Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
P. P. U. H. ZAMA Maciej Zagórski, ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń kraj/woj. kujawsko-pomorskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Suble

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
08-10-2013
Numer ogłoszenia
384642/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-09-2013

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
43-100 Tychy
Ulica
Al. Niepodległości 49
Email
poczta@umtychy.pl

Szczegóły

Tychy: Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Suble
Numer ogłoszenia: 384642 - 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Tychy , Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. (032) 7763333, faks (032) 7763344.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Suble.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w ramach zadania pn.: Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Suble jest:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej
2. Dostawa i montaż urządzeń
3. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia
4. Obsługa geodezyjna, w tym dokumentacja powykonawcza.
Do obowiązków Wykonawcy w ramach zamówienia należy także:
- uzyskanie zaplecza placu budowy, zabezpieczenie dojść i dojazdów
- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.
UWAGI DODATKOWE:
- Wszystkie roboty zanikowe i ulegające zakryciu będą odbierane przez inspektora (koordynatora) z ramienia Urzędu Miasta.
- Przed zabudowaniem wyrobu budowlanego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do niego: certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z polską Normą lub z aprobatą techniczną.
- Koszty odbiorów technicznych obciążają Wykonawcę. Sprzęt, narzędzia pomiarowe wymagane do dokonania odbiorów technicznych robót Wykonawca udostępni nieodpłatnie na każde życzenie Inwestora. Również badanie nośności podbudowy należeć będzie do obowiązków Wykonawcy w ramach uzgodnionego wynagrodzenia. Ponadto w ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wykonanie zabezpieczeń i oznakowań terenu budowy.
- W czasie realizacji zadania należy zapewnić na terenie budowy należyty ład i porządek, a w szczególności przestrzegać przepisów bhp oraz zapewnić niezbędne zabezpieczenia placu budowy celem ochrony przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7, 45.11.27.00-2, 45.11.27.20-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:1 200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100 PLN)
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu:
przelewem z konta na konto na rachunek bankowy zamawiającego:
Bank PKO Bank Polski S.A. 73 1020 2528 0000 0902 0267 5213
Kod Swift (wymagany przy przelewach międzynarodowych): BPKOPLPW
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w ppkt b do e dokument winien być wystawiony na Gminę Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy. Niniejszy dokument należy dołączyć do oferty.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wymagane jest wykonanie (na podstawie jednej umowy) minimum jednej roboty ogólnobudowlanej lub roboty w zakresie budowy placów zabaw lub siłowni na wolnym powietrzu o wartości min. 70 000,00 zł brutto - wg załącznika nr 5 do SIWZ.
Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
a) Wymagane jest dysponowanie 1 osobą - kierownik budowy - z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, wymagane jest wypełnienie oświadczenia - wg załącznika nr 4 do SIWZ.

b) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - według załącznika nr 4a do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Inne oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które należy dołączyć do oferty:
a) załącznik nr 1 do SIWZ - wypełniony formularz oferty,
b) pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów,
c) Dowód wpłaty wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji.
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający przewiduje możliwości zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki zmiany są następujące:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 4 wzoru umowy jedynie w następujących przypadkach:
a) w razie wystąpienia siły wyższej, czyli losowego zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć, np. huragan, powódź a także w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wystąpienia siły wyższej,
b) w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,
2. Warunkiem wprowadzenia do zawartej umowy zmian, o których mowa w pkt 1). będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej, zaakceptowanej przez każdą ze stron umowy.
3. W przypadkach wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 1), strony ustalają nowe terminy wykonania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, że okres przesunięcia terminu wykonania równy będzie co najmniej okresowi przerwy w wykonywaniu przedmiotu umowy.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny być dokonane w formie pisemnej (aneksu podpisanego przez obie strony) pod rygorem nieważności.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości podatku od towarów i usług - w takim przypadku, na pisemny wniosek wykonawcy bądź zamawiającego zostanie sporządzony aneks do umowy uwzględniający zmiany wartości umowy wynikające z tego tytułu.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.umtychy.pl/zamowienia-publiczne/jednostki-organizacyjne-urzedu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Tychy
Wydział Zamówień Publicznych - pok. nr 808
Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy
cena SIWZ 25 zł.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2013 godzina 10:15, miejsce: Urząd Miasta Tychy
Wydział Zamówień Publicznych - pok. nr 808
Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne