Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa boisk sportowych z infrastrukturą przy szkole w Zawichoście - etap I

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
15-07-2013
Numer ogłoszenia
127787/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
28-06-2013

Ogłaszający

Województwo
Miasto
27-630 Zawichost
Ulica
ul. Żeromskiego 50
Email
inwestycje.zawichost@poczta.fm

Szczegóły

Zawichost: Budowa boisk sportowych z infrastrukturą przy szkole w Zawichoście - etap I
Numer ogłoszenia: 127787 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Zawichost , ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8364115 w. 29, faks -15 8364051.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zawichost.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boisk sportowych z infrastrukturą przy szkole w Zawichoście - etap I.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Boisko wielofunkcyjne z bieżnią o wymiarach 40 x 20 m
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników z warstwami : piasku, warstwą nośną i wyrównawczą - 2066 m2
Poliuretanowa elastyczna warstwa podkładowa - 2066 m2
Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa - 2066 m2
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce piaskowej
Montaż piłkochwytów za bramkami o wysokości 6 m
Montaż trybun złożonych z dwóch rzędów

Bieżnia do skoku w dal
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, chodników z warstwami : piasku, nośną i wyrównawczą - 111,9 m2
Poliuretanowa elastyczna warstwa podkładowa- 111,9 m2
Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa- 111,9 m2
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 m na podsypce piaskowej

Przyłącze kanalizacyjne
Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m - 19,5 m3
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. Zewn: 160 mm - 5 m, 200mm -105 m
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 - 3 szt

Oświetlenie elektryczne
Ręczne kopanie rowów dla kabli o głebok. do 1.0 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. IV - 210 m
Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg - 4 szt
Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - 180 m, w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - 37 m, oraz budynkach - 22 m
Badania i pomiary.
Szczegółowy wykaz stanowią przedmiary robót - załącznik do SIWZ.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% zakresu robót wymienionych w umowie podstawowej

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-8, 45.21.22.00-8, 45.31.61.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy o spełnieniu warunków podmiotowych
oraz spełniają warunki, dotyczące:
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli złoży wykaz wszystkich najważniejszych wykonanych w tym okresie robót, a w ramach tych robót:
Wykonał należycie co najmniej 3 roboty budowlane o wartości min. 800 tys. zł. każda, w tym co najmniej 2 roboty budowlane związane z budową boisk o sztucznej nawierzchni o wartości min. 800 tys. zł każda.
Do pozycji wykazu odnoszących się do dwóch robót związanych z budową boisk należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
W wykazie należy również wskazać wszystkie roboty budowlane zlecone, a niewykonane i wykonane nienależycie w okresie ostatnich pięciu lat, bilans wartościowy wszystkich robót zleconych, a niewykonanych i wykonanych nienależycie nie może przekroczyć 15 % łącznej wartości robót wykonanych należycie
Uwaga, w przypadku braku robót budowlanych zleconych ( w okresie ostatnich 5 lat), a niewykonanych i wykonanych nienależycie nie ma obowiązku składania wykazu wszystkich wykonanych robót.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą;
Jednego Kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanych w specjalności konstrukcyjno budowlanej,
Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycieWykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli złoży wykaz wszystkich najważniejszych wykonanych w tym okresie robót, a w ramach tych robót:
Wykonał należycie co najmniej 3 roboty budowlane o wartości min. 800 tys. zł. każda, w tym co najmniej 2 roboty budowlane związane z budową boisk o sztucznej nawierzchni o wartości min. 800 tys. zł każda.
Do pozycji wykazu odnoszących się do dwóch robót związanych z budową boisk należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W przypadku zlecenia wykonania zamówień uzupełniających Wykonawca jest zobowiązany zaoferować ceny wg cen określonych w kosztorysie ofertowym.
Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót, tj.:
zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:
klęski żywiołowe;
warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych
błędy w dokumentacji mające wpływ na realizację robót;
wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
Zmiana postanowień umowy na skutek zmian technologicznych, spowodowanych następującymi okolicznościami; Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego
Przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.
W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w § 10 wzoru umowy - załącznik nr 9 do SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zawichost.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost pok. nr 19 (II piętro).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost pok. nr 10 (sekretariat I piętro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne