Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dokończenie budowy hali widowiskowo-sportowej w Karlinie- roboty budowlane i wyposażenie stałe- II przetarg

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
17-06-2013
Numer ogłoszenia
94795/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
29-05-2013

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
78-230 Karlino
Ulica
Plac Jana Pawła II 6
Email
k.fusiek@karlino.pl

Szczegóły

Karlino: Dokończenie budowy hali widowiskowo-sportowej w Karlinie- roboty budowlane i wyposażenie stałe- II przetarg
Numer ogłoszenia: 94795 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Karlino , Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3117273, faks 94 3117410.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.karlino.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokończenie budowy hali widowiskowo-sportowej w Karlinie- roboty budowlane i wyposażenie stałe- II przetarg.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, w tym m.in.: 4.3.1 Wykonanie robót murowych w tym: Rozebranie ścian, Stemplowanie zagrożonych ścian, Wykonanie przesklepień otworów, Wykonanie podciągów i wieńców, Wykucie otworów w murze, Wykonanie ścianki działowej z luksferów, Rozebranie elementów konstrukcji betonowych, Wykonanie ślepych otworów, Osadzenie kotew wklejanych, Przygotowanie i montaż zbrojenia, Wykonanie deskowania konstrukcji płyty stropowej, Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych, Wykucie z muru podokienników drewnianych, Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, Zamurowanie przebić w ścianach, Wywóz i utylizacja gruzu, 4.3.2 Wykonanie ścianek działowych, sufitów i obudów z płyt g-k, sufitów modułowych w tym: Wykonanie stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie pojedynczym podwieszanym z kształtowników metalowych, Wykonanie ścianek działowych z płyt g-k na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym, Wykonanie obudów konstrukcyjnych płytami g-k na rusztach metalowych pojedynczych słupów, Wykonanie okładzin z płyt g-k pojedynczych nastropowych nad pomieszczeniem 111,
Wykonanie sufitów podwieszanych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, 4.3.3 Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego trybun, w tym: Rozebranie pozostawionego deskowania konstrukcji betonowej widowni, Czyszczenie strumieniem ciernym na sucho powierzchni, Zabezpieczenie p.poż. połączenia elementów prefabrykowanych trybun wełną mineralną za pomocą masy ognioochronnej, Przymocowanie połaci z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z betonu, Wykonanie wyprawy z farby, Wykonanie izolacji szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych masą silikonową, Wykonanie izolacji szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych wełną mineralna grubości 10 cm,
4.3.4 Wykonanie tynków, okładzin wewnętrznych i malowania, w tym: Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych ręcznie na ścianach i słupach, Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, Uzupełnienie tynków zwykłych z zaprawy cementowo-wapiennej, Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, Wykonanie zaprawiania bruzd, Wykonanie uzupełnienia spoinowania silikonów w narożnikach wewnętrznych, Wykonanie licowania ścian płytkami, Osadzenie listew wykończeniowych przy licowaniu ścian w pomieszczeniach mokrych, Wykonanie okładzin z tworzyw sztucznych z wykładzin PVC- wykładziny homogeniczne, Wykonanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych, Wykonanie gładzi wewnętrznej z gipsu szpachlowanego wraz ze szlifowaniem, Wykonanie dwukrotnego malowania farbą pomieszczeń wewnętrznych w budynku wraz z dwukrotnym szpachlowaniem, Wykonanie malowania farbą z jednoczesnym gruntowaniem ścian, 4.3.5 Wykonanie podłóg i posadzek, w tym: Wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki z zaprawy cementowej, Wykonanie napraw posadzek cementowych z zatarciem na gładko, Wykonanie uzupełnienia posadzek z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju, Wykonanie posadzek z płytek terakotowych układanych metodą zwykłą, Wykonanie cokolików z płytek, Wykonanie okładzin schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm, Wykonanie gruntowania posadzek z preparatami, Wykonanie warstw wyrównujących i wygładzających z zaprawy samopoziomującej, Wykonanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC heterogenicznych z cokolikiem wywijanym na ścianę, Wykonanie okładzin schodowych z wykładziny rulonowej, Wykonanie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC homogenicznej, Wykonanie posadzek z wykładzin tekstylnych klejonych do podkładu, Wykonanie podłóg drewnianych pomieszczenia squash (dopuszcza się zastosowanie podłogi litej drewnianej na legarowaniu, odchodzi się od wymogu spełnienia warunku krzywej ugięcia W500), Wykonanie podłogi sportowej areny głównej (dopuszcza się zastosowanie podłogi litej drewnianej na legarowaniu, odchodzi się od wymogu spełnienia warunku krzywej ugięcia W500, podłoga musi posiadać certyfikat PZKosz), Wykonanie gruntowania podłoża pod powłoki hydroizolacyjne, 4.3.6 Dostawa i montaż stolarki i ślusarki drzwiowej, w tym: Dostawa i montaż ościeżnic stalowych drzwi wewnętrznych wraz z montażem, Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych zgodnie z projektem,Dostawa i montaż ościeżnic drewnianych, Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych przesuwnych,Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych szkolnych szkłem bezpiecznym, Wykonanie ścianek i przegród płycinowych, Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych płycinowych pełnych przeciwpożarowych, Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych z ościeżnicą i samozamykaczem przeciwpożarowych,Dostawa i montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych,Dostawa i montaż drzwi aluminiowych z wypełnieniem poliwęglanowym,Dostawa i montaż drzwi aluminiowych oszklonych, Dostawa i montaż naświetli aluminiowych wewnętrznych szklonych szkłem bezpiecznym, Dostawa i montaż drzwi aluminiowych panelami izolacyjnymi, Dostawa i montaż drzwi aluminiowych z panelem izolacyjnym szklonym wraz z samozamykaczem, Dostawa i montaż bramy aluminiowej ocieplonej segmentowej z naświetlem podnoszona elektrycznie, Dostawa i montaż naświetli aluminiowych, Dostawa i montaż okien aluminiowych podawczych, Dostawa i montaż ścianek aluminiowych oszklonych (demontaż i montaż ścianki z drzwiami do pomieszczenia 112),Dostawa i montaż wewnętrznych drzwi aluminiowych w klasie przeciwpożarowej z samozamykaczem i drążkiem antypanicznym, Dostawa i montaż drzwi aluminiowych przeciwpożarowych szklonych na budowie, Dostawa i montaż bramy rolowanej przeciwpożarowej z kompletem sterowania,Dostawa i montaż ścianek aluminiowych przeciwpożarowych z podnoszonym oknem, szklenie na budowie, 4.3.7 Roboty kowalsko-ślusarskie, w tym:Dostawa i montaż balustrad schodów ze stali nierdzewnej, Dostawa i montaż balustrad ze stali nierdzewnej z wypełnieniem okładziną, Dostawa i montaż furtek ze stali nierdzewnej z wypełnieniem okładziną wraz z uchwytem antypanicznym, Dostawa i montaż balustrady galerii ze szkła bezpiecznego, Dostawa i montaż balustrady tarasu z wypełnieniem płytkami betonowymi,Dostawa montaż pochwytów ze stali nierdzewnej, Dostawa i montaż poręczy ze stali nierdzewnej na słupkach stalowych, Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł (dostarczenie i obsadzenie belek stalowych) w szybie windowym,Dostawa i montaż wycieraczki aluminiowej z wkładem tekstylnym, Wykonanie obudowy słupów ze stali nierdzewnej,Dostawa i montaż konstrukcji zawieszeń daszka wejścia głównego, Dostawa konstrukcji stalowej ze stali nierdzewnej, Dostawa i montaż zadaszenia ze szkła hartowanego warstwowego, Dostawa i montaż świetlików łamanych, Wykonanie uszczelnień agregatów rooftop do konstrukcji dachu, 4.3.8 Wyposażenie w elementy sanitarne oraz wyposażenie budowlane, w tym: Dostawa i montaż siatki ochronnej na okna, Dostawa i montaż rolet tekstylnych z napędem i bez napędu, Dostawa i montaż poręczy do umywalek, Dostawa i montaż poręczy łukowych stojących, Dostawa i montaż luster uchylnych, Dostawa i montaż windy towarowo-osobowej o udźwigu 3000 kg, Dostawa i montaż zasłonek do natrysków z drążkami, 4.3.9 Elementy zagospodarowania terenu, w tym: Demontaż ogrodzenia terenu w celu umieszczenia dwóch bram, Wykonanie cokołów z cegły klinkierowej pod montaż bram ogrodzeniowych, Dostawa i montaż furtek, Dostawa i montaż furtek,Dostawa i montaż bramy,Dostawa i montaż ławki gospodarczej, Dostawa i montaż ławek stalowych z oparciem, Dostawa i montaż koszy na odpadki, Wykonanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej, Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie, Wykonanie trawnika z rolki, Wykonanie nasadzeń drzew o wysokości min 2 m zgodnie z projektem zieleni
i małej architektury, Dokończenie połaci dachowej wiaty śmietnikowej,Wykonanie pokrycia dachów blacho dachówką powlekaną (wiata śmietnikowa), Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej (wiata śmietnikowa), Dostawa i montaż wrót stalowych ażurowych (wiata śmietnikowa), 4.3.10 Wykonanie robót instalacyjnych gazowych, w tym: Wykonanie rurociągów w instalacjach gazowych stalowych spawanych, Dostawa i montaż zaworów kulowych gazowych przelotowych, Dostawa i montaż filtrów siatkowych gazowych przelotowych, Wykonanie prób instalacji gazowej, Dostawa i montaż zaworu samozamykającego,Dostawa i montaż szafki gazowej dla głowicy,Wykonanie układów zabezpieczających do gazu, Dostawa i montaż detektora gazów,Dostawa i montaż modułu alarmowego,Dostawa i montaż lampy ostrzegawczej oraz syreny, Dostawa i montaż gazowych promienników o mocy grzewczej 42 kW, Dostawa i montaż układów sterowania i regulacji pracy promienników, Uruchomienie ogrzewania promiennikami gazowymi,Malowanie rur stalowych, Wykonanie przegród ogniowych dla rur gazowych, 4.3.11 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, w tym: Wykonanie rurociągów ocynkowanych o połączeniach zaciskanych,Wykonanie izolacji otulinami jednowarstwowymi,Dostawa i montaż zaworów kulowych z połączeniami gwintowanymi,Dostawa i montaż zaworów trójdrogowych z siłownikiem, Wykonanie różnicowych regulatorów ciśnienia z odwodnieniem,Dostawa i montaż pomp obiegowych,Wykonanie i montaż baypass z podłączeniem do nagrzewnic centrali wentylacyjnych, wykonanie punktu stałego na rurociągach, Demontaż i powtórny montaż grzejnika stalowego dwupłytowego w pomieszczeniu, 4.3.12 Wykonanie instalacji wentylacji, w tym: Dostawa i montaż central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych z nagrzewnicą wodną, wymiennikiem obrotowym i panelem sterującym, Dostawa i montaż central nawiewno-wywiewnych z nagrzewnica elektryczną, wymiennikiem krzyżowym i panelem sterowania, Wykonanie przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej, Wykonanie przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej, Wykonanie przewodów elastycznych izolowanych do galanterii wentylacyjnej,
Dostawa i montaż przepustnic wielopłaszczowych stalowych, Dostawa i montaż nawiewników sufitowych, Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych nawiewnych,
Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych wyciągowych, Dostawa i montaż skrzynek rozprężnych, Dostawa i montaż zaworów transferowych, Dostawa i montaż okapów wentylacyjnych wyciągowo-nawiewnych z filtrem,Dostawa i montaż czerpni i wyrzutni,
Dostawa i montaż wyrzutni dachowych kołowych, Dostawa i montaż ramki z siatką na wylocie tłumika, Dostawa i montaż podstawy dachowej stalowej kołowej w układach kanałowych, Dostawa i montaż tłumików akustycznych rurowych, Dostawa i montaż wentylatorów kanałowych, Dostawa i montaż króćców amortyzacyjnych, Wykonanie obudowy ognioodpornej kanałów między stropem parteru i piętra, Wykonanie regulacji urządzeń i systemu, uruchomienie i pomiary rozpływu powietrza, Wykonanie izolacji kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym, 4.3.13 Wykonanie instalacji klimatyzacji, w tym: Dostawa i montaż jednostek zewnętrznych o mocy 15,5 kW oraz jednostek wewnętrznych wraz z wyposażeniem i sterowaniem,
Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych, Wykonanie próby szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu,Uruchomienie instalacji, wykonanie rurociągów z PVC jako instalacja skroplin z klimatyzacji, Dostawa i montaż jednostek kasetonowych chłodzących,Wykonanie rurociągów kanalizacyjnych skroplin,
Podłączenie jednostek chłodzących do instalacji freonowej,Napełnienie instalacji freonem,Dostawa i montaż listew elektroinstalacyjnych z PCW,Wykonanie przewodów kabelkowych,Dostawa i montaż aparatów elektrycznych,Badanie linii kablowej,4.3.14 Wykonanie robót instalacyjnych p.poż., w tym:Demontaż wraz z przeniesieniem i powtórnym montażem hydrantów oraz przedłużenie rurarzu,Wykonanie prób szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, Montaż hydrantów wewnętrznych wraz z wyposażeniem, Wykonanie przegród ogniowych dla rur,
4.3.15 Wykonanie robót na instalacji wody zimnej i ciepłej, w tym: Wykonanie rurociągów z rur, Wykonanie podejść dopływowych do baterii i spłuczek ustępowych,
Wykonanie prób szczelności instalacji wodnej, Wykonanie otuliny z pianki polietylenowej powlekanej folią, 4.3.16 Wykonanie instalacji armatury czerpalnej, w tym: Dostawa i montaż zaworów czerpalnych ze złączka do węża, Montaż zaworków kątowych, Dostawa i montaż baterii umywalkowych, baterii zlewozmywakowych, baterii natryskowych termostatycznych czasowych podtynkowych, Dostawa i montaż drzwi prysznicowych, Dostawa i montaż dozowników mydła w płynie na fotokomórkę,
Dostawa i montaż pojemników na papier toaletowy, Dostawa i montaż luster, Dostawa i montaż uchwytów umywalkowych dla niepełnosprawnych, Dostawa i montaż uchwytów poziomych dla niepełnosprawnych, Dostawa i montaż siedzisk prysznicowych dla osób niepełnosprawnych, Dostawa i montaż dozowników papieru ręcznikowego na fotokomórkę, Dostawa i montaż suszarek automatycznych w pomieszczeniach prysznicowych, 4.3.17 Wykonanie węzłów pomiarowych zużycia wody, w tym: Wycięcie części zabudowy licowanej glazurą i odtworzenie dla węzła pomiarowego, Wstawienie wodomierzy, Wykonanie drzwiczek rewizyjnych, Odcięcie i zaślepienie rur C.C.W, Demontaż rurociągu, 4.3.18 Wykonanie robót związanych z instalacją kanalizacji sanitarnej, w tym: Rozbiórka posadzek betonowych, Wykonanie wykopów nieumocnionych o ścianach pionowych wykonywanych wewnątrz budynku,
Wykonanie rurociągów PVC kanalizacyjnych, Wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym,Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach,Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z folii polietylenowych,Wykonanie izolacji cieplnych przeciwdźwiękowych z płyt styropianowych poziomych,Wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki z zaprawy cementowej, Wykonanie rurociągów z PVC na ścianach w budynkach na połączenia wciskowe, Wykonanie podejść odpływowych z PVC, Wykonanie zaworów napowietrzających o połączeniach wciskowych, Wykonanie czyszczaków kanalizacyjnych o połączeniach wciskowych, Wykonanie rurociągów skroplin z tworzyw sztucznych, Dokonanie przeróbek w stropie, Wstawienie trójnika z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi,4.3.19 Wykonanie robót instalacyjnych przyborów sanitarnych, w tym:Dostawa i montaż syfonów zlewozmywakowych pojedynczych i podwójnych,Dostawa i montaż syfonów pisuarowych z tworzywa sztucznego,Dostawa i montaż zlewozmywaków z blachy nierdzewnej i zlewów z blachy nierdzewnej,Dostawa i montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym,Dostawa i montaż pół-postumentów porcelanowych do umywalek, Dostawa i montaż umywalek dla niepełnosprawnych pojedynczych porcelanowych, Dostawa i montaż wanienek do mycia nóg, Dostawa i montaż elementów montażowych do miski ustępowej, Dostawa i montaż ustępów oraz urządzeń sanitarnych na elemencie montażowym, Dostawa i montaż pisuarów oraz urządzeń sanitarnych na elemencie montażowym,Dostawa i montaż przycisków do spłuczek podtynkowych,Dostawa i montaż armatury spłukującej pisuary sterowanej podczerwienią zasilana baterią,Dostawa i montaż kabin natryskowych do kąpieli z szybami ze szkła hartowanego, Dostawa i montaż ścianek między-pisuarowych,
4.3.20 Wykonanie oświetlenia terenu, w tym: Wykopanie rowów dla kabli, Nasypanie warstwy pisaku na dnie rowu kablowego, Zasypanie rowów dla kabli, ułożenie rur osłonowych z PCW, Układanie kabli, Dostawa i montaż słupów oświetleniowych, Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, Montaż żarówek ulicznych typu LED mocy 20 W, Wykonanie przewodów uziemiających i wyrównawczych w rowie kablowym, Wykonanie badań i pomiarów, 4.3.21 Wykonanie robót drogowych, w tym: Wykonanie robót pomiarowych przy powierzchniowych robotach ziemnych, Wykonanie robót ziemnych koparkami przedsiębiernymi, Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej, Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej, Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce w kolorze czerwonym, Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm w kolorze antracyt, Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm kolor żółty, Wykonanie krawężników betonowych o wymiarach 30x15 cm, Wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm, Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki betonowe, Wykonanie oznakowania drogowego, Wykonanie robót naprawczych w tym przestawienie krawężników, remont podbudowy, przestawienie obrzeży betonowych oraz miałowanie nawierzchni, 4.3.22 Wykonanie robót wodociągowych, w tym: Mechaniczne czyszczenie studzienek wodomierzowych, Osadzenie skrzynek żeliwnych do zasów z płytą podkładową pod skrzynkę, Wykonanie próby szczelności, Wykonanie dezynfekcji rurociągów sieci wodo ciągowych, Wykonanie płukania sieci wodociągowej, Wykonanie regulacji wysokości obudowy zasuw wodociągowych, Wykonanie oznakowania trasy rurociągu, 4.3.23 Wykonanie robót w zakresie kanałów ściekowych, w tym: Osadzenie włazów żeliwnych D40 na studzienkach rewizyjnych,Wykonanie studzienek kanalizacji sanitarnej systemowej, Wykonanie regulacji zwieńczeń studni rewizyjnych, Mechaniczne czyszczenie kanałów sanitarnych pojazdem ssąco-płuczącym, Monitoring sieci kamerą inspekcyjną, Wykonanie próby szczelności, 4.3.24 Wykonanie robót w zakresie kanalizacji deszczowej, w tym: Wykonanie wykopów pod montaż urządzeń kanalizacji deszczowej, Wykonanie podłoży pod kanały, Wykonanie kanałów z rur PVC, Wykonanie kanałów z rur PP, Wykonanie czyszczaków z PVC kanalizacyjnych o średnicy 160 mm dla rur spustowych i rynien, Dostawa i montaż kształtek z PVC jednokielichowych łączonych na wcisk, Wykonanie studzienek kanalizacyjnych systemowych, Wykonanie studzienek ulicznych betonowych, ułożenie odwodnienia liniowego na podbudowie, Osadzenie włazów żeliwnych z teleskopem na studzienkach rewizyjnych, Regulacja zwieńczeń, Wykonanie próby szczelności kanalizacji deszczowej, Wykonanie obsypki kanałów deszczowych z materiałów sypkich,
4.3.25 Wykonanie instalacji elektrycznych wnętrzowych, w tym: Wykonanie wewnętrznych linii zasilających i tablic rozdzielczych, Montaż tablic rozdzielczych,
montaż rozdzielnicy autocysterny, wykonanie rozbudowy tablicy głównej, Wykonanie rozbudowy tablic rozdzielczych,Dostawa i montaż skrzynek licznikowych z licznikami,
Wykonanie rozłączników/wyłączników przeciwporażeniowych w rozdzielnicach tablic,
Wykonanie rur ochronnych z PCW, Wykonanie przewodów izolowanych jednożyłowych dla mostu oświetleniowego, Wykonanie przewodów kablowych, Wykonanie rowów dla kabli, Montaż końcówek kablowych, Wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtynkowych, Dostawa i montaż opraw oświetleniowych, Montaż modułów awaryjnych,
dostawa i montaż opraw ewakuacyjnych, Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia,
Dostawa i montaż mostu szynowego do oświetlenia, wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb pomieszczeń bufetu, Wykonanie zasilania urządzeń wentylacji, sportowych, promienników, siłowni, sterowniczej awarii gazu, Wykonanie instalacji sterowania okien i rolet, Wykonanie instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych, podgrzewania wpustów dachowych, Wykonanie pomiarów i badań instalacji elektrycznych, 4.3.26 Wykonanie instalacji niskoprądowych, w tym: Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego wraz z centralą telefoniczną, Wykonanie instalacji wykrywania włamania, Wykonanie instalacji monitoringu kamerowego,
wykonanie instalacji oddymiania obiektu, Wykonanie instalacji wykrywania pożaru SAP,
4.3.27 Wykonanie instalacji iluminacji obiektu, w tym: Dokończenie układania kabli zasilających i rozdzielczych, Dokończenie rozdzielnie TOZ, Dostawa i montaż pozostałych projektorów wraz podłączeniem ich do zasilania,Dostawa i montaż opraw podziemnych, Wykonanie sprawdzeń instalacji zasilającej, Regulacja oświetlenia, Rozruch instalacji, 4.3.28 Wykonanie instalacji nagłośnienia, w tym: Dostawa, montaż i uruchomienie głośników, Dostawa i montaż regulatorów głośnikowych z przekaźnikami priorytetu, Dostawa i montaż szafy metalowej 12U stojącej, Dostawa i montaż wyposażenia szafy, Dostawa i montaż odtwarzacza Cd/mp3 z tunerem FM 19 cali, Dostawa i montaż wzmacniaczy o mocy 2x530W/4Ohm 19cali, Dostawa i montaż wzmacniacza o mocy (2x240W/100V/4 strefy) 19cali, Dostawa i montaż miksera fonicznego 18/4- montowanego w blacie,Dostawa i montaż eliminatora sprzężeń,
Dostawa i montaż głośnika odsłuchowego aktywnego 50W, Instalacja mikrofonu komentatora na podstawce z wyłącznikiem - montaż pulpitowy, Instalowanie mikrofonu zapowiedzi i komunikatów na podstawce z wyłącznikiem - montaż pulpitowy,
Instalowanie odbiornika mikrofonów bezprzewodowych (montaż w szafie) mikrofon bezprzewodowy,Instalowanie solitera antenowego mikrofonów bezprzewodowych,
Instalowanie anteny + wzmacniacza antenowego sygnałów mikrofonów bezprzewodowych, Dostawa i montaż wyposażenia szafy zasilacz 230V AC/24V DC/1A,
Montaż przyłącza fonicznego aktywnego w skrzynce podtynkowej, Montaż przyłączy fonicznych głośnikowych i mikrofonowych, Instalowanie mikrofonów dynamicznych przewodowych, Dostawa i montaż statywów mikrofonowych podłogowych z wysięgnikiem,Dostawa i montaż kolumn głośnikowej aktywnej estradowej 500W+100W montowanej wolnostojąco na statywie, Dostawa kabli dla urządzeń, Dostawa statywów głośnikowych, Dostawa montaż i instalacja głośników skrzynkowych naściennych 175W/4 Ohm, Dostawa i montaż wzmacniacza o mocy 1020 W/100V, Instalowanie odbiornika mikrofonów bezprzewodowych i mikrofonu, Dostawa i montaż wzmacniacza kina domowego, Dostawa i montaż odtwarzacza DVD Blue Ray
Instalowanie głośników skrzynkowych naściennych zestawu kina domowego, Dostawa telewizora LED 42 cale z uchwytem naściennym z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach, Dostawa i montaż ekranu projekcyjnego rozwijanego ręcznie o wymiarach 180x240 cm, Instalowanie projektora multimedialnego w konstrukcji uchwytu wraz z dostarczeniem projektora, Dostawa i montaż okablowania systemowego,Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, Montaż wraz z konstrukcją skrzynek, Montaż uchwytów pod rury winidurowe, Montaż rur winidurowych, Wykonanie montaż przewodów w rurach kabelkowych, Uruchomienie strojenie sytemu, przeszkolenie personelu, wykonanie prób i sprawdzeń, strojenie systemu, 4.3.29 Wykonanie systemu paneli fotowoltaicznych na dachu hali, w tym:
Wykonanie konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne,Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji wsporczej poprzez dwukrotne malowanie,
Dostawa i montaż urządzeń sterowniczych i rozdzielaczy wraz z wyposażeniem,
Wykonanie instalacji wyrównawczej i uziemiającej, Wykonanie badań pomiarów powykonawczych, Uruchomienie systemu wraz z przeszkoleniem pracowników,
4.3.30 Dostawa i montaż wyposażenia sportowego stałego, w tym: Dostawa i montaż siedzisk sportowych na arenę główną, Dostawa i montaż zestawów do koszykówki, Dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej (wyczynowych), Dostawa i montaż drabin gimnastycznych podwójnych i pojedynczych, Dostawa i montaż zestawu do siatkówki głównego, Dostawa i montaż zestawów do siatkówki treningowego, Dostawa i montaż tablicy wyników elektronicznej głównej, Dostawa i montaż tablic wyników elektronicznych bocznych, Dostawa i montaż kotar grodzących, Dostawa i montaż siatki ochronnej na okna (siatka bezwęzłowa), Dostawa i montaż bramek do piłki nożnej głównych, Dostawa i montaż ringu bokserskiego profesjonalnego, Dostawa i montaż mostu oświetleniowego, 4.3.31 Dostawa i montaż kręgielni czterotorowej zgodnej z normami USBC zgodnie z zestawieniem w tabeli W8, w tym: Dostawa i montaż kręgielni czterotorowej zgodnej z normami USBC zgodnie z pkt. 1, Dostawa i montaż wyposażenia dodatkowego zgodnie z pkt. 2, Dostawa i montaż loży tapicerowanych zgodnie z pkt. 6, Malowanie ścian z efektem U-V, Dostawa i montaż wykładziny U-V na Sali kręgielni, 4.3.32 Dostawa i montaż kortu squash, w tym:
Dostawa i montaż ściany frontowej systemowej wielowarstwowej akustycznie tłumionej, Dostawa i montaż ścian bocznych z paneli o wysokiej gęstości bez widocznych spoino jednolitej antypoślizgowej powierzchni, Dostawa i montaż ściany tylnej szklanej o grubości 12 mm ze szkła hartowanego. 4.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących Rozdział III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych systemów lub producentów to należy taktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia. Jeżeli wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym jest obowiązany wskazać, że oferowane dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.4.5. Dodatkowe uwagi:
Przed złożeniem oferty zalecane jest, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną
w terenie. Uczestnictwo w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe. Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 06.06.2013 r.Początek spotkania o godz.: 10:00 na terenie budowy budynku hali widowiskowo - sportowej w Karlinie. Z wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół zawierający wyjaśnienia udzielone wykonawcom podczas jej trwania..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.25-9, 37.40.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 100.000 zł. (słownie: sto tysięcy złotych).
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje tego warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
(1) 1 pracę polegającą na wykonaniu robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U z 2010 r. Nr 243, poz 1623 z późn. zm.) obejmująca budowę a także przebudowę lub remont obiektu hali sportowej o kubaturze min 10.000 m3 wartości co najmniej 3.500.000,00 zł brutto,

(2) 1 pracę polegającą na wykonaniu robót instalacji wentylacji i/lub instalacji klimatyzacji o wartości co najmniej 350.000,00 zł brutto,

(3) 1 pracę polegającą na wykonaniu robót instalacyjnych elektrycznych i/lub instalacji okablowania niskoprądowego o wartości co najmniej 500.000,00 zł

(4) 1 pracę polegająca na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni min 500 m2 ,

Zamawiający uzna spełnienie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, gdy wykonawca wykaże, że powyżej wskazane rodzaje prac zostały wykonane w ramach jednej umowy bądź kilku umów.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje tego warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Funkcja Uprawnienia Doświadczenie
kierownik budowy
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno -budowlanej - bez ograniczeń - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.
co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego przy realizacji robót budowlanych, jako kierownik budowy lub kierownik robót (w rozumieniu art.12 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane)
kierownik robót elektrycznych uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające kierowanie robotami w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.
co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego przy realizacji robót elektrycznych, jako kierownik budowy lub kierownik robót (w rozumieniu art.12 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane)
kierownik robót sanitarnych uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót przy wykonywaniu robót sanitarnych objętych przedmiotem zamówienia. co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego przy realizacji robót sanitarnych, jako kierownik budowy lub kierownik robót (w rozumieniu art.12 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia:

(1) powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych);

(2) powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) (warunek dot. zdolności ekonomicznej);

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Do wykazu robót Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1) poświadczenie,
2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1;W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w ppkt 1, może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający w porozumieniu z wykonawcą może zmienić istotne postanowienia umowy o zamówienie publiczne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy możliwość wprowadzenia takich zmian została przewidziana przez Zamawiającego we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej instrukcji dla wykonawców i określone zostały w niej warunki takich zmian. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą może wprowadzić nieistotne zmiany postanowień umowy o zamówienie publiczne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy. Zmiana umowy nastąpi w formie aneksu do umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.karlino.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.karlino.pl lub w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Karlinie Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, pokój nr 15..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą specyfikacją należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 7.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne