Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wymiana rur sieci cieplnej oraz ciepłej i zimnej wody w kanale pomiędzy budynkami Poradni i Chirurgii na terenie Szpitala nr 2 w Mysłowicach

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
366402/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
10-09-2013

Ogłaszający

Województwo
Miasto
41-400 Mysłowice
Ulica
ul. Bytomska 41
Email
zamowienia_szpital2@interia.eu

Szczegóły

Mysłowice: Wymiana rur sieci cieplnej oraz ciepłej i zimnej wody w kanale pomiędzy budynkami Poradni i Chirurgii na terenie Szpitala nr 2 w Mysłowicach
Numer ogłoszenia: 366402 - 2013; data zamieszczenia: 10.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 336316 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia, ul. Bytomska 41, 41-400 Mysłowice, woj. śląskie, tel. 032 3183301, 032 3182011, faks 032 2222330.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana rur sieci cieplnej oraz ciepłej i zimnej wody w kanale pomiędzy budynkami Poradni i Chirurgii na terenie Szpitala nr 2 w Mysłowicach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego postępowania są roboty budowlane - remontowe polegające na wymianie rur sieci cieplnej oraz ciepłej i zimnej wody w kanale pomiędzy budynkami Poradni i Chirurgii. 2. Zakres rzeczowy obejmuje: A. Roboty ziemne i budowlane: 1. Odkrycie istniejącego kanału - roboty ziemne - ( prowadzenie robót tylko w części nawierzchni trawników bez ingerencji w drogę i chodniki ), demontaż płyt przykrywających kanał - ( w kalkulacji ceny należy ująć wymianę części płyt na nowe ze względu na prawdopodobieństwo uszkodzenia części z nich podczas demontażu ), 2. Rozbiórka fragmentu konstrukcji betonowej w kanale w zakresie niezbędnym do ułożenia nowych rurociągów, 3. Odtworzenie rozebranego fragmentu konstrukcji poprzez wymurowanie z cegieł wraz z izolacją lepikiem, 4. Montaż płyt kanałowych po wykonaniu montażu rurociągów w kanale, 5. Demontaż prowizorycznego przykrycia fragmentu kanału blachą oraz montaż płyty żelbetowej w płaszczyźnie nawierzchni drogowej, 6. wywóz gruzu i zdjętej izolacji wraz z utylizacją. B. Roboty montażowe rurociągów: 1. Demontaż rurociągów przebiegających w kanale wraz z rozbiórką izolacji, 2. Ułożenie nowych rurociągów c.o. stalowych wraz z malowaniem i izolacją, 3. Wymiana części rurociągu 65 mm w pomieszczeniu sprężarek, 4. Wymiana pozostałych rur wody zimnej i ciepłej na rury z tworzyw sztucznych w kanale, 5. Izolacja rur ciepłej i zimnej wody ułożonych w kanale, 6. Montaż konstrukcji wsporczej w niezbędnym zakresie, 7. Odtworzenie przyłącza c.o. do pawilonów sklepowych, 8. Płukanie nowych rurociągów, dezynfekcja rurociągów wodnych, próby szczelności. C. Uwagi. 1. Przedmiar robót stanowi jedynie funkcję pomocniczą do opracowania kalkulacji ceny przez potencjalnych wykonawców. 2. Rozliczenie robót ryczałtowe.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.11.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Remontowo - Budowlany
Halina Chrobok, Wielka Skotnica 38/10, 41-400 Mysłowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25974,10 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 26199,00
Oferta z najniższą ceną: 26199,00 / Oferta z najwyższą ceną: 26199,00
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne