Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Kursy zawodowe dla uczestników projektu Nowe możliwości dla Twojej przyszłości w 2013 roku. Spawacz TIG i odnowienie uprawnień spawalniczych w...

śląskie, Ustroń

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
95937/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
31-05-2013

Ogłaszający

Województwo
Miasto
43-450 Ustroń
Ulica
ul. Marii Konopnickiej 40
Email
mops@post.pl

Szczegóły

Ustroń: Kursy zawodowe dla uczestników projektu
Nowe możliwości dla Twojej przyszłości w 2013 roku.
Spawacz TIG i odnowienie uprawnień spawalniczych w metodzie MIG/MAG - 135
Numer ogłoszenia: 95937 - 2013; data zamieszczenia: 31.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 74409 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Marii Konopnickiej 40, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 0-33 854 26 34, faks 0-33 854 26 34.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna gminy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy zawodowe dla uczestników projektu
Nowe możliwości dla Twojej przyszłości w 2013 roku.
Spawacz TIG i odnowienie uprawnień spawalniczych w metodzie MIG/MAG - 135.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawacza w zakresie TIG i odnowienie uprawnień spawalniczych w metodzie MIG/MAG - 135 dla 1 uczestnika projektu systemowego Nowe możliwości dla Twojej przyszłości Kurs musi odbywać się na terenie miasta Ustroń, Cieszyn, Skoczów, Bielsko-Biała lub Wisła od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 20:00 a w soboty od godziny 8:00 w terminie od 01.06.2013 r. do 30.09.2013 r. Jeżeli kurs będzie się odbywał w odległości powyżej 10 km od granic administracyjnych miasta Ustroń, wykonawca zapewnia dojazd uczestnika na kurs własnym transportem z Ustronia (z MOPS ul. Konopnickiej 40) do miejsca, w którym będzie się odbywał kurs i z powrotem do Ustronia (do MOPS ul. Konopnickiej 40) w każdym dniu zajęć. Kurs może się odbywać w grupie maksymalnie 10 osobowej.
a) Zakres: Kurs spawacza w zakresie TIG
Minimalna liczba godzin: 103 godziny w tym 23 godziny zajęć teoretycznych (po 45 minut) oraz 80 godzin zajęć praktycznych (po 60 minut)
Minimum programowe zajęcia teoretyczne:
1. Procesy spajania i pokrewne spawaniu
2. Rysunek techniczny w spawalnictwie
3. Materiały podstawowe
4. Materiały dodatkowe
5. Podstawy elektrotechniki
6. Urządzenia i sprzęt do spawania
7. Technika i technologia spawania
8. Niezgodności spawalnicze, kontrola i badanie złączy spawanych
9. Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie
10. Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy
11. Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa
12. Bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych
Minimum programowe zajęcia praktyczne:
1. Instruktaż wstępny do zajęć praktycznych
2. Cięcie tlenowe lub plazmowe
3. Napawanie blach ściegami prostymi i zakosowymi w pozycjach PA, PF, PC
4. Wykonywanie złącza teowego blach ze spoinami pachwinowymi w pozycji PA, PB, PF, PD
5. Wykonywanie złącza teowego rura - blacha ze spoiną pachwinową w pozycji PA, PB, PF, PD
6. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania egzaminu pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa oraz wydania książeczki spawacza i certyfikatu w języku polsko - niemieckiem lub polsko-angielskim ważnego przez okres 2 lat
Zakres: odnowienie uprawnień spawalniczych w metodzie MIG/MAG - 135
1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie uczestnika do egzaminu i za przeprowadzenie egzaminu pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa oraz wydanie certyfikatu w języku polsko - niemieckiem lub polsko-angielskim a następnie za dokonanie odpowiedniego wpisu do książeczki spawacza. Nowe uprawnienia będą ważne przez okres 2 lat.

b) Wykonawca winien zapewnić pomieszczenie, dostosować oraz wyposażyć je w pomoce dydaktyczne do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.
c) Wykładowcy powinni posiadać co najmniej minimalne doświadczenie zawodowe w dziedzinie, którą wykłada. Przez minimalne doświadczenie rozumie się przynajmniej 3 lata stażu zawodowego w danej dziedzinie w tym doświadczenie w projektach systemowych realizowanych przez OPS-y.
d) Szkolenie winno zakończyć się wydaniem certyfikatu z logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej i informacji: Projekt Nowe możliwości dla Twojej przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W/w certyfikat musi zostać wydany uczestnikowi kursu do 30.09.2013r.
e) dostarczenie do MOPS w Ustroniu dziennika zajęć, karty czasu pracy, listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, podręczników, odzieży ochronnej w ciągu 7 dni od zakończenia kursu,
f) komplet materiałów szkoleniowych dla uczestnika szkolenia,
g) odzież ochronną dla uczestnika kursu,
h) badania lekarskie uczestnika kursu,
i) wynagrodzenie oraz koszty dojazdu wykładowcy,
j) poczęstunek w przerwie kawowej dla uczestnika kursu w każdym dniu kursu;
k) dwudaniowy obiad dla uczestnika kursu w każdym dniu kursu;
l) transport uczestnika kursu z Ustronia (z MOPS ul. Konopnickiej 40) do miejsca, w którym odbywać się będzie kurs i z powrotem po skończonych zajęciach w każdym dniu kursu, jeżeli kurs odbywać się będzie w odległości powyżej 10 km od granic administracyjnych miasta Ustroń.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt pod nazwą Nowe możliwości dla Twojej przyszłości realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Spawacz TIG i odnowienie uprawnień spawalniczych w metodzie MIG/MAG - 135
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach - Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2950,00
Oferta z najniższą ceną: 2950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2950,00
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne