Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

DOSTAWA CZEKOLADY I WAFLI CZEKOLADOWYCH

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
130049/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
02-07-2013

Ogłaszający

Województwo
Miasto
65-046 Zielona Góra
Ulica
ul. Zyty 21
Email
dyrekcja@rckik.zgora.pl; K.Radczyc@rckik.internetdsl.pl

Szczegóły

Numer ogłoszenia: 130049 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 125017 - 2013 data 26.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Zyty 21, 65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 3298360, fax. 068 3298399.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
W ogłoszeniu jest: III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający określa wadium w wysokości 10 000 PLN (słownie dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z poźn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze nr: RAIFFEISEN BANK Polska S.A. ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa/Oddział Zielona Góra 74 1750 1149 0000 0000 0427 3877. 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 45 ust. 1 PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli Wykonawca wniósł wadium w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w swojej ofercie zamieścił nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeśli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 PZP lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie..
W ogłoszeniu powinno być: III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. W prowadzonym postępowaniu dla zadania nr 1 Zamawiający określa wadium w wysokości 10 000 PLN (słownie dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z poźn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze nr: RAIFFEISEN BANK Polska S.A. ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa/Oddział Zielona Góra 74 1750 1149 0000 0000 0427 3877. 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 45 ust. 1 PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli Wykonawca wniósł wadium w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w swojej ofercie zamieścił nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeśli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 PZP lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie..


drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne