Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Mieruniszki, gmina Filipów, powiat suwalski

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
264108/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-07-2013

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
19-400 Olecko
Ulica
ul. Kościuszki 32
Email
olecko@bialystok.lasy.gov.pl

Szczegóły

Olecko: Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Mieruniszki, gmina Filipów, powiat suwalski
Numer ogłoszenia: 264108 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 219546 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Olecko, ul. Kościuszki 32, 19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 5234261, faks 087 5234467.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Skarbu państwa nieposiadająca osobowości prawnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Mieruniszki, gmina Filipów, powiat suwalski.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi leśnej na drogę na długości ok.1622m. Szczegółowy opis zamówienia zawiera opisowa dokumentacja techniczna.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.25-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi w Zakresie Rolnictwa Drogownictwa i Transportu, Wróblewski Kazimierz, 1 Maja 42, 16-424 Filipów, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 166532,44 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 142773,11
Oferta z najniższą ceną: 1427731,11 / Oferta z najwyższą ceną: 712002,49
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne