Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Szlendak - Baranowski S.C., Ul. Partyzantów 4, 66-400 Gorzów Wlkp. kraj/woj. lubuskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Poprawa warunków odwodnienia terenów zalewowych rzeki Warty poprzez wykonanie remontu przepustów drogowych w miejscowościach Mierzyn oraz Dormowo.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-07-2013
Numer ogłoszenia
137175/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-07-2013

Ogłaszający

Województwo
Miasto
64-400 Międzychód
Ulica
ul. Piłsudskiego 2
Email
czeslaw.czubaj@miedzychod.pl

Szczegóły

Międzychód: Poprawa warunków odwodnienia terenów zalewowych rzeki Warty poprzez wykonanie remontu przepustów drogowych w miejscowościach Mierzyn oraz Dormowo.
Numer ogłoszenia: 137175 - 2013; data zamieszczenia: 09.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie , ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód, woj. wielkopolskie, tel. 095 7488100, faks 095 7488134.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzychod.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa warunków odwodnienia terenów zalewowych rzeki Warty poprzez wykonanie remontu przepustów drogowych w miejscowościach Mierzyn oraz Dormowo..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Poprawa warunków odwodnienia terenów zalewowych rzeki Warty poprzez wykonanie remontu przepustów drogowych w miejscowościach Mierzyn oraz Dormowo.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.:
Remont przepustu Mierzyn:
- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (karczowanie i wywiezienie pni, rozebranie konstrukcji betonowych z transportem gruzu).
- roboty ziemne (mechaniczne wykonanie wykopu).
- wykonanie części przelotowej przepustu (wykonanie ławy fundamentowej, wykonanie części przelotowej przepustu rurowego dwuotworowego z rur o śr. 100 cm, wykonanie głowic przepustu z betonu B30, mechaniczne zasypanie przepustu z zagęszczeniem).
- odwodnienie (wykonanie grodzi drewniano-ziemnych wys. 1,5 m, igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt, pompowanie wody).
- roboty wykończeniowe ( wykonanie jezdni z gruzobetonu, umocnienie skarp darniną, montaż barier ochronnych, wykonanie podbudowy z betonu B 10, brukowanie stożków i dna rowu brukowcem, uformowanie korony drogi i cieku, uporządkowanie terenu).

Remont przepustu Dormowo:
- roboty rozbiórkowe ( rozebranie konstrukcji betonowych z transportem gruzu).
- roboty ziemne (mechaniczne wykonanie wykopu).
- wykonanie części przelotowej przepustu (wykonanie ławy fundamentowej, wykonanie części przelotowej przepustu rurowego dwuotworowego z rur o śr. 80 cm, wykonanie głowic przepustu z betonu B30, mechaniczne zasypanie przepustu z zagęszczeniem).
- odwodnienie (wykonanie grodzi drewniano-ziemnych wys. 1,5 m, igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt, pompowanie wody).
- roboty wykończeniowe ( wykonanie jezdni z gruzobetonu, umocnienie skarp darniną, montaż barier ochronnych, wykonanie podbudowy z betonu B 10, brukowanie stożków i dna rowu brukowcem, obcinanie rur fi 80 cm do wymaganego wymiaru, uformowanie korony drogi i cieku, uporządkowanie terenu).

Szczegółowy zakres robót do wykonania określa kosztorys ślepy(ofertowy) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opisy techniczne i rysunki stanowiące załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający we wszystkich miejscach opisu przedmiotu zamówienia, w których jest wskazanie pochodzenia, patentu producenta dopuszcza zastosowanie materiału, urządzenia, sprzętu równoważnego pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określono w dokumentacji projektowej..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust 1, pkt. 6 ustawy Pzp. Roboty budowlane uzupełniające stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.09.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia z art. 22 ust.1 Ustawy Pzp, dołączonego do oferty na zasadzie spełnia-nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia z art. 22 ust.1 Ustawy Pzp, dołączonego do oferty na zasadzie spełnia-nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia z art. 22 ust.1 Ustawy Pzp, dołączonego do oferty na zasadzie spełnia-nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia z art. 22 ust.1 Ustawy Pzp, dołączonego do oferty na zasadzie spełnia-nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000 PLN,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:


opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,
- kosztorys /ślepy/, który po wypełnieniu przez wykonawcę stanowić będzie
kosztorys ofertowy wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w Rozdz. XVI SIWZ, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miedzychod.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ w wersji papierowej można uzyskać pod adresem Zamawiającego podany w pkt.I..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.07.2013 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód - pokój nr 101 Sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne