 m) fi 150mm ocynk.
14.Wymiana okien 3 szt. (poddasze, pom. gospodarcze, piwnica) na plastikowe, rozwierno-uchylne, minimum pięciokomorowe,
15.Wymiana drzwi wejściowych do budynku (3 szt.): profil aluminiowy, w kolorze brązowym, ciepłe, wyposażone w dwa zamki, od górnej połowy przeszklone (szyba bezpieczna) wyposażone w samozamykacz (przód/główne wejście do budynku i wejście z wiatrołapu na salę - dwuskrzydłowe i tył budynku - jednoskrzydłowe).
16.Rozbiórka starej podłogi drewnianej (około 106 m2) i sceny drewnianej.
17.Skucie starych płytek w pomieszczeniach mokrych.
18.Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej (ok. 250m), montaż nowego osprzętu: gniazdka wtyczkowe w tym: 8 gniazdek 230V do grzejników elektrycznych, 4 gniazdka 230V w pom. gospodarczym do podłączenia lodówki i sprzętu AGD, 6 gniazdek 230V w pomieszczeniu głównym świetlicy (2 na scenie, 4 zlokalizowane w różnych narożnikach sali), 2 gniazdka 230V w wiatrołapie, włączniki do opraw, montaż opraw oświetleniowych (7 szt. opraw świetlówkowych sufitowych 4x40W z odbłyśnikiem - dwa osobne obwody 3 szt. i 4 szt.), montaż 5 szt. opraw żarówkowych typu plafon, 8 szt. opraw typu kinkiet, wymiana tablicy rozdzielczej.
19.Wymiana odcinka wewnętrznej instalacji wodnej od wodomierza do łazienek ok. 15 m.b.
20.Wykonanie nowej podłogi - uzupełnienie podsypki, izolacja termiczna ze styropianu 10 cm, folia o grubości min. 030 mm, wylewka betonowa minimum 5 cm, gres (impregnowany o twardości w skali Mohsa 8, odporność na plamienie - klasa V, klasa ścieralności 5) - około 136 m2; wykonanie nowej sceny - ścianka betonowa wys. 0,6 m - podłoga na scenie wykonana tak jak podłoga na sali świetlicy; dodatkowo wykonane nowe schodki drewniane na scenę. We wszystkich pomieszczeniach oprócz pomieszczeń, w których okładziny ścian są wykończone płytkami ceramicznymi należy wykonać cokolik na ścianach o wysokości 10 cm z takiego samego materiału (gres) jaki zastosowano na podłogach.
21.Przecierki tynków wewnętrznych.
22.Wymiana drzwi wewnętrznych i ościeżnic (4 szt.) na drewniane (2 szt. z zamkiem - wkładka i 2 komplety kluczy i 2 sztuki do toalet z zamknięciem łazienkowym - zamykane od wewnątrz pomieszczenia oraz z nawiewnikami zamontowanymi w drzwiach).
23.Wymiana elementów białego montażu w toaletach i pom. Gospodarczym: umywalka z bateriami 2szt (komplet), ustęp typu kompakt 2 szt. (komplet), 2 baterie w pom. gospodarczym, montaż podgrzewacza elektrycznego c.w.u. o pojemności min 75l.
24.Wykonanie tynku mozaikowego do wys. 1.5 m w pomieszczeniu głównym sali świetlicy, wiatrołapie i korytarzu.
25.Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych do 2 m wysokości; powyżej 2 m tynki cementowo-wapienne wykończone gładzią gipsową i malowane farbą emulsyjną x2.
26.Wykonanie tynku strukturalnego na suficie w pomieszczeniu świetlicy.
27.Malowanie ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń farbą emulsyjną x2 po uprzednim zeskrobaniu i zmyciu starej farby oraz gruntowaniu.
28.Wykonanie kominka w sali świetlicy: wkład kominkowy minimum 14 kW, obudowa wykonana z zastosowaniem kamienia naturalnego wokół drzwiczek wkładu.
29.Grzejniki: 2 szt. np. Convector GE-05/2/7 500W lub inne równoważne zamontowane w wc męskim i damskim, 6 szt. np. Convector GE-20/4/10 2000W lub inne równoważne zamontowane w pomieszczeniu gospodarczym 1 szt., wiatrołapie pod oknem 1 szt., sala główna świetlicy 3 szt. pod oknami i 1 szt. na przeciwległej ścianie.
30.Wyłożenie wełny 16 cm i foli paro-przepuszczalnej na stropie na poddaszu - około 106 m2..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy. Zamówienia uzupełniające polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00
zł. (słownie złotych: trzy tysiące złotych) 1.1. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 12.06.2013 r. o godzinie 09:30. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: 16 9598 0007 0000 0361 2000 0004
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty budowlane polegającą/ce na budowie/przebudowie/remoncie budynku i o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa
powySej, Wykonawca zobowiązany jest przedłoSyć wraz z ofertą: a) wykaz robót
budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeSeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości daty i miejsca wykonania (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował)
osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - kierowanie robotami.
Kierownik budowy posiadający uprawienia do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - min. 1 osoba. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wystarczające będzie wykazanie wyłącznie osób, o których mowa powyżej w pkt 2.3.1) SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ; b)oświadczenie, źe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycieWykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty budowlane polegającą/ce na budowie/przebudowie/remoncie budynku i o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto.;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 1) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa
realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy 2) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie
okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć 3) zmiany dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane 4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT - jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki
podatku VAT dla usług objętych przedmiotem zamówienia, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 5) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dniu podpisania umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany 6) zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy 7) zmiana personelu Wykonawcy lub Zamawiającego - W przypadku zmiany członka zespołu projektowego, kierownika
budowy/kierowników robót branżowych - nowy członek zespołu projektowego kierownik budowy/kierownicy robót branżowych muszą spełniać wymagania określone w SIWZ dla powyższych osób 8) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł 9) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie zamawiającego - zmiana umowy jest dopuszczalna w zakresie uzasadnionego interesu zamawiającego b) działania
siły wySszej uniemoSliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie - termin zostanie przedłużony o czas działania siły wyższej oraz o czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy - termin zostanie przedłużony o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych d) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu trwającej ponad 7 dni - termin zostanie
przedłużony o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy e) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie - termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy f) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót - termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do uzyskania wymaganych
decyzji bądź uzgodnień g) konieczności wykonywania dodatkowych badań i ekspertyz - termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz; h) prac lub badań archeologicznych, konserwatorskich lub innych niezbędnych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową - termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do wykonania prac, badań, lub innych robót; i)konieczność zlecenia robót uzupełniających w trybie
zgodnym z przepisami Prawa zamówień publicznych - termin zostanie przedłużony o czas trwania robót uzupełniających Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zmigrod.ibip.wroc.pl/public/?id=101316
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród - pok. nr 25.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród - pok. nr 8 - punkt informacyjny.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW 2007-2013 w ramach wdrażania LSR.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne