Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Biuro Projektowo-Konsultingowe MOSTY PŁOŃSK S.C., Ul. Wspólna 14, 09-100 Płońsk kraj/woj. mazowieckie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Żuromińskiego ogłasza przetarg pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę mostu w m. Chrapoń wraz z drogą dojazdową Nr...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
06-09-2013
Numer ogłoszenia
348810/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
29-08-2013

Ogłaszający

Województwo
Miasto
09-300 Żuromin
Ulica
Plac Piłsudskiego 4
Email
zuromin-powiat@home.pl

Szczegóły

Żuromin: Zarząd Powiatu Żuromińskiego ogłasza przetarg pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę mostu w m. Chrapoń wraz z drogą dojazdową Nr 4619W Mościska - gr. woj. - Chrapoń - Lutocin
Numer ogłoszenia: 348810 - 2013; data zamieszczenia: 29.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe Żuromin , Plac Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin, woj. mazowieckie, tel. 023 6574700, faks 023 6573535.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuromin-powiat.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zarząd Powiatu Żuromińskiego ogłasza przetarg pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę mostu w m. Chrapoń wraz z drogą dojazdową Nr 4619W Mościska - gr. woj. - Chrapoń - Lutocin.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 1.Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę mostu w m. Chrapoń wraz z drogą dojazdową Nr 4619W Mościska - gr. woj. - Chrapoń - Lutocin
2. Uzyskanie prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na budowę wraz z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami zgodnie ze SIWZ.
Wartość szacunkowa zamówienia jest poniżej kwoty 14.000 euro.

Inwestycja polega min. na wykonaniu następujących robót:
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Przebudowa mostu w m. Chrapoń wraz z drogą dojazdową Nr 4619W Mościska - gr. woj. - Chrapoń - Lutocin.
Lokalizacja: powiat żuromiński, województwo mazowieckie.
Ogólna charakterystyka istniejącej drogi powiatowej:
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w m. Chrapoń wraz z drogą dojazdową Nr 4619W Mościska - gr. woj. - Chrapoń - Lutocin -odcinek I od km 5+563,00 do km 6+065,00 , odcinek II od km 7+123,00 do km 9+033,00 ( dopuszcza się zmianę zakresu opracowania wynikającą z pomiarów w terenie)
Istniejąca droga jest drogą jednojezdniową, dwukierunkową, o nieregularnej szerokości jezdni, nawierzchnia asfaltowa. W istniejącym pasie drogowym prowadzone są następujące sieci uzbrojenia terenu: fragmenty napowietrznej linii energetycznej, wodociągu z przyłączami (przedmiotowe informacje uzyskano na podstawie map zasadniczych otrzymanych z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żurominie).
Nie posiada kanalizacji deszczowej.
Istniejący most usytuowany jest pod kątem prostym w stosunku do istniejącej drogi. Ma układ statyczny belki wolnopodpartej o rozpiętości przęsła w osiach podparcia lt = 8,50 m, o rozpiętości w świetle ścian przyczółków l = 8,00 m. Długość całkowita przęsła wynosi 9,00 m, długość całkowita mostu, wraz ze skrzydełkami przyczółków, wynosi 14,68 m.
Szerokość całkowita istniejącego mostu wynosi 8,72 m. Jezdnia na moście ma szerokość
7,00 m. Przekrój poprzeczny mostu jest daszkowy bezkrawężnikowy, ze spadkami poprzecznymi po 2 %
Ustrój nośny przęsła wykonany jest z prefabrykowanych belek żelbetowych GROMNIK o długości całkowitej 9,00 m, zaprojektowanych na obciążenie użytkowe klasy B wg PN-85/S-10030, zespolonych żelbetową płytą pomostu o gr. 12 cm z betonu kl. B 30. Belki oparte są na przyczółkach za pośrednictwem przekładek z papy: przegubowo nieprzesuwnie od strony Dębówki, przegubowo przesuwnie od strony Chraponi.
Izolacja płyty pomostu o gr. 1 cm wykonana jest z mastyksu na geowłókninie technicznej.
Nawierzchnia bitumiczna na moście o szerokości 7,00 m wykonana jest jak niżej:
- warstwa wiążąca ( stanowiąca warstwę ochronna dla izolacji ) - asfalt piaskowy - 4 cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm.
Most wyposażony jest w obustronną poręcz stalową z przeciągami rurowymi, pochwytem z ceownika [ 80 mm i słupkami z dwuteownik I 80 mm.
Przyczółki mostu wykonano jako żelbetowe masywne, ze skrzydełkami podwieszonymi do korpusów przyczółków, równolegle do osi podłużnej mostu.
Ławy fundamentowe przyczółków oparte są na żelbetowych wbijanych palach 25 x 30 cm o długości 6,00 m, w ilości po 14 szt. pod każdą ławę.
Powierzchnie stożków nasypu przy przyczółkach umocnione są betonem wylewnym na mokro.
Na skarpach nasypu brak schodów technologicznych i ścieków skarpowych do odprowadzenia wody opadowej.
Rzeka w obrębie mostu ma uregulowane brzegi, natomiast jej dno od mostem umocnione jest materacami gabionowymi wypełnionymi kamieniem polnym otaczakowy.

1.Założenia do projektowania - zakres opracowania w istniejącym pasie drogowym:
- kategoria - droga powiatowa;
- klasa drogi 4619W - Z;
- most - żelbetowy prefabrykowany
1.1. Wstępny zakres rozwiązań projektowych obejmuje:
- przekrój normalny: w zależności od potrzeb przekrój półuliczny lub uliczny;
- wzmocnienie istniejącej konstrukcji;
- poszerzenie jezdni,
- chodniki;
- odwodnienie drogi powiatowej;
- rozwiązanie skrzyżowań: skrzyżowania zwykłe
- dostosowanie przekroju poprzecznego na moście poszerzenie mostu,
- wykonanie płyt przejściowych, wykonanie systemu odwodnienia,
- przebudowa dojazdów
- budowa chodników na moście

1.2. Oznakowanie poziome i pionowe dla całego ciągu drogowego w zakresie ustalonym z zamawiającym.

2.Dokumentację należy wykonać w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. Zakres i forma opracowania dokumentacji winna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 0, poz. 462) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072
z późn. zm.).

3.Dokumentacja powinna spełniać wszystkie wymogi obowiązującego prawa budowlanego i innych obowiązujących aktów prawnych.

4.Dokumentacja winna zawierać w szczególności następujące opracowania - projekty
i dokumenty:
4.1. projekt zagospodarowania terenu objętego opracowaniem w granicach ustalonej lokalizacji;
4.2. projekt drogi, skrzyżowań, chodników, zatok autobusowych i innych obiektów drogowych wynikających z przyjętego rozwiązania drogowego;
4.3. projekty obiektów inżynierskich, jeżeli takie będą wynikać z rozwiązania projektowego (przepusty itp.);
4.4. projekt odwodnienia;
4.5. projekty obiektów towarzyszących zlokalizowanych w granicach opracowywanej dokumentacji, w tym: zjazdy z drogi, przejścia dla pieszych, zatoki autobusowe itp.;
4.6. projekty przełożenia lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury (uzbrojenia terenu) kolidujących z projektowaną drogą;
4.7. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
4.8. przedmiary robót;
4.9. kosztorysy inwestorskie dla wszystkich robót objętych dokumentacją (sporządzony na podstawie SST);
4.10. inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki z podaniem gatunku drzewa i jego obwodu na wysokości 1,30 mb oraz lokalizacją na mapie wraz
z uzyskaniem stosownych decyzji zezwalających na usunięcie drzew;
4.11. zatwierdzony przez Starostę Żuromińskiego projekt stałej organizacji ruchu;
4.12. uzgodnienia i decyzje wymagane przez przepisy szczególne;
4.13. wszelkie inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji
i wynikające z uzgodnień, np. ocena wpływu na środowisko, operat wodno - prawny, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów;

5.Opracowanie powinno zawierać dla każdej z projektowanych branż:
5.1. projekt budowlano - wykonawczy- 6 egz.
5.2. kosztorys inwestorski- 3 egz.
5.3. przedmiar robót- 3 egz.
5.4. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne- 4 egz.
5.5. zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu (gdy jest wymagany)- 4 egz.
5.6. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia- 6 egz.
5.7. operat wodno - prawny (gdy jest wymagany)- 3 egz.
5.8. inne opracowania - po 6 egz.
5.9. dokumentacja archiwalna na płycie CD.

6.Wykonawca dołączy do projektu budowlanego oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno -budowlanymi, normami
i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
7.Wykonawca w ramach wynagrodzenia za dokumentację zobowiązany jest do:
7.1.uzyskania aktualnych map do celów projektowych wykonanych w formie numerycznej ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:
a)granic nieruchomości pozyskanych z operatów ewidencji gruntów;
b)krawężników chodników, ogrodzeń trwałych (nietrwałych), bram, wjazdów oraz budynków znajdujących się w granicy pasa drogowego pozyskanych
z pomiaru bezpośredniego na osnowę geodezyjną;
c)rowów, skarp, drzew oraz innych elementów pozyskanych ;
7.2.Współpraca z zamawiającym w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
7.3.Współpraca z zamawiającym w uzyskaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
7.4.Uzyskania pozwolenia wodno - prawnego jeżeli będzie wymagane;
7.5.Uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i sprawdzeń rozwiązań projektowych podanych w pkt. 4 wynikających z przepisów
i uzgodnień w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę;
7.6.Uzyskania pozwolenia na budowę;
7.7.Opracowania operatu wodno-prawnego
7.8.Uzgodnienia z Zamawiającym technologii wykonania i materiałów przewidzianych do realizacji zadania;
W ramach ww. prac należy uzgodnić z Zamawiającym ostateczne parametry
i konstrukcję jezdni, chodnika, zatok autobusowych, miejsc postojowych, sposób odwodnienia drogi i stałą organizację ruchu, przebudowę mostu
7.9.Przeprowadzenia stosownie do potrzeb dodatkowych badań i ekspertyz;
7.10.W przypadku konieczności odprowadzenia wód opadowych poza pas drogowy, wykonawca winien przedstawić zamawiającemu projekt odprowadzenia wód poza pas drogowych, celem uzyskania przez zamawiającego zgody właścicieli tych działek na realizację przyjętego rozwiązania wraz z prawem dysponowania gruntem na cele budowlane;
7.11.Przekazywania zamawiającemu informacji w zakresie o postępie prac
i przyjętych rozwiązaniach w trakcie projektowania, jak również uwzględniania w dalszych pracach nad projektem uwag zgłaszanych przez zamawiającego;
7.12.Przekazywania zamawiającemu kopii wniosków, wystąpień o decyzje
i uzgodnienia;
7.13.Przekazywania na bieżąco zamawiającemu kopii uzgodnień, warunków i opinii, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego;
7.14.Wszelkie koszty związane z opłatami za uzgodnienia, mapy do celów projektowych, ponosi wykonawca;
7.15.Uzupełnianie materiałów i udzielanie stosownych wyjaśnień na wezwanie właściwego organu po złożeniu wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej i w trakcie trwania postępowania;
7.16.Nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania oferentów, jakie zostaną złożone w toku przetargu na wykonawstwo robót realizowanych na podstawie wykonanej przez niego dokumentacji projektowej, a także wyjaśnień w przypadku złożenia odwołania;
7.17.Wykonawca przejmie na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw autorskich związanych z wykonywaną dokumentacją projektową oraz pokrywa wszelkie koszty wynikające z popełnionych błędów;
7.18.W celu prawidłowego opracowania oferty wykonawca winien sprawdzić
w terenie warunki wykonania zamówienia, jak również zgromadzić wszelkie niezbędne informacje.
8.Termin rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych, wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania.
9.Wymagania edytorskie dla dokumentacji projektowej:
9.1.przekazana kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami w ilości egzemplarzy określonych w pkt. 5 ma być w formie papierowej w teczkach
z opisem w języku polskim oraz na nośniku CD-ROM w jednym egzemplarzu;
9.2.rysunki winny być zapisane w formacie .pdf lub .jpg;
9.3.specyfikacje techniczne mają być zapisane w powszechnie używanym edytorze tekstowym w formacie .doc lub .pdf;
9.4.przedmiary robót mają być zapisane w powszechnie używanym arkuszu kalkulacyjnym w formacie .xls, .doc lub .pdf;
9.5.kosztorysy inwestorskie mają być zapisane w programie kosztorysowym dostępnym na rynku polskim;
9.6.wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd., mają być zeskanowane i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD-ROM.
10.Zakres kilometrażowy opracowania winien być zgodny z obowiązującym kilometrażem dróg powiatowych.
11.Przed przekazanie opracowań projektowych do odbioru wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych.
12.Zakres robót może ulec zmianie na etapie projektowania po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Wszelkie materiały niezbędne do projektowania Wykonawca zapewni we własnym zakresie.
Uwaga: Projektanci branży mostowej i drogowej muszą ściśle współpracować przy dostosowaniu rzędnych projektowanej niwelety drogi i mostu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 79.93.30.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1.000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych PLN)
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 06.09.2013r. do godz. 10:00.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia - nie spełnia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy: spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Pzp, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia - nie spełnia. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

- co najmniej 1 zadanie odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego przetargu, tzn. zrealizował usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę/budowę dróg publicznych o nawierzchni bitumicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 20.000,00 zł.
- co najmniej 1 zadanie odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego przetargu, tzn. zrealizował usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę/budowę mostu o wartości brutto nie mniejszej niż 20.000,00 zł.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia - nie spełnia. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Formularz 3.2)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia - nie spełnia. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem zawodowym odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata:

- że posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej , wydane na podstawie wcześniej obowiązujących lub aktualnych przepisów Prawa Budowlanego,
- że posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej , wydane na podstawie wcześniej obowiązujących lub aktualnych przepisów Prawa Budowlanego.

Uwaga: jedna osoba może posiadać ww. uprawnienia,
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia - nie spełnia. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał ekonomiczny i finansowy pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Formularz 3.2)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Na podstawie zapisów zawartych w SIWZ i we wzorze umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zuromin-powiat.home.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Żurominie,
Pl. Piłsudskiego 4,
09-300 Żuromin,
pok. nr 24, I piętro.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Żurominie,
Pl. Piłsudskiego 4,
09-300 Żuromin,
sekretariat, pok. 32, I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne