Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy; ul. Mściwoja II; 83-300 Karuzy

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
294366/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-07-2013

Ogłaszający

Województwo
Miasto
83-300 Kartuzy
Ulica
ul. Mściwoja II 4
Email
s.lejkowska@pup.kartuzy.pl

Szczegóły

Kartuzy: Powiatowy Urząd Pracy; ul. Mściwoja II; 83-300 Karuzy
Numer ogłoszenia: 294366 - 2013; data zamieszczenia: 25.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 262636 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy, woj. pomorskie, tel. 058 6811452, faks 058 6814219.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy; ul. Mściwoja II; 83-300 Karuzy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca przygotowanie, obsługę
i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego.Szkoleniem będzie objęta jedna grupa 15 osób bezrobotnych. Wykonawca winien w trakcie zajęć praktycznych z zakresu obsługi wózka jezdniowego podzielić uczestników na grupy maksimum 3 osobowe. Termin szkolenia ustalany jest z Zamawiającym i to do niego należy ostateczna decyzja co do rozpoczęcia i zakończenia kursu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników szkolenia zgodnie z dopuszczalnymi zmianami warunków umowy.
Szkolenie ma na celu profesjonalne i kompleksowe przygotowanie do pracy w zawodzie - Magazyniera oraz operatora wózka jezdniowego. Szkolenie powinno być ściśle ukierunkowane na zdobycie umiejętności praktycznych, zgodnie z kierunkiem danego zawodu objętego szkoleniem przy uwzględnieniu nowoczesnych technologii i wymagań w zakresie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, stawianych obecnie na rynku pracy.Szkolenie adresowane jest do osób uprawnionych do szkoleń na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wykształceniem minimum zawodowym.
Planowany okres realizacji szkolenia, zgodnie z planem szkoleń PUP w Kartuzach na rok 2013 w ramach środków Funduszu Pracy: lipiec 2013 r. -wrzesień 2013 r.
Liczba godzin szkolenia wynosi łącznie 240 godzin zegarowych w tym 30 godzin
z zakresu obsługi komputera i 67 godzin z zakresu obsługi wózków jezdniowych oraz 143 godziny z zakresu magazyniera.
Godzina zegarowa szkolenia liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą 15 minut, długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny.
Ilość godzin zajęć praktycznych, w ramach poszczególnych zakresów tematycznych, powinna być dostosowana do potrzeb i możliwości Uczestników szkolenia.
Wykonawca winien w trakcie zajęć praktycznych z zakresu obsługi wózka jezdniowego podzielić uczestników na grupy maksimum 3 osobowe, z czego każda 3 osobowa grupa odbywa zajęcia na 2 rodzajach wózków jezdniowych, w tym jezdniowym wózku podnośnikowym łącznie w ilości 21 godzin zegarowych każda grupa. Ilość godzin, w których 1 uczestnik samodzielnie będzie wykonywał czynności związane z pracą na wózkach jezdniowych łącznie wynosi minimum 7.
Zajęcia praktyczne z zakresu obsługi wózka jezdniowego mogą odbywać się jednocześnie (minimum 5 grup) lub w następujących po sobie okresach czasowych. Wykładowca zajęć praktycznych z zakresu obsługi wózka jezdniowego przypada na maksimum 2 grupy 3 osobowe szkolące się jednocześnie.
Szkolenie musi odbywać się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania, obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, jednak nie więcej niż 8 godzin dziennie.
Szkolenie musi odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt. Termin rozpoczęcia realizacji szkolenia wyznacza Zamawiający.
Zajęcia praktyczne z zakresu obsługi wózka jezdniowego muszą odbywać się na placu manewrowym (może być to również hala magazynowa, plac magazynowy itp.). Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się na terenie województwa pomorskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji szkolenia poza terenem Kartuz, jedynie w przypadku zapewnienia przez instytucję szkoleniową transportu lub zwrotu kosztów dojazdu z Kartuz do miejsca odbywania zajęć i z powrotem. Koszt dojazdu w tym przypadku musi być uwzględniony w cenie szkolenia. Łączny czas dojazdu do miejsca szkolenia i z powrotem (do Kartuz) nie może przekroczyć 2 godzin. Jeśli uczestnicy będą dojeżdżać na własną rękę, powinni mieć możliwość dojazdu publicznymi środkami lokomocji z Kartuz do miejsca szkolenia i z powrotem do Kartuz. Wykonawca po wykonaniu zamówienia winien przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów związanych z transportem (np. dowody zwrotu kosztów transportu, fakturę dot. wynajęcia transportu itp.). W przypadku poniesienia przez Wykonawcę niższych kosztów dojazdu uczestników na szkolenie niż te wskazane w ofercie, wysokość wynagrodzenia za wykonanie usługi szkoleniowej będzie mogła ulec pomniejszeniu.
Program szkolenia musi być opracowany zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. (Dz. U. z 2012 nr 0 poz. 186 ze zm.)
Program szkolenia obejmuje zagadnienia w zakresie (minimum):
Obsługi komputera:
Ogólne informacje o komputerze i jego użytkowaniu.
Wykorzystanie aplikacji wbudowanych w system Windows.
Obsługa podstawowych programów pakietu Microsoft Office Microsoft Word oraz arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel
poczta elektroniczna
użytkowanie sieci INTERNET
Gospodarki magazynowej:
Bezpieczeństwo i higiena pracy w jednostce handlowej
Bhp przy transporcie ręcznym i mechanicznym
Bhp przy urządzeniach elektrycznych
Ochrona przeciwpożarowa
Udzielanie pierwszej pomocy na miejscu wypadku
Udzielanie pierwszej pomocy przy oparzeniach, odmrożeniach, zatruciach
Odpowiedzialność materialna pracownika magazynowego
Dokumentacja organizacji magazynu
Sposoby rozmieszczenia towarów w magazynie
Proces magazynowy w magazynach kompletacyjnych
Systemy kompletacji
Znakowanie ładunków kodami kreskowymi
Odbiór ilościowy i jakościowy
Gospodarka opakowaniami w magazynach
Zasady właściwego przechowywania towarów
Instalacje w budynkach magazynowych
Urządzenia do składowania
Magazynowe środki transportu
Pomocnicze urządzenia magazynowe
Czynniki wpływające na przechowywanie towarów
Zmiany zachodzące w przechowywanych towarach
Szkodniki magazynowe
Ubytki towarowe
Budowa i obsługa drukarki fiskalnej
Drukowanie raportów
Konfiguracja programu
Korzystanie z funkcji opcji zakup
Korzystanie z funkcji opcji sprzedaż
Wykorzystanie funkcji opcji magazyn
Konfiguracja programu
dokumentów zakupu, zamówień do dostawcy i rozliczanie zobowiązań finansowych
Sporządzanie dokumentów sprzedaży, zamówień od klienta i rozliczanie należności finansowych
Sporządzanie dokumentów korygujących zakupu i sprzedaży
Sporządzanie dokumentów przyjęcia magazynowe, wydania magazynowe, przesunięcia międzymagazynowe
Przeprowadzanie inwentaryzacji
Stosowanie programu do obsługi gospodarki magazynowej
Przyjmowanie towarów do magazynu, określanie zapotrzebowania na towary, sporządzanie zamówień do kontrahentów
Wystawianie dokumentów sprzedaży
Gospodarka magazynowa
Budowa i obsługa drukarki fiskalnej.
Drukowanie raportów
Zastosowania systemów komputerowych w gospodarce magazynowej, towaroznawstwo.
Obsługa wózka jezdniowego:
wiadomości o dozorze technicznym
typy stosowanych wózków
budowa wózka
czynności operatora przy obsłudze wózków
czynności operatora w czasie pracy z wózkami
wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
wiadomości z zakresu bhp i ppoż.
praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków typu: nadładowne, podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, unoszące
program szkolenia w zakresie bezpiecznej obsługi - wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym
Zajęcia prowadzone muszą być za pomocą demonstracji i omówienia prezentowanych zagadnień pod nadzorem wykładowców wskazanych przez wykonawcę w załączniku nr 5 do SIWZ. Uczestnicy szkolenia przy pomocy wykładowców muszą mieć możliwość poznania zagadnień związanych z pracą na stanowisku magazyniera - pracownika, którego obowiązkiem będą czynności związane z obsługą magazynu, programów magazynowych oraz prowadzeniem gospodarki magazynowej jak również nabycie umiejętności obsługi wózka jezdniowego oraz obsługi komputera. Część praktyczna musi opierać się na samodzielnym wykonywaniu ćwiczeń przez Uczestników szkolenia. Zajęcia praktyczne z zakresu obsługi wózka jezdniowego muszą polegać na samodzielnym wykonywaniu przez Uczestników szkolenia czynności ćwiczeniowych na wózku jezdniowym oraz obserwacji pracy innych uczestników. Wykonawca winien w trakcie zajęć praktycznych z zakresu obsługi wózka jezdniowego podzielić uczestników na grupy maksimum 3 osobowe,
z czego każda 3 osobowa grupa odbywa zajęcia na 2 rodzajach wózków jezdniowych, w tym jezdniowym wózku podnośnikowym łącznie w ilości 21 godzin zegarowych każda grupa. Ilość godzin, w których 1 uczestnik samodzielnie będzie wykonywał czynności związane z pracą na wózkach jezdniowych łącznie wynosi minimum 7. Zajęcia praktyczne z zakresu obsługi wózka jezdniowego mogą odbywać się jednocześnie (minimum 5 grup) lub w następujących po sobie okresach czasowych. Wykładowca zajęć praktycznych z zakresu obsługi wózka jezdniowego przypada na maksimum 2 grupy 3 osobowe szkolące się jednocześnie.
Szkolenie z zakresu obsługi wózków jezdniowych kończy się egzaminem zewnętrznym pod nadzorem jednostki certyfikującej Urzędem Dozoru Technicznego, po którym każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności. Wykonawca dopełni wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem uczestników do egzaminu zewnętrznego i z jego przeprowadzeniem. Koszty należy ująć w cenie szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest do dopilnowania, by wydane zostały uczestnikom certyfikaty UDT po pozytywnym ukończeniu egzaminu.
Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wydania odpowiednich dokumentów stwierdzających ukończenie przedmiotowego szkolenia - wydania zaświadczenia o ukończonym szkoleniu oraz suplementu do zaświadczenia
W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest wyposażyć i przekazać każdemu Uczestnikowi szkolenia na własność następujące materiały dydaktyczne:
notatnik -15 sztuk,
długopis -15 sztuk,
Skrypty autorskie lub podręcznik z zakresu magazyniera sztuk 15
Skrypty autorskie lub podręcznik z zakresu obsługi wózka jezdniowego sztuk 15
Skrypty autorskie lub podręcznik z zakresu obsługi komputera sztuk 15
Wykonawca w trakcie szkolenia zapewni uczestnikom szkolenia codziennie catering
w postaci: Kawy, herbaty, wody, zimnych soków, drobnych ciastek, cukru i śmietanki przez cały okres trwania szkolenia wg zapotrzebowania zgłaszanego przez uczestników kursu oraz kanapek, bułek z wędliną,serem, warzywami - minimum po 2 kawałki chleba 2 bułki na uczestnika szkolenia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleń ARS Honorata Bliźniewska, Borowo, ul. Długa 5, 83-332 Dzierżążno, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 49720,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 22510,50
Oferta z najniższą ceną: 22510,50 / Oferta z najwyższą ceną: 30190,00
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne