Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Przedsiębiorstwo Budowlane SAWREM s.c. D. Sawińska, T. Sawiński, Ul. Koskowicka 10, 59- 22 Legnica, kraj/woj. dolnośląskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku mieszkalnym frontowym, lewej i prawej oficyny wraz z rozbiórką budynków gospodarczych...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
05-08-2013
Numer ogłoszenia
285384/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2013

Ogłaszający

Województwo
Miasto
90-103 Łódź
Ulica
ul. Piotrkowska 86
Email
srodmiescie@azk.lodz.pl

Szczegóły

Łódź: wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku mieszkalnym frontowym, lewej i prawej oficyny wraz z rozbiórką budynków gospodarczych położonych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 20 (działka 156/8, obręb S-6) w ramach programu Mia100 Kamienic
Numer ogłoszenia: 285384 - 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście , ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 630 08 06, faks 42 630 08 08.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.srodmiescie.azk.lodz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku mieszkalnym frontowym, lewej i prawej oficyny wraz z rozbiórką budynków gospodarczych położonych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 20 (działka 156/8, obręb S-6) w ramach programu Mia100 Kamienic.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku mieszkalnym frontowym, lewej i prawej oficyny wraz z rozbiórką budynków gospodarczych położonych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 20 (działka 156/8, obręb S-6) w ramach programu Mia100 Kamienic w następującym zakresie:
- remont elewacji wsch. i zach. budynku frontowego oraz budynków prawej i lewej oficyny od strony podwórza,
- docieplenie ścian szczytowych budynku frontowego i prawej oficyny nad połaciami dachowymi posesji Sienkiewicza 18 i Sienkiewicza 22,
- docieplenie ścian bloczkami od wewnątrz w budynku frontowym, prawej i lewej oficynie od strony podwórza
- remont prześwitu bramowego,
- remont klatek schodowych wraz ze spocznikami i podestami,
- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,
- wzmocnienie stropów wraz z ich ociepleniem,
- wymiana konstrukcji więźby dachowej,
- dobudowa przewodów kominowych,
- rozbiórka budynków gospodarczych,
- wykonanie i montaż ogrodzenia,
- wykonanie izolacji poziomej i pionowej fundamentów w części nie podpiwniczonej,
- wykonanie izolacji pionowej fundamentów w części podpiwniczonej,
- wymiana nawierzchni podwórza,
- wymiana instalacji kanalizacyjnej w podwórzu,
- przebudowa lokali mieszkalnych i użytkowych,
- wymiana wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- wymiana instalacji gazowej,
- wymiana instalacji elektrycznej,
- montaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody,
- montaż osprzętu sanitarnego i elektrycznego,
- adaptacja pomieszczenia węzła c.o. i c.w.u

2. Zakres i opis robót zgodnie, z którymi należy wykonać przedmiot zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy zawierają w szczególności:
- Projekt budowlany przebudowy kamienicy mieszkalnej z usługami w parterze wraz z remontem i kolorystyką elewacji oraz rozbiórką budynków gospodarczych kamienicy wraz z dokumentacją wykonawczą,
- Projekt budowlano-wykonawczy - instalacja gazu,
- Projekt wykonawczy - instalacja wod-kan,
- Projekt budowlano - wykonawczy - instalacja centralnego ogrzewania,
- Projekt instalacji elektrycznych,
- Projekt budowlany - konstrukcja,
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- Przedmiary robót - dla robót objętych w/w dokumentacją projektową.

Nieruchomość jest w trakcie wysiedleń..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.10.00.00-7, 45.20.00.00-0, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.45.00.00-6, 45.11.00.00-1, 45.22.00.00-5, 45.42.10.00-4, 45.42.20.00-1, 45.43.10.00-7, 45.43.20.00-4, 45.44.10.00-0, 45.44.20.00-7, 45.45.30.00-7, 45.45.40.00-7, 45.11.10.00-8, 45.22.30.00-6, 45.26.10.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.11.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zgodnie z art.45 ust.2 i 4 ustawy, Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości 200 000 zł.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
-poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
GETIN Bank S.A. Oddział w Łodzi
35 1560 0013 2376 1236 0000 0005
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie wykonanych robót ogólnobudowlanych polegających na przebudowie budynków w zakresie objętym zamówieniem (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie.
W celu spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać, że wykonał co najmniej 2 roboty polegające na budowie /przebudowie /rozbudowie/ odbudowie budynku w zakresie branż występujących w zamówieniu tj. branży ogólnobudowlanej, instalacji sanitarnych i elektrycznych w zakresie objętym zamówieniem - każda na kwotę brutto min. 7 000 000,00 zł, wynikającą z jednej umowy, w obiekcie o powierzchni użytkowej co najmniej 2 000 m2 lub kubaturze co najmniej 10 000 m3 objętym ochroną konserwatorską lub wpisanym do ewidencji bądź rejestru zabytków.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy winni udokumentować, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać, że dysponuje
- 1 osobą - kierownik budowy (zatrudniony u Wykonawcy, bądź właściciel firmy) z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
1 osobą z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U z 2010r. , Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
- 1 osobą z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U z 2010r. , Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
1 osobą z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U z 2010r. , Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać, że:
- posiada polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę minimum
5 000 000,00 zł
- posiada środki finansowe w wysokości min. 1 500 000,00 zł lub zdolność kredytową na ww. kwotę,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:


informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;


opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
wypełniony formularz ofertowy - zał. nr 6, potrwierdzenie wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuści zmianę umowy, na warunkach określonych w § 2 ust. 3 umowy w zakresie terminu wykonania umowy lub sposobu wykonania umowy, z następujących powodów:
1/ z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, powodujących konieczność wykonania dokumentacji zamiennej;
2/ wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp lub
zamiennych, jeżeli maja one wpływ na termin wykonania umowy;
3/ wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonania robót;
4/ braku dostępu do lokali, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Inwestora, w tym związanych z wykwaterowaniem lokatorów;
5/ przedłużających się procedur administracyjnych mających wpływ na termin realizacji
przedmiotowego zamówienia, w tym: brak warunków przyłączenia budynków do sieci miejskich, zawarcie umowy na dostawę ciepła, opóźnienie w wykonaniu dla nieruchomości objętych postępowaniem przetargowym przyłącza sieci cieplnej i węzłów cieplnych realizowanego przez gestora sieci;
6/ odmowy z przyczyn niezależnych od stron umowy wydania przez uprawnione organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień;
7/ zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi;
8/ gdy zaistnieją okoliczności prawne i techniczne np. zmiana przepisów prawa budowlanego i aktów wykonawczych w stosunku do prawa budowlanego, zmiana prawa podatkowego oraz dotyczącego rejestracji podmiotów gospodarczych, a także formy i terminów zapłaty należności.
9/ z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla
zamawiającego.
2. W zakresie zmiany wynagrodzenia - w przypadkach:
1/ zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmienią się przepisy w tym zakresie;
2/ wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w projekcie, skutkujących zwiększeniem bezpieczeństwa obiektu, podniesieniem funkcjonalności obiektu i efektywności rozwiązań projektowych, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu. Dokonując zmiany świadczenia strony wyodrębnią: roboty zamienne tj. roboty, które wykonawca wykona w zamian robót zawartych w dokumentacji projektowej oraz roboty zaniechane przez które rozumie się roboty ujęte w dokumentacji projektowej, a których wykonanie stało się zbędne.
Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zaniechane lub zamienne będzie protokół
konieczności uzgodniony przez strony oraz kosztorys różnicowy sporządzony przez wykonawcę metodą szczegółową przy uwzględnieniu stawek kosztorysowych oraz cen materiałów przyjętych w kosztorysie ofertowym dla robót niewykonanych, a w przypadku wykonania robót według nowej technologii cena robót zostanie obliczona w następujący sposób:
- stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku - będą tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym;
- ceny materiałów i sprzętu - nie mogą przekroczyć średnich cen opublikowanych w kwartalnej informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzętu SEKOCENBUD, obowiązujących w chwili opracowania oferty i zawierających ceny zakupu dla materiałów, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. Tak sporządzony kosztorys różnicowy, po uprzednim jego sprawdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
3/ wystąpienia robót dodatkowych tj. robót objętych projektem budowlanym i wykonawczym, a nie ujętych w przedmiarze robót. Podstawą określenia wynagrodzenia za te roboty będzie protokół konieczności uzgodniony przez strony oraz kosztorys sporządzony przez wykonawcę metodą szczegółową liczony w następujący sposób:
- stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku - będą tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym;
- ceny materiałów i sprzętu - nie mogą przekroczyć średnich cen opublikowanych w kwartalnej informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzętu SEKOCENBUD, obowiązujących w chwili opracowania oferty i zawierających ceny zakupu dla materiałów, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. Tak sporządzony kosztorys, po akceptacji przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
3. W przedstawionych w ust. 1-2 strony ustalą w formie aneksu nowe terminy realizacji uwzględniające okres niezbędny do prawidłowego wykonania umowy, nie krótszy niż okres stanowiący przerwę w wykonaniu umowy. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego na zasadach określonych w umowie § 2 ust. 3.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srodmiescie.azk.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Łódź, ul. Piotrkowska 86 - tablica ogłoszeń.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2013 godzina 10:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 86,
w sekretariacie na I piętrze pok. nr 205..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne