Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

ZP/PN/2013/16 - środki czystości

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
221942/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
10-06-2013

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Jana Pawła II 2
Email
zp@scm.pl

Szczegóły

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2013/16 - środki czystości
Numer ogłoszenia: 221942 - 2013; data zamieszczenia: 10.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 111334 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna, ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 74 8621101, 8621121, faks 74 8621102.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/PN/2013/16 - środki czystości.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: zakup wraz z dostawą środków czystości dla potrzeb Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.51.30.00-3, 33.76.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: pakiet 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MEDISEPT Sp. z o.o., Konopnica 159c/k.Lublina, 21-030 Motycz, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10230,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 13308,73
Oferta z najniższą ceną: 13308,73 / Oferta z najwyższą ceną: 42291,09
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: pakiet 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PH ADMOR Jerzy Moryto, ul. Wierzbicka 58 m 1, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13153,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14791,98
Oferta z najniższą ceną: 14791,98 / Oferta z najwyższą ceną: 35293,25
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne