Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Usługi pocztowe i obsługa wysyłki korespondencji

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
19-07-2013
Numer ogłoszenia
270066/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
10-07-2013

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-119 Poznań
Ulica
ul. św. Michała 43
Email
zm.goap@gmail.com

Szczegóły

Poznań: Usługi pocztowe i obsługa wysyłki korespondencji
Numer ogłoszenia: 270066 - 2013; data zamieszczenia: 10.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" , ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 646 74 00, faks 61 646 74 01.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.goap.poznan.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związek gmin.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi pocztowe i obsługa wysyłki korespondencji.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I
Przedmiotem zamówienia jest Obsługa wysyłki korespondencji Zamawiającego polegająca na kompletnym przygotowaniu przesyłek pocztowych do wysyłki tj. przyjmowanie od Zamawiającego drogą elektroniczną (za pośrednictwem bezpiecznego łącza np. SSL lub równoważnego) a następnie posortowanie według przekazanej przez Zamawiającego bazy adresowej oraz przygotowanie do nadania według zasad obowiązujących u operatora pocztowego, który będzie dokonywał doręczenia, w tym drukowanie dokumentów, kopertowanie oraz nadanie do adresatów wskazanych przez Zamawiającego.
Część II
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego w zakresie przyjęcia, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych, a także ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. 2012, poz. 1529 ze zm.) w obrocie krajowym oraz odbiór korespondencji z siedziby Zamawiającego lub innej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego na terenie miasta Poznania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy i załączniku nr 1 do umowy.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie nieprzekraczającym 50% wartości udzielonego zamówienia na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy polegających na powtórzeniu zamówień tego samego rodzaju w zakresie każdej części.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0, 79.81.00.00-5, 79.82.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
Część I - 800,00 zł;
Część II - 5700,00zł
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie Części I Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
W zakresie Części II Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych zgodnie z art. 6 przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 ze zm.).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie Części I warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje dwie (2) usługi polegające na przygotowaniu, wydrukowaniu, kopertowaniu i przekazaniu do nadania w ilości co najmniej 100.000 pism każda.
W zakresie Części II warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej dwie (2) usługi wysyłki pocztowej w ilości co najmniej 100.000 listów każda
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie Części I Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
W zakresie Części II Zamawiający stawia wymóg by Wykonawca dysponował minimum 600 punktami awizowymi na terenie Polski.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w żadnej części.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w żadnej części.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ;
b) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy - załącznik nr 2 do Umowy;
d) Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z przedłożonych wypisów (odpisów), wymaga się złożenia dokumentu (w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii - dotyczy wyłącznie pełnomocnictwa) wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
e) Obowiązujący u Wykonawcy cennik obejmujący wszystkie świadczone usługi,

Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ oraz zabezpieczyć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w sposób uniemożliwiający bezpośrednie odczytanie treści np. poprzez zastosowanie nieprzejrzystej folii. Niedochowanie należytej staranności w tym zakresie może spowodować niezamierzone ujawnienie treści przedmiotowych dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
1. Na podstawie regulacji art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczalność wprowadzania zmian do umowy na zasadach i warunkach określonych w Umowie. Zmiana umowy może obejmować w zakresie dozwolonym przez prawo:
a. Zastosowania przez Wykonawcę programów rabatowych (upustowych), oferowanych przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy, pod warunkiem, że programy rabatowe będą korzystne dla Zamawiającego,
b. Ograniczenia zakresu wykonywanych usług w przypadku zmian organizacyjnych Zamawiającego,
c. Zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla realizowanej usługi objętej przedmiotem zamówienia,
d. Zmianę elementów składowych realizowanej usługi objętej przedmiotem zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany;
e. Zmianę ilości, rodzaju i zakresu usługi objętej przedmiotem zamówienia zgodnie z uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zwiększenie wartości umowy;
f. Zmiana ceny.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.goap.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej,
ul. św. Michała 43,
61-119 Poznań
IV piętro.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.07.2013 godzina 11:00, miejsce: Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej,
ul. św. Michała 43,
61-119 Poznań
Sekretariat (IV piętro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Obsługa wysyłki korespondencji.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Obsługa wysyłki korespondencji Zamawiającego polegajaca na kompletnym przygotowaniu przesyłek pocztowych do wysyłki.
Wykonawca w ramach realizowanej usługi świadczyć będzie czynności, na które składa się wydruk i przygotowanie korespondencji w formie papierowej (w tym kopertowanie), która będzie przyjmowana przez Wykonawcę drogą elektroniczną (za pośrednictwem bezpiecznego łącza np. SSL lub równoważnego) od Zamawiającego, a następnie posortowana według przekazanej przez Zamawiającego do Wykonawcy bazy adresowej oraz przygotowanie do nadania według zasad obowiązujących u operatora pocztowego, który będzie dokonywał doręczenia, w tym drukowanie dokumentów, kopertowanie oraz nadanie do adresatów wskazanych przez Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje w terminie od 28 lipca do 10 sierpnia 2013 roku przekazanie do druku, kopertowania i przekazania operatorowi pocztowemu 100 000 pism.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy i załącznik nr 1 do umowy..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5, 79.82.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługa pocztowa.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego w zakresie przyjęcia, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych, a także ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. 2012, poz. 1529 ze zm.) w obrocie krajowym oraz odbiór korespondencji od Zamawiającego z siedziby Zamawiającego lub innej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego na terenie miasta Poznania.
Przedmiotowa usługa obejmuje odbiór, wysyłkę korespondencji, obsługę zwrotów listów poleconych do Zamawiającego, przesłanie do Zamawiającego elektronicznego raportu z listą zwrotów i przyczynami niedostarczenia przesyłki do adresata. Raport musi obejmować dane adresata oraz kod nadawcy, być przygotowany w najnowszej wersji arkusza kalkulacyjnego Excel, obejmować okresy 14 dniowe i być przesyłany na adres pa@goap.org.pl.
Zamawiający przewiduje w terminie od 28 lipca do 10 sierpnia 2013 roku wysyłkę 100 000 pism.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy i załącznik nr 1 do umowy..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne