Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek, znak sprawy: IBE/41/DM/2013.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
120493/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-06-2013

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-180 Warszawa
Ulica
ul. Górczewska 8
Email
zamowienia@ibe.edu.pl

Szczegóły

Warszawa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek, znak sprawy: IBE/41/DM/2013.
Numer ogłoszenia: 120493 - 2013; data zamieszczenia: 21.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 94987 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 241 71 00, faks 22 241 71 11.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek, znak sprawy: IBE/41/DM/2013..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 1 do Formularza Ofertowego - Kalkulacja ceny ofertowej. Dostawa zamówionych produktów będzie się odbywała na zasadach określonych w załączniku nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 7 do SIWZ - wzór umowy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.50.00-1, 30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.12.51.12-8, 30.19.21.12-9, 30.18.21.13-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: a. Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego,
b. Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie, ,
c. Nasz przyzakładowy żłobek IBUŚ,
d. Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów,
e. Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD),
współfinansowanych z EFS.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Adam Papierski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM - Adam Papierski, ul. Fabryczna 15, 85-741 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 221164,53 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 220203,79
Oferta z najniższą ceną: 220203,79 / Oferta z najwyższą ceną: 234800,85
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne