Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
P.W. LIGRA Agata Pawlus, Międzyrzecze Dolne 204, 43-392 Międzyrzecze Dolne kraj/woj. śląskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont pomieszczeń biurowych, socjalnych i warsztatowych na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej przy ul. Długiej 50

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
14-10-2013
Numer ogłoszenia
198189/2013
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
27-09-2013

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Długa 50
Email
mzkb-b@bb.onet.pl

Szczegóły

Bielsko-Biała: Remont pomieszczeń biurowych, socjalnych i warsztatowych na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej przy ul. Długiej 50
Numer ogłoszenia: 198189 - 2013; data zamieszczenia: 27.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Komunikacyjny , ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzkb-b.samorzady.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń biurowych, socjalnych i warsztatowych na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej przy ul. Długiej 50.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są prace remontowe pomieszczeń biurowych, socjalnych i warsztatowych na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej przy ul. Długiej 50.
2. Szczegółowy zakres prac został określony w Przedmiarze robót (Załącznik Nr 4 cz. 2 do SIWZ) oraz Specyfikacji technicznej, w której opisane zostały poszczególne pozycje przedmiaru robót budowlanych (Załącznik Nr 4 cz. 1 do SIWZ).
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac etapami w uzgodnieniu z Zamawiającym w taki sposób, aby nie uniemożliwiać pracownikom Zamawiającego wykonywania swoich zadań.
4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pięcioletniej gwarancji na wykonane prace.
5. Wykonawca musi wykonać roboty zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami, a w szczególności techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami oraz stosować materiały i urządzenia, które odpowiadają co do jakości wymogom wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).
6. Wykonawca musi przestrzegać ogólne zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące na terenie MZK Załącznikiem Nr 3 do Umowy.
7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Po wykonaniu robót Wykonawca dostarczy oraz opracuje na własny koszt i przekaże Zamawiającemu wszelkie przewidziane przepisami dokumenty i protokoły, a w szczególności: protokół końcowy odbioru, deklaracje zgodności na wszystkie wbudowane wyroby i materiały, certyfikaty B itp..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.26.26.00-7, 45.42.11.60-3, 45.26.25.00-6, 45.41.00.00-4, 45.26.19.00-3, 45.26.10.00-4, 45.43.22.10-9, 45.43.10.00-7, 45.44.21.00-8, 45.44.21.90-5, 45.26.23.21-7, 45.33.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do złożenia oferty, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wadium można wnieść w formie:
2.1. pieniężnej,
2.2. poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2.3. gwarancji bankowej,
2.4. gwarancji ubezpieczeniowej,
2.5. w poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275).
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. Konto MZK: Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie, II Oddział w Bielsku Białej nr 63 1240 4142 1111 0000 4825 6793, z dopiskiem: Wadium - prace remontowe
NIP: ................... Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert, tj. nie później niż do 14 października 2013r. do godz. 0930. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 4 Pzp, zwróci wadium wniesione w pieniądzu na rachunek wskazany przez Wykonawcę.
4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć w oryginale
i potwierdzonej za zgodność kserokopii. Oryginału dokumentu wadialnego nie należy trwale złączać z ofertą, ponieważ w dniu otwarcia ofert zostanie on przekazany do Kasy Głównej Zamawiającego.
5. Na podstawie art. 147 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy, który wygra niniejszy przetarg wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunków poprzez złożenie Oświadczenia (Załącznik Nr 3c do SIWZ).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał prace remontowe hal lub warsztatów naprawczych oraz pomieszczeń biurowych polegające na wykonaniu prac murarskich, tynkarskich, układaniu glazury oraz malowaniu ścian i sufitów o łącznej powierzchni minimum 1000 m2.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca przedkłada:
Wykaz (Załącznik Nr 5 do SIWZ) robót budowlanych, wraz z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załącza dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazuje, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunków poprzez złożenie Oświadczenia (Załącznik Nr 3c do SIWZ).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi dysponować kierownikiem/kierownikami robót budowlanych
o specjalnościach ogólnobudowlanej i instalacyjnej.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków Wykonawca przedkłada:
Oświadczenie (Załącznik Nr 6a lub/i 6b do SIWZ), że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania robotami) - zgodnie
z przepisami ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
z późn. zm.). Dotyczy to w szczególności kierownika robót budowlanych o ww. specjalnościach.
W oświadczeniu Wykonawca musi potwierdzić, że kierownik robót budowlanych:
1) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności ogólnobudowlanej i instalacyjnej,
2) jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (OIIB),
3) posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Jednocześnie Wykonawca podaje informacje dot. podstawy dysponowania kierownikiem robót budowlanych oraz przedstawia jego doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunków poprzez złożenie Oświadczenia (Załącznik Nr 3c do SIWZ).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).
Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym.
3. Zamawiający zaleca dołączenie dowodu wniesienia wadium (z uwzględnieniem informacji zawartej w Części IX ust. 4).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem:
1. zmian, które będą korzystne dla Zamawiającego,
2. zmiany przepisów prawa w taki sposób, że zapisy umowy będą sprzeczne z tymi (nowymi) przepisami, np. zmiana stawki VAT,
3. gdy wobec jednej ze Stron wszczęto postępowanie likwidacyjne, wówczas obie Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym,
4. wystąpienia okoliczności, o których żadna ze stron nie wiedziała w chwili podpisania umowy, a okoliczności te spowodują, że realizacja umowy na pierwotnych warunkach jest, albo niemożliwa do realizacji, albo niekorzystna dla Zamawiającego,
5. gdy Wykonawca zastosuje lepsze materiały/komponenty/składniki, od tych które przewidziano w ofercie,
6. gdy Wykonawca zrealizuje umowę wg lepszej technologii, przy użyciu bardziej nowoczesnego sprzętu niż przewidziano w ofercie,
7. wystąpienia konieczności zmiany terminu, z przyczyn niezależnych od stron umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzkb-b.samorzady.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 1) bezpłatnie - na stronie internetowej Zamawiającego; 2) odpłatnie - 50 zł (+ewentualne koszty przesyłki) - w siedzibie Zamawiającego; pok 200 (II p.). Kasa czynna od 8.30 do 14.00.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2013 godzina 09:30, miejsce: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej, ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała, pok.105 (Ip.).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne